Ændring af regler skal sikre hurtigere erstatning til voldsofre

Hvis du har været udsat for et voldeligt overfald eller en sædelighedsforbrydelse, har du mulighed for at søge erstatning hos Erstatningsnævnet.

Sagsbehandlingstiderne hos Erstatningsnævnet har dog i lang tid været utilfredsstillende og medført, at skadelidte har måttet vente lang tid på de erstatninger, de er berettigede til.

Den 25. april 2019 blev et nyt lovforslag vedtaget. Dette skal sikre, at sagsbehandlingstiden hos Erstatningsnævnet nedsættes, så ofre for forbrydelser hurtigere kan få deres erstatning.

De nye regler indeholder følgende ændringer:

  1. ”Hurtig” tilkendelse af erstatning ved krav med en værdi indtil 3.500 kr.

Ved sager hvor erstatningsbeløbet udgør indtil 3.500 kr., vil erstatning til skadelidte nu kunne blive udbetalt, når Erstatningsnævnet har fastslået, at kravet udspringer af en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning, og hvis fristerne i offererstatningsloven i øvrigt er overholdt. Der stilles dermed mindre krav til dokumentation i disse sager.

  1. Mulighed for at stille krav om digital sagsbehandling.

Justitsministeren gives mulighed for at fastsætte regler om, at ansøgning om erstatning og godtgørelse skal indgives via digital selvbetjening. Det vil således blive muligt for Justitsministeriet at gøre digital selvbetjening obligatorisk.

  1. Undersøgelse af skadevolders forsikringsforhold kan i visse tilfælde udskydes til regres hos politiet.

Tidligere blev der ikke udbetalt godtgørelse eller erstatning fra Erstatningsnævnet, hvis skaden blev godtgjort af skadevolderen eller var dækket af forsikringsydelser, der havde karakter af virkelig skadeserstatning. Erstatningsnævnet vil efter de nye regler kunne træffe afgørelse om erstatning uden først at undersøge, om skaden er dækket af skadevolderens frivilligt tegnede forsikringer i de sager, hvor skadevolder er under 14 år, eller omfattet af straffelovens §§ 14 og 69.

  1. Erstatningsnævnet kan indhente udtalelse om erhvervsevnetab og varigt mén fra andre end Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hidtil har Erstatningsnævnet kunnet indhente en vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vedrørende erhvervsevnetab og varigt mén. Efter de nye regler, vil Erstatningsnævnet tillige kunne indhente udtalelser fra andre om erhvervsevnetab og varigt mén, fx Patienterstatningen, hvis disse kan levere udtalelsen hurtigere.

  1. Bedre mulighed for, at Erstatningsnævnet kan træffe afgørelse om erstatning, inden der foreligger en endelig dom i straffesagen.

Som hidtil er udgangspunktet, at Erstatningsnævnet ikke træffer afgørelse før der foreligger endelig dom i sagen eller politiet har henlagt efterforskningen. Dog har Erstatningsnævnet nu som tidligere mulighed for at træffe afgørelse, inden der er afsagt endelig dom, hvis forholdene taler for det. Med ændringerne af loven, forudsættes det dog og opfordres der til, at Erstatningsnævnet i højere grad end tidligere, vil træffe afgørelse før sagen er endeligt afsluttet, hvis skadelidtes forhold taler herfor. Af momenter der kan indgå i denne vurdering, kan være forbrydelsens karakter, skadelidtes økonomiske forhold, mv.

  1. Indførelse af adgang til eIndkomst.

Erstatningsnævnet træffer i nogle sager afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab, hvor skadelidtes indkomstoplysninger skal bruges. Efter den nye lovændring, kan Erstatningsnævnet få terminaladgang til oplysninger i indkomstregisteret, så skadelidte ikke selv skal fremskaffe og fremsende indkomstoplysningerne

  1. Fristen for at fremsætte yderligere krav vedrørende samme lovovertrædelse, indtræder tidligst 2 år efter Erstatningsnævnets endelige afgørelse.

Så længe en sag verserer ved Erstatningsnævnet og der ikke er truffet endelig afgørelse, bliver skadelidte således ikke afskåret fra at fremsætte yderligere krav. Tidligere, blev skadelidtes yderligere krav forældet 2 år efter, skadelidte kendte eller burde kende eksistensen af kravet, og et krav kunne således forældes under sagens behandling ved Erstatningsnævnet.

Hos Advokatgruppen er vi ikke overbeviste om, at disse tiltag i sig selv er nok til at nedbringe sagsbehandlingstiderne, som gennem længere tid har været yderst kritisable. Vi følger udviklingen nøje.

 

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!