Straffeattester

Der findes tre forskellige straffeattester, men det er ikke muligt for alle at få adgang til alle tre typer.

Hvad er en privat straffeattest?

Den private straffeattest er den du selv kan bestille. Ønsker andre at bestille den kræver det dit samtykke. Attesten indeholder kun oplysninger om domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald for overtrædelser af straffeloven, lov om euforiserende stoffer samt lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Hvornår en afgørelse på straffeattesten bliver slettet afhænger af, hvilke forhold der er tale om:

  • Ved tiltalefrafald slettes denne, når der er forløbet to år fra datoen for tiltalefrafaldets godkendelse i retten.
  • Ved bødestraf slettes disse, når der er forløbet 2 år for den endelige afgørelse.
  • Ved fængselsstraffe slettes disse, når der er forløbet 3 år fra datoen for den endelige afgørelse. Har personen som afgørelsen omhandler været inde og afsone dommen, slettes afgørelsen først 5 år efter den endelige løsladelse.

I forhold til unge under 18 år foreligger der nogle særlige omstændigheder:

  • Bliver den første strafferetlige lovovertrædelse begået af en under 18 år, fremgår overtrædelsen som udgangspunkt ikke af straffeattesten, i stedet sker der en betinget notering på attesten.
  • Bliver der ikke begået nye strafbare forhold inden for tre år vil den første overtrædelse ikke fremgå af straffeattesten.
  • Bliver der begået nye strafbare forhold inden for tre år vil den første overtrædelse komme til at fremgå af straffeattesten.

Offentlig straffeattest

I nogle situationer er det muligt for offentlige myndigheder at bestille en offentlig straffeattest. Bestillingen af dette kræver samtykke. Attesten indeholder flere oplysninger end den private straffeattest, og en begået lovovertrædelse vil fremgå af den offentlige attest i minimum ti år.

Hvad er en børneattest?

Børneattesten indeholder kun oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Attesterne kan bestilles af virksomheder, myndigheder og foreninger, hvis deres medarbejdere eller frivillige m.v. har mulighed for at komme i direkte kontakt med børn og unge under 15 år. Personen, som børneattesten indhentes på, skal give samtykke til at attesten bestilles. Du kan ikke som privat person bestille børneattesten til dig selv.

Michael Sønderskov Fredericia advokat Advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!