AFTALER OM KONFLIKTLØSNING FOR FORBRUGERE I ENTREPRISESAGER

OBS: Artiklen er mere end 1 år gammel – retstilstand, lovgivning m.v. kan være ændret.

Når en forbruger indgår aftale med en håndværker om bygning af et hus eller udførelse af større om- eller tilbygninger, så indgås aftalen som oftest efter AB 92, som er et sæt standard-regler for udførelse af entrepriser.

Imellem reglerne i AB 92 befinder sig en regel om, hvorledes en sag mellem parterne skal gennemføres, såfremt der opstår uenighed – en såkaldt værnetingsaftale. Er AB 92 aftalt gælder således som hovedregel også, at en eventuel sag skal afgøres af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Hvis man som forbruger har indgået en aftale med en håndværker, hvor AB 92 er aftalt, er forbrugeren dog ikke bundet af reglen om voldgift. Det fremgår både af voldgiftsloven og retsplejeloven, at en aftale om at en sag skal afgøres ved en bestemt domstol eller voldgift ikke er bindende for forbrugeren.

Forbrugeren har dermed valget imellem at lade sagen afgøre ved voldgift, ved de almindelige domstole – byret, landsret og højesteret – eller at indbringe sagen for et kompetent klagenævn.

Forbrugeren vil som hovedregel være bedst stillet ved ikke at lade sagen afgøre ved voldgift, idet en voldgiftskendelse ikke kan ankes til en højere retsinstans.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!