Statsforvaltningen bliver til Familieretshuset

Pr. 1. april 2019 er Statsforvaltningen nedlagt og i stedet er oprettet Familieretshuset, som fremadrettet varetager de opgaver, som tidligere har henhørt under Statsforvaltningen.

Et nyt familieretligt system

Nedlæggelsen af Statsforvaltningen sker som led i etableringen af et nyt og samlet familieretligt system. Ligesom i Statsforvaltningen vil der i Familieretshuset blive behandlet sager, der udspringer af familiebrud herunder f.eks. sager om separation og skilsmisse, børnebidrag samt forældremyndighed og samvær.

Familieretshuset

Alle sager starter i Familieretshuset, hvor hver enkelt sag screenes og visiteres for på den måde at skabe et skræddersyet sagsforløb, der passer til den enkelte families situation. Screeningen foregår ved familiens besvarelse af en række spørgsmål. Herefter henvises sagerne til behandling i ét af tre forskellige sagsbehandlingsspor:

Det grønne spor

De enkle sager, hvor familien har intet eller alene begrænset behov for myndighedernes involvering.

Det gule spor

De sager, hvor der er behov for rådgivning for at dæmpe en konflikt, der er opstået, men endnu ikke fastlåst. Først hvis det ikke lykkedes at løse sagen i Famileretshuset, bliver sagen sendt til behandling i Familieretten.

Det røde spor

De komplekse sager, der sendes direkte fra Familieretshuset til Familieretten, da familierne har behov for omfattende involvering fra myndighederne for at sikre barnets trivsel.

Børneenheden

Hensynet til barnet er fortsat det primære fokus og med det nye system forventes det, at det i endnu højere grad vil være muligt at varetage netop barnets tarv. Som et led heri bliver der oprettet en børneenhed, der i særlig høj grad fokuserer på barnets trivsel.

Der er indsat mulighed for, at barnet kan få en uvildig kontaktperson under sagen behandling, der kan støtte og hjælpe barnet. Det forventes, at det vil være samme person under hel forløbet.

Familieretten

Afgørelser truffet i Familieretshuset vil kunne appelleres til Familieretten, der bliver betegnelsen for byretterne, når disse behandler sager indenfor det familieretlige område. Familieretten udgør sammen med Familieretshuset det nye familieretlige system.

Udover de særligt komplekse og konfliktfyldte sager vil Familieretten bl.a. behandle sager, hvor den ene forælder f.eks. nægter at udlevere barnet til samvær. Sagerne om udlevering til samvær flyttes således fra fogedretten. Dette skal bl.a. sikre, at udlevering af barnet kan ske under mere normale omstændigheder. Det er særligt denne type af sager, der er blevet brugt som eksempel på, hvordan det nuværende system ikke har været gearet til at varetage barnets tarv i tilstrækkeligt omfang.

Familieretten skal også behandle sager, hvor der er behov for en hurtig afgørelse, hvilket særligt gør sig gældende for sager om bortførelse til udlandet.

Reflektionsperiode

Samtidig med indførelsen af det nye familieretlige system træder også reglerne om reflektionsperioden i kraft, hvor ægtefæller med fælles børn er påtvunget en betænkningperiode på 3 måneder, før de kan blive skilt.

Du kan læse mere om reflektionsperioden i artiklen her.

Strategiske overvejelser

Om det nye system fremhæver advokat og partner, Helle Brandt bl.a.:

Ved en ansøgning om skilsmisse kontra separation skal man være opmærksom på at fastholde ophørsdagen for formuefællesskabet.

 

Ved ansøgning om skilsmisse, hvor der er børn under 18 år, er der nu indført en obligatorisk refleksionsperiode på 3 måneder samt et digitalt læringsforløb “SES”. Senest en måned efter refleksionsperiodens udløb skal man genbekræfte skilsmissen for at bevare den oprindelige ophørsdag for formuefællesskabet. Ophørsdagen vil da være den dag, hvor der blev ansøgt om skilsmisse.

 

Som udgangspunkt vil begæringen om skilsmisse og dermed ophørsdagen bortfalde, såfremt en af parterne ikke genbekræfter skilsmissen, eller hvis det digitale læringsforløb ikke gennemføres. Hvis en af parterne dør under refleksionsperioden, bortfalder ophørsdagen ligeledes.

 

Hvis der i stedet for skilsmisse søges om separation, gælder kravene om refleksionsperiode og gennemførelse af det digitale læringsforløb ikke. Dette gælder, uanset om parterne har børn under 18 år. Efter 6 måneders separationsperiode kan parterne søge om skilsmisse. Her fastholdes ophørsdagen som den dag, hvor der blev søgt om separation. Det vil også være denne dag, der er gældende ved et eventuelt dødsfald.

 

Brug for advokatbistand?

Med implementeringen af det nye familieretlige system sker der en grundlæggende forandring af behandlingen af sager på det familieretlige område.

Hvis du er i tvivl om, hvilken betydning ændringerne får for netop din sag, er du velkommen til at kontakte os for en indledende drøftelse – det koster ikke noget. Og typisk er forudsætningerne for at hjælpe dig bedst, når du kontakter os tidligt i forløbet.

kilde: www.ft.dk

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!