Ændring af arbejdsskadesikringslovens medfører korrektion af ulykkesbegrebet

Hvis du er kommet ud for en ulykke på dit arbejde, er det vigtigt for dig, at skaden bliver anerkendt som en arbejdsskade. Men hvad forstås egentlig ved en arbejdsulykke og hvilken betydning har begrebet for dig? Af den nugældende arbejdsskadesikringslov fremgår det, at ved en ulykke efter denne lov forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning på dit arbejde, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Siden det nuværende ulykkesbegreb blev indsat i loven i 2003, er der sket en ændring på baggrund af principafgørelser fra Ankestyrelsen samt nogle domme afsagt af Højesteret. Denne ændring af fortolkningen medførte en nedgang i anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker fra ca. 76 % i 2013 til ca. 60 % i 2017.

Den 30. april 2019 vedtog Folketinget ved 3. behandling et forslag om ændring af arbejdsskadesikringsloven. Det blev indført, at en personskade kan være af fysisk eller psykisk karakter og af varig eller forbigående karakter. Det vil endvidere ikke (modsat tidligere) være et krav, at personskaden medfører et behandlingsbehov, eller personskaden er blevet behandlet. Dette vil være gældende fra den 1. januar 2020.

Med ændringen af arbejdsskadesikringsloven er det fra politisk side ønsket at flere mennesker, der kommer ud for en ulykke under arbejdets udførelse, får ulykken anerkendt som en arbejdsskade.
Som eksempler på forbigående personskader, som skal anerkendes, kan nævnes et sår, en forstrækning, en hjernerystelse, som går over af sig selv efter kort tid eller en forstuvning uanset om disse skader kræver medicinsk behandling eller ej. Modsat vil eksempelvis et blåt mærke, en forskrækkelse, en overfladisk rift fortsat ikke blive anses for at være en arbejdsskade.

Grænsen vil således gå ved personskader, der hverken har fysiske eller psykiske følger og dermed ikke hverken midlertidigt eller varigt påvirker den tilskadekomnes almentilstand eller daglige livsførelse. Med andre ord går grænsen ved følger af påvirkninger, som i almindelig opfattelse ikke vil blive anset for at være en egentlig personskade. Fremadrettet forventer vi, at den beskrevne sondring og det nye personskadebegreb vil give anledning til tvister.
Når den nye bestemmelse træder i kraft fra 1. januar 2020, bliver det interessant at se, om antallet af anerkendte arbejdsskader øges, eller om der blot opstår flere tvistesager, hvilket netop ikke er hensigten.

Vi vil i Advokatgruppen følge udviklingen nøje og du er altid velkommen til at kontakte os for en såvel gratis som uforpligtende vurdering af din sag.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!