Højesterets dom om handelsagenters selvstændighed

Højesteret har ved dom afsagt 12. marts 2019 fastslået, at handelsagenter er selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er forpligtet til at tåle væsentlige ændringer i deres arbejdsforhold efter indgåelsen af samarbejdet med agenturgiveren og slet ikke, hvis instruksen om ændringer fra agenturgiveren fremstår som uklar for agenten.

Agenten fik samtidig tilkendt en samlet erstatning og godtgørelse på i alt 800.000 kr.

Der var tale om stadfæstelse af en dom fra 2016 fra Sø- og Handelsretten i 2016.

Østre Landsret var i dom afsagt i 2017 kommet til det modsatte resultat og havde frikendt agenturgiveren.

Handelsagenten er en selvstændig erhvervsdrivende

Det fremgår bl. a. af lovens § 2 at en handelsagent er den, der selvstændigt og vedvarende virker for salg for agenturgiveren.

I lovens § 4 uddybes dette derhen, at handelsagenten bl.a. især skal følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren, men der er absolut begrænsninger i agenturgiverens instruktørbeføjelser overfor handelsagenten.

I handelsagentforhold benyttes hyppigt modelkontrakter. I disse er formuleringen omkring handelsagentens virke hyppigt formuleret således: ”Handelsagenten skal følge rimelige formforskrifter fra agenturgiveren”.

Hessel Pharma – Stragen Nordic

Sagen vedrørte en agent – Hessel Pharma – der fra 2010 virkede for salg af flere slags medicin for Stragen Nordic, der udvikler og distribuerer kopimedicin.

I sagens natur er afsætning af medicin ret detailreguleret og regulatorisk. -Formuleringerne i agenturaftalen afspejlede dette forhold.

I 2012 fremsendte agenturgiveren en SOP (Standard Operating Procedure) til underskrift hos agenten. Bilaget indeholdt en yderligere meget omfattende detailregulering omkring agentens arbejde, herunder vedr. rapportering, begrænsning i at give kunderne information om produkterne og selv svare på spørgsmål.

Agenten meddelte, at forpligtelserne i SOP’en gik ud over de forpligtelser, som agenten havde påtaget sig med agentaftalen, og at agenten ved at følge instrukserne iSOP’en kunne rejse spørgsmål om, hvorvidt agenten på samme måde som tidligere ville kunne fungere som selvstændig agent i henhold til den oprindelige aftale.

I 2013 ophævede agenturgiveren agenturaftalen primært som følge af agentens manglende efterlevelse af SOP’en.

Sø- og Handelsretten foretog en prøvelse af indholdet i den nye SOP og mente ikke at agenten var forpligtet til at tiltræde SOP’en, idet agenturaftalen allerede indeholdt tilstrækkeligt med regulatoriske forhold således at SOP’en ikke var nødvendig for agentursammenarbejdet..

Hessel Pharma blev følgelig tilkendt i alt 800.000 kr. i erstatning for mistet provision og godtgørelse. Beløbet dækkede næsten udelukkende erstatning for mistet provision i den resterende del af en aftalt uopsigelighedsperiode frem til 2015.

Østre Landsret kommer til modsat resultat

Stragen Nordic ankede sagen til Østre Landsret. Under ankesagen blev der gennemført syn og skøn på den nye SOP. Det fremgik heraf, at den nye SOP var sædvanlig mellem agenturgiver og agent i medicinalbranchen.

Østre Landsret fandt på den baggrund, herunder at der var behov for klarhed om ansvarsfordelingen, at agenturgiveren havde været berettiget til at ophæve agentaftalen.

Højesteret

Agenten fik af Procesbevillingsnævnet tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.

Højesteret stadfæstede dommen fra Sø- og Handelsretten med den meget enkle begrundelse, at SOP’en var formuleret på en sådan måde, at agenten med rette kunne rejse spørgsmål om agenten fortsat kunne fungere som selvstændig agent i henhold til agentaftalen. Agenturgiveren besvarede ikke agentens anmodning om at få klargjort disse spørgsmål, men fastholdt blot at agenten var forpligtet til at underskrive SOP’en.

Højesteret gik herefter ikke ind i en prøvelse af, om SOP’en som sådan var specielt byrdefuld.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!