OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Børn og unge under 18 år er som udgangspunkt under forældremyndighed. Dette gælder dog ikke, hvis de har indgået ægteskab.

Forældremyndighedsindehaveren skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov.

Er forældrene gift med hinanden ved barnets fødsel, eller indgår de senere ægteskab, har de fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed fortsætter selv om forældrene senere bliver separeret eller skilt, medmindre der ved aftale eller dom bliver ændret herpå.

Er forældrene separeret ved barnets fødsel, har moderen som udgangspunkt forældremyndigheden alene. Dette gælder dog ikke, hvis forældrene har afgivet en erklæring om, at de sammen vil varetage ansvaret og omsorgen for barnet eller hvis det er indgået en aftale mellem forældrene om fælles forældremyndighed.

Forældre, som lever sammen uden at være gift, skal underskrive en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring for at opnå fælles forældremyndighed.

At have fælles forældremyndighed betyder, at man skal være fælles om at træffe væsentlige beslutninger vedrørende barnet, f.eks. navnevalg, skole- og skolefritidsordninger, religiøse og medicinske forhold samt flytning til udlandet. Den forælder, der i det daglige har barnet boende, har derimod selv lov til at bestemme overordnede forhold i barnets daglige liv, f.eks. mad, tøj, sengetider, fritidsaktiviteter og flytning indenlands. Ønsker den forælder, der har barnet boende at flytte med barnet, kræver det dog, at den anden forælder bliver varslet herom senest 6 uger før flytningen.

Ønsker man en nuværende aftale om forældremyndighed ændret, kan dette ske ved en aftale mellem forældrene eller ved Rettens afgørelse. Retten vil normalt træffe afgørelse om, at forældrene skal have fælles forældremyndighed. Kun hvor der foreligger ganske særlige og tungtvejende grunde, vil Retten fravige dette udgangspunkt og tillægge den ene forælder forældremyndigheden alene.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!