Handelsagenter: Godtgørelse i anledning af usaglige opsigelser

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Retspraksis omkring det typiske økonomiske opgør i forbindelse med ophør af agenturaftaler – nemlig evt. betaling af godtgørelse – er ret afklaret. Men det udelukker ikke, at der fortsat er uenigheder i ophørssituationer, der indbringes for domstolene.

I 2 nyere domme fra Sø- & Handelsretten er Bodum blevet dømt til at betale godtgørelse til sine agenter i Norge og Sverige i anledning af usaglige opsigelser.

Bodum havde i begge sager bl.a. påstået, at  der var tale om for en lille salgsindsats og dermed manglende overholdelse af de efter Bodums opfattelse aftalte minimumssalgsmål, hvorfor Bodum ikke mente, at de 2 agenter kunne tilkomme godtgørelse.

I den ene sag – med agenten for Norge – havde Bodum endvidere påstået, at den pågældende agent havde misligholdt agenturaftalen ved samtidig forhandling af lignende produkter eller illoyalitet.

I begge sagerne, der blev afgjort i 2013 og 2014 afviste Sø- & Handelsretten endvidere at give Bodum medhold i at de respektive handelsagenter skulle deltage i betalingen for nogle kostbare markedsføringsforanstaltninger, især tv-reklamer, som Bodum havde igangsat.

Som formentlig bekendt er Bodum(rettelig Peter Bodum A/S) en dansk designvirksomhed, som producerer og sælger en række køkken- og serveringsprodukter. Bodum har i dag datterselskaber over hele verden.

 

DEN SVENSKE AGENT – MAGASIN friend of brands

Den første sag, der blev afgjort af Sø- & Handelsretten  d. 26. november 2013 vedrørte Bodums agent i Sverige – Magasin friend of brands AB(Magasin) – , som Bodum indgik agenturaftale med i 2007.

I årene forinden havde Bodum haft en meget vigende omsætning i Sverige fra 22 mio SEK i 1999 til 10 mio SEK i 2006.

Inden samarbejdet med Magasin havde Bodum også en kort tid haft et samarbejde med en anden agent, men uden succes.

Magasin  er et selskab, der driver virksomhed som handelsagent og distributør i hele Norden af forskellige mærker inden for  boligindretning og køkkenprodukter.

Aftalen indeholdt nærmere bestemme om markedsføringsudgifter, vareprøver mv. – Magasin skulle modtage provision af alle ordrer fra kunder, som var hjemmehørende i Sverige og som var kommet i stand ved Magasins formidling.

Der var som udgangspunkt tale om sædvanlig agentaftale med agentprovision på 10 % hvorefter agenten eksklusivt skulle markedsføre Bodums produkter i hele Sverige medundtagelse af salg gennem Bodums egne butikker og webshop.

Aftalen indeholdt forventninger til den fremtidige omsætning, jævnt stigende til 14 mio SEK i 2007, 17 mio SEK I 2008, 21 MIO SEK I 2009, 23 MIO SEK I 2010 OG 26 MIO SEK I 2011.

Aftalen indeholder nærmere regler om Bodums markedsføringsomkostninger og om agentens eventuelle deltagelse heri, når disse oversteg  5 % af Magasins årsomsætning.

Vedr. godtgørelse ved ophør indeholdt aftalen en bestemmelse om, at hvis Bodum opsagde aftalen skulle Magasin modtage et beløb svarende til 5 % af det forudgående års omsætning, såfremt Bodums målsætning for dette år var opnået, jfr. ovenstående forventninger.

Den faktiske omsætning udviklede sig ikke helt som forventet, men steg dog væsentligt i forhold til den hidtidige omsætningsudvikling for Bodum i Sverige i perioden frem til 2006.

2007  11.930 SEK, herunder 8.885 SEK fra agenten
2008  10.903 SEK, do 10.334 SEK fra agenten, en stigning på 16 %
2009  12.675 SEK, herunder 11.960 SEK fra agenten, en stigning på 15 %
2010  17.330 SEK, herunder 16.107 SEK fra agenten, en stigning på 34 %

Under samarbejdet skaffede agenten en række mindre B2B-kunder, der dog viste sig hyppigt at være engangskunder med mindre omsætninger.

Der skete der dog også en betydelig stigning i omsætningen med en række kunde fra før indgåelsen af agenturaftalen.

Bodum havde under den senere del af samarbejdet meget nøje fulgt agentens virke og foretaget nøje opfølgninger herunder i relation til agentens sælgeres ageren, samt udskiftning i sælgerkorpset.

Da Bodum ikke var tilfreds med udviklingen i omsætningen  opsagde Bodum imidlertid agenten med brev af 27. august 2010 med 4 mdrs varsel til udgangen af december 2010. Opsigelsen sket med henvisning til manglende tilfredshed med den omsætning der var opnået i Sverige i forhold til omsætningsbudgettet i agenturaftalen, udviklingen i Sverige i forhold til andre lande og Magasins organisering af sine sælgere.

Bodum meddelte kort efterfølgende, at Magasin ikke var berettiget til godtgørelse i forbindelse med opsigelse, da Magasin ikke havde nået målsætningen i kontrakten. og fastholdt dette synspunkt, således at Magasin alene skulle have et provisionstilgodehavende på  129.000 SEK.

Magasin udtog herefter stævning mod Bodum med påstand om betaling af 1.472.000 SEK dækkende restprovision og godtgørelse.

Bodum nedlagde påstand om frifindelse og gjorde primært gældende at Magasin ikke havde skaffet nye kunder respektive en væsentlig omsætningsstigning. Endvidere fremkom Bodum med et modkrav vedr. markedsføringsomkostninger på 2.816.000 SEK, især vedr. påstået tilgodehavende for markedsføringsudgifter afholdt  2010.

Sø- & Handelsretten lagde til grund, at,  Bodums omsætning fra 2006 til 2010, hvor Magasin fungerede som agent skete en stigning i omsætningen fra 10 til 17 mio SEK, mens der i perioden op til 2006 mens Bodum selv varetog salget i Sverige havde været en omsætningsnedgang fra ca 22 mio SEK i 1999 til ca 10 mio SEK.

Retten fandt at det samlede beløb som Bodum herefter skulle betale kunne ansættes til 700.000 SEK, der også indeholdt efterbetaling af provision.

Rettens begrundelse for godtgørelseskravet var at der var sket den betydelige stigning i omsætningen på ca 7 mio SEK . Der var tale om at Magasin både havde knækket Bodums nedadgående kurve og skabt fremgang.

Imod talte at der var mange mindre engangskunder samt at de forventede omsætningsmål langt fra var nået.

Retten afviste modkravet da der var tale om iværksættelse af en global rækkende markedsføringskampagne iværksat ensidigt af Jørgen Bodum.

 

NORGE – CARL F. MYKLESTAD AS

Men sideløbende med denne sag havde Bodum også den 10. maj 2011 opsagt sin norske agent, Carl F. Myklestad AS(Myklestad), der dog kun havde fungeret som handelsagent for Bodum i perioden 15. maj 2009 og frem til 31. august 2011.

I denne sag afsagde Sø- og Handelsretten dom 6. februar 2014. – Også her blev Bodum dømt til at betale godtgørelse til agenten for uberettiget opsigelse med NOK 1.600.000 NOK, heri indeholdt restprovision med 274.000 NOK.

Carl F. Myklestad havde krævet 4.242.000 NOK for uafregnet provision og godtgørelse.

Bodum havde påstået frifindelse mod betaling af uafregnet provision med NOK 274.000. – Men Bodum havde endvidere nedlagt selvstændig påstand om, at agenten skulle betale NOK 3.955.000 til delvis dækning af Bodums markedsføringsudgifter i 2010 og 2011.

Myklestad havde allerede inden samarbejdet med Bodum solgt mærkevarer inden for køkkentøj mv.

Bodums begrundelse for opsigelsen af Myklestad var primært illoyalitet fra agentens side, idet Bodum mente, at Myklestad i strid med agenturaftalen havde markedsført nogle konkurrerende produkter til Bodum. Der var dels tale om en knivblok fra Scanpan, dels om en termokande fra Erik Bagger.

I anden række gjorde Bodum gældende at Myklestad var afskåret fra godtgørelse som følge af at man ikke havde forøget omsætningen, herunder skaffet nye kunder.

Sø- og Handelsretten fandt ikke at der forelå illoyalitet fra Myklestads side, idet knivblokken blot erstattede en anden knivblok som Myklestad tidligere havde markedsført, og termokanden var ikke konkurrerende med Bodums produkter.

Retten fandt – da der havde været tale om en stigende omsætning i agenturperioden – herefter at der var basis for at tilkende godtgørelse til Myklestad med ca 1.300.000 NOK.

Retten afviste Bodums modkrav vedr. markedsføringsudgifter idet de var meget dyre og idet Myklestad ikke havde været inddraget i beslutningen om iværksættelsen.

ooOoo

Det betaler sig som oftest at have en advokat med erfaring på området med, når aftalen skal indgås, når vederlaget eller erstatningen skal beregnes, og når forholdet ophører.

Vi bistår gerne.

advokat Per Q. Ovesen Århus agentaftaler husadvokat boligadvokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!