Nye regler for oprettelse af behandlingstestamente

Pr. 1.1.2019 trådte en ny lov i kraft, som giver mulighed for at oprette et såkaldt behandlingstestamente.

Formålet med et behandlingstestamente er at sikre, at dine ønsker i forhold til livsforlængende behandling bliver fulgt i en situation, hvor du ikke længere er i stand til at udtrykke disse ønsker.

I et behandlingstestamente kan der træffes bestemmelse om, at der ikke ønskes livsforlængende behandling i tre specifikke situationer: 1) hvor man er uafvendeligt døende, 2) hvor sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at man varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt og 3) hvor behandlingen kan føre til overlevelse, men hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller af behandlingen vurderes at være meget alvorlige eller lidelsesfulde.
Endvidere er det i et behandlingstestamente muligt at fravælge anvendelse af tvang ved al somatisk behandling, herunder livsforlængende somatisk behandling, der gennemføres i en situation, hvor man er blevet varigt inhabil fx på grund af demens, og hvor man afviser en sundhedsfaglig nødvendig behandling.

Det nye i forhold til de tidligere brugte livstestamenter er, at beslutninger truffet i et behandlingstestamente er bindende for sundhedspersonalet, hvor det før blot var vejledende. Sundhedspersonalet er således forpligtet til at undersøge, om patienten har oprettet et behandlingstestamente og følge eventuelle bestemmelser truffet heri.

Patientens nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig kan ikke modsætte sig patientens bestemmelser i et behandlingstestamente. Dette gælder dog ikke, hvis patienten selv i behandlingstestamentet har bestemt, at fravalg af behandling kræver accept fra en eller flere af de nævnte personer. Har man oprettet en fremtidsfuldmagt, som også omfatter personlige forhold, og ønsker man også at oprette et behandlingstestamente, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at det skal fremgå udtrykkeligt af behandlingstestamentet, hvis fuldmagtshaver skal have den endelige beslutningsret. Ellers vil patientens bestemmelser om livsforlængende behandling i et behandlingstestamente altid skulle respekteres.

Et behandlingstestamente skal som udgangspunkt oprettes digitalt via sundhed.dk og bliver herefter indberettet til et elektronisk register, som føres af Sundhedsdatastyrelsen.

Det er altid muligt at tilbagekalde eller ændre et behandlingstestamente. Et livstestamente, der er oprettet før 1.1.2019, vil fortsat være gældende.

 

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!