Ny domstolsafgørelse – Der skal afholdes børnesamtale i sager om forældremyndighed, uanset forældrene er enige om at undlade dette

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Højesteret har taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt to børn på henholdsvis 11 og 13 år skulle tilbydes en børnesamtale i forbindelse med en sag om forældremyndighed, selv om forældrene er enige om at undlade dette.

Af sagen fremgår at:

  • Parterne havde 3 børn på henholdsvis 5, 11 og 13 år
  • Der blev ikke gennemført børnesamtaler, børnesagkyndige undersøgelser eller indhentet udtalelser fra skole eller andre institutioner i forbindelse med behandlingen af sagen i byretten eller landsretten
  • Parterne var enige om, at der efter omstændighederne ikke skulle afholdes børnesamtaler eller indhentes udtalelser fra skole eller andre institutioner til brug for sagen. Baggrunden for parternes enighed herom fremgår ikke af retsbogen.

Højesteret nåede til det resultat, at forberedelsen af sagen skulle genoptages, så der kunne gennemføres børnesamtale med de to børn på 11 og 13 år.

Højesteret anfører i sin begrundelse, at det fremgår af forældreansvarslovens § 34, at barnet skal inddrages under en sag om forældremyndighed, så dets perspektiv og eventuelle synspunkter kan komme til udtryk. Dette kan ske ved samtaler med barnet, børnesagkyndige undersøgelser eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv. Forpligtelsen til at inddrage barnet direkte i sagen gælder dog ikke, hvis det må antages at være til skade for barnet, eller hvis det må anses for unødvendigt efter sagens omstændigheder.

Højesteret anfører videre, at de 2 af børnene i sagen har en alder, hvor de som udgangspunkt bør tilbydes at komme til orde i denne sag om ophævelse af den fælles forældremyndighed. Og der foreligger ikke oplysninger, der sandsynliggør, at betingelserne for at undlade at inddrage børnene direkte er opfyldt.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!