Hvordan er du som arbejdsgiver stillet under COVID-19-krisen?

Udbruddet af COVID-19 påvirker det danske samfund i stort omfang, herunder naturligvis også erhvervslivet.

Mange virksomheder oplever eller forudser et markant fald i ordrer og indtjening. Disse konsekvenser af udbruddet nødvendiggør, at nogle virksomheder må foretage besparende tiltag, desværre også i forhold til sine medarbejdere.

Behovet for drastiske ansættelsesmæssige tiltag er forsøgt afhjulpet af regeringen og arbejdsmarkedets parter med en trepartsaftale om en lønkompensationsordning, der blev præsenteret den 15. marts 2020.

Nærmere om lønkompensationsordningen:

Lønkompensationsordningen består i en midlertidig mulighed for virksomheder, der står over for evt. at skulle afskedige en større del af sin medarbejderstab, for at få kompenseret en del af lønudgifterne til medarbejdere, der i stedet for en opsigelse sendes hjem med fuld løn.

Nærmere bestemt er det krav for benyttelse af ordningen, at virksomheden ellers er nødt til at opsige mindst 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere.

Opfylder man disse betingelser vil man som arbejdsgiver kunne få kompenseret 75 % af lønudgiften til en fastsat medarbejder, der er hjemsendt med fuld løn, dog maksimalt 23.000,00 kr. månedligt.

For timelønnede medarbejdere kompenseres 90 % af lønnen, dog maksimalt 26.000,00 kr. månedligt.

Benyttelse af ordningen er underlagt flere betingelser, herunder at de pågældende medarbejdere ikke må arbejde i kompensationsperioden. Der stilles herudover en række dokumentationskrav til virksomheden, både i forbindelse med ansøgningen om benyttelse af ordningen og efter krisen er overstået.

For nuværende gælder ordningen indtil 9. juni 2020 og med virkning for lønudgifter fra og med 9. marts 2020.

Du kan læse nærmere om lønkompensationsordningen hos Erhvervsstyrelsen her.

Varsling af ferie og afspadsering:

Får du som arbejdsgiver behov for at sende medarbejdere hjem, kan du overveje, om dette skal ske i form af varslet ferie eller afspadsering.

Hovedferie skal under normale forhold varsles afholdt med 3 måneders varsel mens restferie kan varsles afholdt med 1 måneds varsel. Under helt særlige omstændigheder kan disse varsler dog fraviges. I princippet kan ferie således kræves afholdt med dags varsel.

Det vil altid afhænge af en konkret vurdering, om betingelserne for at fravige varslerne er opfyldt. Udbruddet af COVID-19 må dog for mange virksomheders vedkommende betragtes som tilstrækkeligt særlige omstændigheder.

De fleste overenskomster giver arbejdsgiveren en ret til at fastlægge, hvornår afspadsering skal foregå. Hvilket varsel fastlæggelsen skal ske med, afhænger af den konkrete overenskomst. Muligheden for at varsle afspadsering og vilkårene herfor kan også være reguleret af den individuelle ansættelseskontrakt.

Hjemsendelse uden løn og opsigelse:

Situationen kan vise sig at være så alvorlig, at ovenstående tiltag ikke er tilstrækkelige. Hvis det er tilfældet, kan det være nødvendigt at overveje mere drastiske tiltag, herunder at hjemsende medarbejdere uden løn eller at opsige medarbejdere.

Flere overenskomster indeholder en mulighed for, at medarbejdere kan hjemsendes uden løn, hvis begrundelsen for hjemsendelsen er en begivenhed, ude af virksomhedens kontrol, der umuliggør udførelsens af medarbejdernes arbejdsopgaver.

Sidste udvej kan være at opsige medarbejdere for at nedbringe virksomhedens omkostninger. Som arbejdsgiver skal man naturligvis være opmærksom på, at en opsagt medarbejder har ret til løn i sin opsigelsesperiode. Afhængigt af opsigelsesvarslet er der således ikke tale om en løsning, der øjeblikkeligt forbedrer virksomhedens likviditet.

Opsigelsesvarslet afhænger den pågældende overenskomst eller den individuelle kontrakt. For funktionærer er opsigelsesvarslet reguleret af funktionærloven.

Hjælp til at finde bedste løsning for virksomheden:

Hos Advokatgruppen står vi, også under COVID-19-krisen, klar til at hjælpe virksomheder af alle størrelser med at finde den bedste løsning, hvad angår både virksomhedens medarbejdere og i øvrigt.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!