Designers ret til opsigelse af samarbejdet med møbelproducenten

OM DESIGNERENS RET TIL OPSIGELSE AF SAMARBEJDET MED MØBELPRODUCENTEN

To nylige domme fra Sø- og Handelsretten og Østre Landsret bekræfter, at designere er afskåret fra at bringe samarbejdet med producenten om designerens modeller til ophør via opsigelse, medmindre der særskilt er aftalt mulighed for opsigelse eller der foreligger en egentlig misligholdelse fra producentens side.

I møbel- og designbranchen reguleres samarbejdet mellem designer og fabrikant hyppigt af en royaltyaftale, betegnet Samarbejdsaftale.

Der er tale om en modelkontrakt, der går tilbage til 1970, hvor den daværende Møbelfabrikantforeningen i Danmark – nu Træ og Møbelindustrien – tog skridt til at få udarbejdet en sådan aftale i samarbejde med designernes organisationer.

I 1996 undergik aftalen en revision, men hovedpunkterne var uændrede. Advokat Per Q. Ovesen, partner i Advokatgruppen, fungerede som juridisk sekretær for arbejdsgruppen, der forestod revisionen.

Modelkontrakten har selvsagt altid respekteret Ophavsretsloven, men har tillige i betydeligt omfang udfyldt denne.

Af indledningen til kontrakten fremgår bl.a. : ”..aftale om overdragelse af produktionsretten og salgsretten for følgende værk….”

Modelkontrakten indeholder i øvrigt naturligt alle elementer i forbindelse med samarbejdet mellem designer og producent, herunder om udvikling af modellerne og produktionen af dem, og har også ret detaillerede regler om designerens muligheder for at beslutte ophør af samarbejdet. Aftalen indeholder også detaillerede regler, der begrænser designernes mulighed for at overdrage retten til at producere og sælge en model, der fremtræder som en kunstnerisk eller teknisk videreudvikling af eller et funktionsmæssigt supplement til den model, der er omfattet af aftalen.

Når bortses fra manglende fremdrift fra møbelfabrikanten med hensyn til at søge at få produktet på markedet, bestemmelser om manglende opnåelse af omsætningsmål – hvis det er aftalt – samt misligholdelse fra producentens side, i form af udeblivelse med betaling af royalty og revisorattesterede opgørelser vedr. royalty, er designeren i henhold til aftalen afskåret fra at bringe aftalen til ophør, idet aftalen intet indeholder om sådanne ensidige opsigelser fra designerens side.

Baggrunden herfor er det forhold, at begge parter har investeret i samarbejdet. Designeren har leveret tegningsmateriale og måske hjælp til udvikling, mens producenten har investeret materiel og hyppigt et betydeligt antal arbejdstimer i produktudviklingen.

GRAMRODE MØBELFABRIK mod HENRIK LEHM

Sø- og Handelsretten har den 15 april 2016 afsagt dom i en sag mellem disse to parter (og et selskab, der havde et nært samarbejde med Henrik Lehm). Sagen er dog først blevet endelig afsluttet i maj 2017, hvor designeren, Henrik Lehm, der tabte sagen i Sø- og Handelsretten frafaldt sin anke til Vestre Landsret, dagen før sagen skulle hovedforhandles.

Sagen drejede sig netop om, hvorvidt Henrik Lehm havde været berettiget til at opsige en aftale med Gramrode om produktion og salg af en række møbelmodeller, eller om der var indgået en endelig og uopsigelig overdragelse af produktionsretten til Gramrode af de pågældende møbelmodeller, især stole.

Der var oprindelig indgået en aftale mellem parterne baseret på modelkontrakten, men det havde ikke været muligt at få formaliseret samarbejdet tilsvarende vedrørende en række modeller, som designeren senere havde frembragt.

Designeren havde efterfølgende udviklet nogle designs uden om Gramrode og indledt samarbejde med en anden producent om disse designs. Gramrode gjorde gældende, at disse designs var en videreudvikling af de oprindelige designs udarbejdet til brug for Gramrode.

Sø- og Handelsretten fandt – også efter isoleret bevisoptagelse og syn og skøn af de omtvistede modeller – at standardaftalevilkårenes ordlyd og samarbejdets karakter, indebar en endelig og uopsigelig overdragelse af de pågældende møbelmodeller til Gramrode.

De sagkyndige dommere bemærkede supplerende i dommen, at fortolkningen af aftalen, hvorefter vilkårene i standardaftalen indebærer en endelig og uopsigelig overdragelse af de pågældende rettigheder til producenten, støttes af den branchemæssige forståelse af standardaftalevilkårene.

Følgelig havde designeren ikke været berettiget til at opsige aftaler herom, der netop var baseret på de i branchen godkendte standardvilkår, der udmøntede sig i Samarbejdsaftalen.

Retten fandt videre, at de efterfølgende møbelmodeller, som designeren havde tegnet og solgt til tredjemand, måtte betragtes som en krænkelse af de møbeldesigns, der var overdraget til Gramrode. – Ja, retten fandt at videreudviklingen var så nærgående en efterligning, at der endda forelå en ophavsretskrænkelse fra designerens side.

2B SCANDINAVIA mod DANERKA GROUP

Men næsten samtidig med dommen i Gramrode-sagen – nemlig den 8. maj 2016 – kom Sø- og Handelsretten til det modsatte resultat i en sag om berettigelsen af, at en designer opsagde sit samarbejde med en møbelproducent.

I den pågældende sag havde designeren oprindelig indgået en samarbejdsaftale baseret på modelaftalen med et firma, Danerka, som han selv ejede via et holdingselskab.

Rettighederne blev dog tilbageført til designeren i forbindelse med, at Danerka gik konkurs.

Herefter blev der indgået et formløst samarbejde mellem designeren og et nyt selskab, Danerka Group.

Da designeren ikke var tilfreds med samarbejdet, bragte designeren samarbejdet til ophør. På daværende tidspunkt havde designeren faktureret Danerka Group for royalty, som var betalt.

Sø- og Handelsrettens flertal fandt, at Danerka Group ikke havde bevist, at der var sket en endelig overdragelse af retten til produktion og salg, og retten fandt ikke, at det formløse samarbejde var fortsat på de vilkår, der havde været gældende ud fra den tidligere samarbejdsaftale (dvs. endelig overdragelse af produktions- og salgsretten). Designeren havde derfor været berettiget til at bringe samarbejdet til ophør med 3 måneders varsel.

Mindretallet fandt derimod, at det må anses for kutyme i møbelbranchen, at en designer ikke kan opsige en aftale med en producent om udnyttelse af produktions- og salgsrettighederne til designs, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt (eller der foreligger misligholdelse).

Danaerka Group Aps ankede dommen til Østre Landsret.

Erklæringen om kutyme

I Østre Landsret blev der fra næstformanden i Træ- og Møbelindustrien (efterfølger for Møbelfabrikantforeningen) fremlagt en erklæring om kutymer i forbindelse med kommercielle ophavsrettigheder

Erklæringen tog udgangspunkt i at produktudvikling er en stor omkostningsbyrde for små og mellemstore virksomheder. Derfor har der gennem mange år været en kutyme for, at denne produktudvikling er foregået i et nært samarbejde mellem producenten og designeren. Designeren har stået for nytænkning og design, mens producenten har tilpasset og bidraget med viden om produktionsmetoder, investeringer i værktøjet, forme, markedsføring – sammen har parterne skabt produktet.

Disse aftaler er ofte baseret på mundtlige aftaler, dog er de gennem de seneste år oftere blevet skriftligt formuleret og formaliseret med udgangspunkt i standardaftalen(modelkontrakten).

Kutymen er således, at designeren har ophavsrettighederne, mens producenten har salgs- og produktionsrettighederne.

Kutymen er baseret på gensidig respekt mellem designer og producent. De kan skabe noget sammen, men ikke hver for sig.

Det betyder at møbelproducenten under normale omstændigheder, vil have ejendomsretten til produktet. Det gælder, hvis der ikke finder misligholdelse sted fra producentens side.

Østre Landsret lagde følgelig til grund, at der findes en kutyme som anført og at designeren, der i øvrigt var bekendt med branchen, også kendte kutymen og følgelig ikke kunne opsige samarbejdet med Danerka Group.

Uanset at der ikke blev indgået en formaliseret aftale mellem designeren og Danerka Group, fandt landsretten således, at designeren stiltiende havde accepteret, at der var sket en endelig overdragelse af produktions- og salgsretten, og designeren havde følgelig været uberettiget til at opsige samarbejdet med Danerka Group.

*****

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller til immaterialret generelt, er du velkommen til at kontakte mig.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!