FORSINKELSE I ENTREPRISE

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Et byggeri er en langvarig proces, og jo længere tid det tager, jo flere situationer kan der opstå, som forlænger byggeriet. Derfor har man i AB 92 vedtaget et sæt regler for, hvornår entreprenøren kan få forlænget fristen for aflevering af byggeriet, hvis byggeriet forsinkes i forhold til den aftalte tidsplan. Mange af disse regler er så alment gældende, at de også vil kunne bruges, selvom AB 92 ikke er aftalt.

Forlængelse af tidsfristerne

Udgangspunktet er, at entreprenøren har ansvaret for byggeriets omkostninger og for at overholde tidsplanen. Det skyldes, at entreprisen er bygget op omkring en forpligtelse for entreprenøren til, mod betaling, at nå et bestemt resultat. Det er også entreprenøren, der får fortjenesten, hvis byggeriet bliver billigere eller hurtigere færdigt end planlagt. Hertil kommer dog en række undtagelser, der pålægger bygherren risikoen for, at byggeriet bliver forsinket.

Både entreprenøren og bygherren kan – alt afhængig af den konkrete situation – have ret til at få udsat fristen for, hvornår de henholdsvis skal have arbejdet gjort færdigt, og hvornår de skal betale for arbejdet.

De situationer hvor der kan opstå spørgsmål om, hvorvidt entreprenøren eller bygherren har ret til at få forlænget sin frist for aflevering af byggeriet, kan opdeles i 5 overordnede kategorier.

  • Bygherrens forhold
  • Entreprenørens forhold
  • Andre entreprenørers forhold
  • Krav fra offentlige myndigheder
  • Udefrakommende omstændigheder

Disse overordnede kategorier indeholder et utal af særtilfælde, som det vil være for omfattende at gennemgå her, men som udgangspunkt gælder det om at have for øje, om det er bygherren eller entreprenøren, der er nærmest til at bære risikoen for forsinkelsen. Kunne forsinkelsen have været undgået, hvis enten bygherren eller entreprenøren havde gjort noget anderledes? Var det bygherren eller entreprenøren, der skulle sørge for at indhente de forsinkede tilladelser? Var det bygherren eller entreprenøren, der havde ansat den anden entreprenør, som forårsagede forsinkelsen?

Dagbod eller erstatning

Bliver arbejdet forsinket, og har entreprenøren ikke ret til forlængelse af tidsfristerne, så kan entreprenøren blive pålagt at betale bygherren en dagbod på et nærmere fastsat beløb, hvis dagbod er aftalt, eller entreprenøren kan risikere at skulle betale en erstatning til bygherren, svarende til bygherrens tab ved forsinkelsen.

Omvendt kan entreprenøren have krav på at få erstatning for den tid, han ikke som planlagt kan arbejde på byggeriet, hvis forsinkelsen skyldes bygherren.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!