Strandbeskyttelseslinjen

Siden 1937 har der været lovgivning, som skulle sikre arealerne nærmest kysten mod bebyggelse og ændringer af den nuværende tilstand og anvendelse.

Lovbestemmelserne er over tid blevet skærpet og findes i dag i naturbeskyttelseslovens § 15 om strandbeskyttelseslinjen.

Strandbeskyttelseslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten. I bebyggede områder typisk 100 m eller mindre fra kysten.

Bestemmelserne er gennem alle årene blevet administreret meget strengt, og der kan kun i særlige tilfælde meddeles dispensation. Der kan derfor kun dispenseres, hvis særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved dispensationen skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne.

Advokatgruppen har opbygget en stor ekspertise i sager omkring opnåelse af dispensation fra naturbeskyttelseslovens forskellige regler og kan bistå med udarbejdelsen af en god og velfunderet dispensationsøgning til Kystdirektoratet  samt sagens fortsættelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet, såfremt dette bliver nødvendigt.

At det kan betale sig at udarbejde en gennemtænkt ansøgning illustreres af fx en afgørelse af marts måned 2019, som Advokatgruppen har opnået i Nævnet, hvor Kystdirektoratets afslag på dispensation om overdækning af terrasserne ved campinghytter inden for strandbeskyttelseslinjen blev ændret til en dispensation omfattende den ønskede overdækning.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, som ikke blot blev truffet af nævnsformanden eller dennes stedfortræder, men af nævnet i sin helhed på grund af sagens komplicerede og principielle karakter, kan læses her:  https://mfkn.naevneneshus.dk

Mogens miljøadvokat camping advokat Horsens
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!