Flere sager om påstået ulovligt download af film afvises af Østre Landsret

Her kan du læse om sagen vedr. angivelig ulovlig download af flere tusinde film.

Sagerne om ulovlig download

For nogle år siden sendte et større dansk advokatkontor, på vegne af et britisk og cypriotisk selskab, flere tusinde breve til danskere med påstand om, at de angiveligt skulle have downloadet film på ulovlig vis. Herefter blev ca. 2.000 retssager anlagt.

Bevisegrundlaget var alene baseret på en log over IP-adresser. Disse havde selskaberne fået udleveret af nogle teleselskaber. Landsretten traf afgørelse om, at teleselskaberne ikke havde været forpligtet til at udlevere informationerne, hvorfor bevisgrundlaget strengt taget aldrig skulle være blevet udleveret til selskaberne.

Den 8. april 2020 afviste Østre Landsret tre sager som følge af, at selskaberne ikke havde søgsmålskompetence. Det var naturligvis forventeligt, at alle de resterende flere hundrede sager ville blive hævet eller afvist på samme grundlag. Men sagsøger forsøgte med ”nye” beviser, og påståede at de ca. 2.000 sager skulle vurderes individuelt på trods af, at aftalegrundlaget stort set var identisk.

Afgørelsen

Den 4. december 2020 afviste Østre Landsret yderligere ni sager om påståede krænkelser af ophavsrettigheder til film, eftersom det fortsat ikke var godtgjort, at selskaberne skulle være søgsmålsberettiget.

På trods af 12 afvisnings afgørelser fortsætter selskaberne fortsat ufortrødent søgsmålene, herunder inddrivelse gennem fogedretten af krav opstået som følge af udeblivelsesdomme, hvis frist for genoptagelse er passeret.

Såfremt du har en udeblivelsesdom i lignende sager, anbefales det, at du retter henvendelse til Advokatgruppen for at få afsøgt dine muligheder.

Du kan læse mere om sagerne her.

Dan Dahl Rahimian esportsadvokaten esport
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!