Nye regler i konkursloven skal gøre det sværere at foretage ”konefinten”

Af Sofie Hilde Olesen, stud. jur. og Claus Winther Jensen, partner (L)

Fra den 01/01-2018 bliver det sværere for en skyldner at bringe sine aktiver i kreditorly hos sine nærtstående. Konkurslovens § 64 ændres på tre afgørende punkter. Det bliver med lovens ændring sværere at foretage den såkaldte ”konefinte”.

Hvad betyder ændringen?

Ændringen af konkursloven giver en stærkere beskyttelse til kreditorerne i det tilfælde, hvor en skyldner forsøger at bringe sine aktiver i ly hos sine nærtstående – altså et stærkere værn mod den såkaldte konefinte. Formålet med ændringen er, at det skal blive nemmere for kurator, på kreditorernes vegne, at få omstødt gaver givet til nærtstående, så kreditorerne kan blive dækket. At en gave bliver omstødt betyder, at modtageren af gaven skal aflevere den tilbage til konkursboet eller tilbagebetale et beløb, der svarer til gavens værdi.

Skærpelse af skyldnerens bevisbyrde

Der indføres ved ændringen en tilføjelse til bestemmelsens stk. 2. Af det nugældende stk. 2 fremgår det, at gaver kan fordres omstødt, medmindre det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent. Ved ændringen skal skyldneren, udover at godtgøre, at han var solvent, nu også godtgøre at han ”utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser”. Der bliver nu tale om en dobbelt solvensvurdering, hvilket kommer til at gøre det sværere for skyldneren at løfte bevisbyrden for, at de givne gaver ikke skal fordres omstødt.

Ingen omstødelsesfrist ved gaver givet til skyldnerens nærtstående

Der tilføjes ved ændringen af konkursloven et nyt stk. 4, som medfører, at ”gaver givet til skyldnerens nærtstående, som stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, kan fordres omstødt”. Der er ikke i bestemmelsen nogen omstødelsesfrist. Hvis gaven ikke skal omstødes, skal skyldneren godtgøre, at han var solvent, og at han havde utvivlsomt med tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser – den samme bevisbyrde som i stk. 2. Indførslen af stk. 4 styrker altså kreditorernes retsstilling ved, at der ikke er nogen omstødelsesfrist samt, at der indføres en skærpet bevisbyrde.

Gaver af usædvanlig værdi

Når det skal vurderes, om en gave har stået i åbenbart misforhold til skyldneres formue – om gaven er af usædvanlig værdi – lægges der både vægt på gavens værdi i sig selv, men også på gavens værdi set i forhold til skyldneres økonomiske formue. Bestemmelsen vil navnlig finde anvendelse på gaver som fast ejendom, værdipapirer, motorkøretøjer og lignende.

Løbende overførsler er også gaver

Der tilføjes også ved ændringen et nyt stk. 5. Bestemmelsen fastslår, at ”i det omfang skyldneren løbende har betalt større beløb til eller for sin ægtefælle eller samlever, end hvad der efter disses økonomiske forhold og familiens behov var rimelige bidrag til familiens forsørgelse” gælder konkurslovens omstødelsesregler også. Disse løbende større overførelser anses altså som gaver, og kan derfor fordres omstødt tidsubegrænset. Bestemmelsen skal hindre, at den modtagende ægtefælle eller samlever oparbejder en ikke uvæsentlig opsparing ved, at skyldneren overfører større beløb til denne, og samtidig selv afholder alle de almindelige husholdningsudgifter. Om et beløb har karakter af et større beløb afgøres i forhold til skyldnerens økonomiske forhold.

Hvad betyder det, at der ikke er nogen omstødelsesfrist?

Til forskel for den nugældende bestemmelse er der ikke nogen omstødelsesfrist i stk. 4 og stk. 5. Det betyder, at kreditorerne altid kan få omstødt gaver givet til nærtstående, herunder ægtefælle og samlever, hvis skyldneren ikke har kunnet løfte bevisbyrden for, at der ikke var grundlag for omstødelse. Dette giver kreditorerne en væsentligt stærkere retstilling i forhold til tidligere.

Ikrafttræden

Ændringen af konkurslovens § 64 har virkning for gaver fuldbyrdet efter 1. januar 2018. Gaver fuldbyrdet inden dette tidspunkt skal behandles efter de nugældende regler.

Sammenfatning

Ændringen af konkurslovens § 64 giver kreditorerne en væsentlig stærkere retsstilling i form af: 1) indførelsen af en dobbelt solvensvurdering , der medfører en skærpet bevisbyrde, som gør det sværere for skyldneren at godtgøre, at der ikke skal ske omstødelse af de givne gaver, 2) at der ikke er nogen omstødelsesfrist, så konkursboet altid kan få de givne gaver omstødt, hvis skylder ikke har løftet bevisbyrden, og 3) at det er blevet fastslået, at større løbende overførsler også er omfattet af omstødelsesreglerne. Ændringen af konkurslovens § 64 med indførelsen af disse tre punkter, giver altså kreditorerne en stærkere retsstilling i form af, at det må antages, at der kommer til at være flere situationer, hvor konkursboet kan forventes at få gaver omstødt.

Har du spørgsmål til konefinten, omstødelse eller konkurs i øvrigt kan du kontakte advokat (L), partner Claus Winther Jensen: cwj@advokatgruppen.dk / 70 10 13 30

AKG
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!