Handelsagent fik ikke provision i henhold til rammeaftale

Retsstillingen inden for handelsagentområdet er ret så afklaret. Få spørgsmål – især i forbindelse med ophør af samarbejdet – bliver derfor indbragt for domstolene.

Sø- og Handelsretten har dog for nyligt taget stilling til spørgsmålet, hvorvidt en handelsagent efter ophør af samarbejdet havde ret til provision af ordrer modtaget iht. en rammeaftale, der var blevet etableret med agentens bistand under samarbejdet.

Samtidig fik handelsagenten fastslået sin status som handelsagent med deraf flydende ret til lovmæssigt opsigelsesvarsel på 6 måneder samt til godtgørelse.

EFTERPROVISON

Handelsagenten vederlægges med provision for sin indsats – Der kan naturligt være afgrænsningsproblemer omkring handelsagentens ret til provision efter samarbejdets ophør.

Handelsagentlovens § 10 regulerer det spørgsmål. Herefter har handelsagenten krav på provision af aftaler, der indgås efter samarbejdets ophør, men hvor kundens tilbud først er kommet frem til agenturgiveren efter samarbejdets ophør.

Endvidere har handelsagenten krav på provision, hvis aftalen med kunden hovedsagelig er bragt i stand ved handelsagentens virke for agenturgiveren, mens parterne endnu havde samarbejde, og aftalen er indgået inden for rimelig tid efter, at samarbejdet er ophørt.

SAGEN

Handelsagenten er en personlig ejet virksomhed, som driver handelsagentvirksomhed for forskellige agenturgivere med henblik på leverancer af materiel til forsvar og politi.

Agenturgiveren er en belgisk tekstilproducent, der blandt andet leverer tøj og beskyttelsesudrustning til forsvar og politi.

Parterne samarbejdede i perioden 2010 til 2017, hvor agenturgiveren opsagde handelsagenten.

RAMMEAFTALER

Under samarbejdet havde agenten bl.a. bistået agenturgiverne med etablering af en række rammeaftaler, der forud fastlagde betingelserne for forsvarets og politiet køb af tøj og beskyttelsesudrustning. Agenten var berettiget til 3 % provision af salg i henhold til aftalerne.

Aftalen pålagde imidlertid ikke forsvaret og politiet en købspligt.

I forbindelse med det økonomiske opgør efter opsigelsen, der blev indbragt for Sø og Handelsretten, krævede agenten provision af de pågældende rammeaftaler helt frem til udløb, dvs. til et tidspunkt efter udløb af opsigelsesperioden.

Handelsagenten gjorde i forbindelse med retssagen gældende, at rammeaftalerne var bragt i stand ved agentens virksomhed under agenturforholdet. Agenten mente, at ethvert efterfølgende salg, der skete i rammeaftalens løbetid, skulle være provisionsudløsende, idet sådanne salg ville have været udelukket, såfremt agenten ikke havde medvirket ved tildeling af rammeaftalerne. – Ja, agenten mente at han også skulle have provision ved eventuelle forlængelser af rammeaftalerne.

Agenturgiveren mente derimod, at der alene kunne blive tale om betaling af provision indtil udløb af opsigelsesvarslet.

Sø- og handelsretten var i dette spørgsmål enig med agenturgiveren, idet rammeaftalerne var uden købsforpligtelse og da ikke var eksklusive. Retten fandt derfor, at aftaler om salg, der berettigede agenten til provision, først kunne anses for indgået ved forsvarets afgivelse af de enkelte købsordrer, og ikke allerede på tidspunktet for indgåelsen af rammeaftalerne.

STATUS SOM HANDELSAGENT

Noget overraskende mente agenturgiveren under sagen, at der slet ikke havde været tale om et handelsagentforhold, trods agenturgiveren under samarbejdet havde betegnet agenten netop som sin agent. -Der var dog ikke oprettet en skriftlig aftale, hvad heller ikke er et krav.

Det var derfor let for Sø- og Handelsretten at give handelsagenten medhold heri, blandt andet med henvisning til at parterne havde samarbejdet siden juli 2010 med henblik på at skabe omsætning for agenturgiveren på det danske marked med salg af beklædning og beskyttelsesmidler, samt at agenten netop var blevet betegnet handelsagent i forhold til andre kunder samt at handelsagenten løbende havde modtaget provision med 3 % af den omsætning, som agenturgiveren havde haft under de aftaler, som handelsagenten havde været med til at få etableret.

Handelsagenten havde følgelig krav på lovens opsigelsesvarsel på 6 måneder. Da handelsagenten havde forøget agenturgiverens omsætning under samarbejdet, var handelsagenten også berettiget til godtgørelse.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!