Erstatning og godtgørelse ved uberettiget ophævelse af agentaftale

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Sø- & Handelsretten har i en dom af 18.08.2016 endnu engang taget stilling til opgøret i forbindelse med agenturgiverens uberettigede ophævelse af et agenturforhold.

Resultatet – at agenten blev tilkendt erstatning og godtgørelse med i alt 800.000 kr. – synes egentlig ret så oplagt.

Sagen vedrørte primært det spørgsmål om agenturgiveren efter indgåelse af agentaftale er berettiget til ensidigt at pålægge agenten yderligere forpligtelser, konkret i form af en SOP(Standard Operating Procedure) med en yderligere detailregulering af agentens virke for agenturgiveren.

Agenten er ”beskyttet” i h t lovens § 4, hvorefter handelsagenten skal følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren, hvilket indebærer at det er begrænset, hvilke forskrifter agenturgiveren kan komme med efter indgåelse af agenturaftalen. Bestemmelsen kan ikke fraviges ved aftale.

Der var tale om et agentforhold inden for lægemiddelbranchen etableret i 2010. Agenturgiveren var et datterselskab af et schweizisk selskab.

Ejeren af agenturfirmaet havde i perioden 2003 og indtil indgåelsen af agenturaftalen været direktør i det danske datterselskab og forestået salg af selskabets produkter.

Agenturaftalen omfattede Danmark, Norge og Sverige.

Agentaftalen vedrørte overvejende 3 grupper Hospital Products(der dog senere udgik), hormoner – dvs. P-piller og Device Products (især forfyldte sprøjter, der dog først kunne sælges efter aftalens ophør) og indeholdt overvejende de for sådanne aftaler normale bestemmelser, herunder om rapporteringspligt. – I aftalen var der en særlig fremhævelse af General Distribution Practices (GDP), der in-debar en vis på forhånd detailregulering af agentens virke, bl.a. vedr. rapportering af bivirkninger, som følge af agentens virke i et af sundhedsmyndighederne kontrolleret marked.

I relation til hormoner – P-piller skulle agenten ikke foretage opsøgende arbejde, men alene hver anden mandag melde priser ind til brug for apotekernes indkøb.

Aftalen var uopsigelig frem til 1.5.2015.

Hvis der forelå påstået misligholdelse fra en parts side var der en pligt til at sende en advarsel forinden evt. ophævelse.

Aftalen var vedlagt en oversigt over kunder, som i relation til aftalens bestemmelser om godtgørelse til agenten ved aftalens ophør skulle anses for at være nye kunder i aftalens forstand, og dermed kunne indgå i beregningen heraf.

Den 28. november 2012 fremsendte agenturgiveren en SOP (Standard Operating Procedure) til underskrivelse hos agenten. SOP indebar en yderligere detailregulering af agentens virke.

Agenten nægtede at underskrive SOP’en.

Herefter ophævede agenturgiveren ved skrivelse af 30. maj 2013 agentaftalen med øjeblikkelig virkning, idet agenturgiveren henviste til væsentlig misligholdelse bestående i manglende efterlevelse af SOP’en, samt mangler ved afrapportering, manglende information af agenturgiveren og manglende overholdelse af deadlines.

Agenten bestred selvsagt at der forelå nogen misligholdelse.

Sø- og Handelsretten fandt at ophævelsen var uberettiget.

Vedr. SOP’en fandt retten at agenturgiveren ikke 2½ år efter indgåelse af agenturaftalen kunne kræve en sådan yderligere detailregulering af agentens virke. – Overholdelse af General Distribution Practice sikrede i fornøden grad overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav.

Retten fandt ej heller at de øvrige forhold berettigede til ophævelse.

Da aftalen havde været uopsigelig til 1.5.2015 var retten enig i en provisionserstatning på ca. 695.000 kr. vedr. hormonsalget, og 69.346 vedr. forfyldte sprøjter , der dog først blev solgt efter ophøret. Der var her tale om efterprovision i h t § 10 stk. 2.

Agenten blev endelig tilkendt 34.510 kr. i godtgørelse vedr. de forfyldte sprøjter som følge af den stedfundne markedsbearbejdning.

Retten fandt ikke at der var basis for godtgørelse vedr. hormonprodukter, da agenten ikke havde foretaget nogen markedsbearbejdning, men alene havde meldt priser ind.

Samlet erstatning og godtgørelse 800.000 kr. + sagsomkostninger med 99.500 kr.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!