Nye beløbsgrænser for bl.a. retshjælp, fri proces og erstatning

Nu er de opdaterede beløbsgrænser for forskellige erstatnings- og vederlagskrav blevet bekendtgjort. Du skal derfor være opmærksom på, om din situation ændrer sig, når beløbsgrænserne opdateres fra 2023. Hvis du eksempelvis skal anmode om fri proces, overvejer at skrive testamente eller vil søge erstatning for arbejdsskade i det nye år, kan dette være relevant for dig.

Alle takster bliver årligt reguleret ved lov. Herunder kan du se de opdaterede takster for 2023.

Fri proces

Indtægtsgrænserne for retten til fri proces findes i retsplejeloven. For at ansøge om fri proces, må du, som enlig, maksimalt have et årligt indtægtsgrundlag på 358.000 kr. og som par et på 455.000 kr. Har du børn under 18 år i husstanden, forhøjes beløbsgrænsen med 62.000 kr. pr. barn.

Ansøgningen om fri proces sker via. Civilstyrelsens digitale selvbetjening.

Offentlig retshjælp ved advokater og vederlag til offentlige forsvarere

Advokaters vederlagskrav for offentlig retshjælp på trin 2 ligger nu på 1.210 kr. og trin 3 på 2.780 kr.

Trin 2 er den helt grundlæggende mundtlige rådgivning, mens trin 3 er rådgivning i forbindelse med en forligsforhandling.

Grundtaksten for offentlige forsvarere og salær til beskikkede advokater der arbejder med ægteskabs- forældreansvars- og børnefjernelsessager samt bistands advokater hæves til 1.880 kr. i timen.

Arv og dødsboskifte

Hvis du efterlader dig børn, har du mulighed for at reducere deres tvangsarv ved testamente. Tvangsarven kan reduceres til max. 1.410.000 kr., hvorfor det er relevant for dig, der efterlader dig en større formue.

Derudover er ægtefællens ret til suppleringsarv, er opreguleret til max. 850.000 kr.,

Når dødsboet opgøres, ligger grænsen for, hvor meget boets aktiver skal være værd, førend reglerne for boudlæg uden skiftebehandling finder anvendelse, på maksimalt 49.000 kr.

Erstatning

Hvis du vil søge erstatning for svie og smerte, varigt mén, erhvervsevnetab, tab af forsørger eller overgangsbeløb, er beløbene også her opdaterede fra det nye år.

Hvis du har været offer for en forbrydelse, er statens erstatning for tingskade steget til 4.000 kr.

Indsatte i kriminalforsorgens institutioner

En lang række beløbssatser for vederlag til indsatte i offentlige institutioner opdateres i det nye år. De enkelte satser kan findes på retsinformationen.

Har du spørgsmål, kan du ringe til os på 70 10 13 30. Vi vil meget gerne hjælpe med at undersøge, hvad de nye beløbsgrænser betyder for dig.

Cecilie Skou Ejby advokatfuldmægtig
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!