NY LOV PR 1/1 2018: LOV OM ÆGTEFÆLLERS ØKONOMISKE FORHOLD

Når vi snart træder ind i år 2018, vil Lov om ægtefællers økonomiske forhold tillige træde i kraft.

Med loven vil der ske en række ændringer i reguleringen af ægtefællers økonomiske forhold, som der vigtige at være opmærksomme på. Formålet med denne artikel er at skitsere nogle af disse ændringer.

For ægtefæller gælder der den hovedregel, at der vil ske en ligedeling mellem ægtefæller i tilfælde af separation, skilsmisse og død, medmindre man har oprettet en ægtepagt, der bestemmer noget andet.

Denne hovedregel vil fortsat være gældende, når den nye lov træder i kraft, og der vil således fortsat som udgangspunkt være formuefællesskab mellem ægtefæller. Det eneste der ændrer sig i den henseende er hvad den fælles formue kaldes. Fremover skal den kaldes ”delingsformue”, hvor vi tidligere har været vant til at bruge begrebet ”formuefællesskab”.

 

SÆREJE

De almindelige særejeformer er skilsmissesæreje samt fuldstændig særeje, hvilke former stadig bevares med den nye lov.

Den nye lov tilfører dog nogle nye særeje-former, man som ægtefæller kan aftale i en ægtepagt, og der bliver derfor flere større aftalefrihed for ægtefællerne og således flere måder at fravige den ovenfor nævnte hovedregel.

Det er nu muligt at oprette sumsæreje og sumdeling. Sumsæreje betyder, at man eksempelvis bestemmer, at kr. 100.000 skal være hustruens skilsmissesæreje, hvorimod den resterende formue fortsat skal indgå i delingsformuen. Sumdeling betyder, at man bestemmer, at kr. 100.000 skal indgå delingsformuen, hvorimod den resterende formue skal være eksempelvis skilsmissesæreje.

Herudover bliver det muligt, at pristalsregulere beløbene. Desuden vil det være muligt for så vidt angår sumdeling at bestemme, at beløb der er sumdeling, skal forhøjes med et beløb årligt, en årlig procentsats eller optrappes over en fastlagt periode.

 

AFTALE OM GÆLD

Den nye lov medfører også, at ægtefæller ved ægtepagt kan aftale, i hvilket omfang gæld skal fradrages i delingsformuen ved separation, skilsmisse og død, dog kun for så vidt angår gæld der er stiftet inden ægtepagten underskrives, og kun i det omfang at hver ægtefælle beholder tilstrækkelige midler til at dække sine egne forpligtelser.

 

GAVER MELLEM ÆGTEFÆLLER

Efter nugældende lovgivning vil en gave mellem ægtefæller alene være gyldig, hvis man opretter en ægtepagt i forbindelse med gaveoverdragelsen, medmindre der er tale om lejlighedsgaver der ikke står i misforhold til gavegivers økonomiske forhold, dvs. fødselsdagsgaver, julegaver mv.

Pr 1/1 2018 kan ægtefæller give hinanden gaver uden at oprette ægtepagt, idet en ægtepagt efter disse regler ikke længere er en betingelse for overdragelsens gyldighed.

Dog skal man være opmærksom på, at konkurslovens regler omkring omstødelse af gaver mellem ægtefæller samtidig med afskaffelse af dette krav er blevet skærpet, således at det bliver lettere for kurator at omstøde en gaveoverdragelse mellem ægtefæller.

Der kan læses mere om konkurslovens ændringer her.

 

LOVVALG

Udgangspunktet er, at loven i det land, hvor ægtefællerne ved indgåelse af ægteskab boede, finder anvendelse på ægtefællernes økonomiske forhold i forbindelse med en eventuel skilsmisse.

Når begge ægtefæller har boet i Danmark de seneste 5 år, vil den her i artiklen omtalte lov dog finde anvendelse på ægtefællernes økonomiske forhold.

Det er dog muligt for ægtefællerne at aftale, at loven i det land, hvor en af dem bor eller er statsborger ved aftalens indgåelse, skal finde anvendelse på deres økonomiske forhold. En sådan aftale skal indgås skriftligt. Såfremt ægtefællerne er bosiddende i Danmark, skal en sådan aftale indgås ved oprettelse af en ægtepagt.

 

AFSLUTTENDE

Således vil den nye lovs ikrafttræden åbne for nye muligheder for ægtefæller til aftaler omkring særejeformer, aftaler om gæld samt lovvalg.

Advokatgruppen står klar med råd og vejledning om den nye lov. Vi kan hjælpe både med oprettelsen af en ny ægtepagt og med at korrigere en tidligere oprettet ægtepagt, sådan at de nye muligheder loven giver udnyttes på en for jer optimal måde.

 

Ønsker du at høre mere om mulighederne, er du velkommen til at kontakte advokat Helle Brandt, advokat Jørgen Merrild Bie eller advokat Katrine Mogensen.

skilsmisseadvokat mediator advokathjælp aarhus horsens fredericia forældremyndighed advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!