Bistandsadvokat

Har du været udsat for en forbrydelse efter straffeloven har du i nogle tilfælde ret til en bistandsadvokat.

Ved overtrædelse af nogle bestemte bestemmelser i straffeloven, bl.a. bestemmelserne om voldtægt, røveri, vold eller incest er politiet forpligtet til at vejlede dig om reglerne om en bistandsadvokat. Dette følger af retsplejeloven.

Har du været udsat for en forbrydelse, skal politiet vejlede dig om retten til en bistandsadvokat, men du kan også selv bede om at få beskikket en. Som forurettet har du mulighed for selv at vælge, hvem du ønsker som bistandsadvokat. En bistandsadvokat er gratis for den forurettede, da udgifterne afholdes af staten.

Hvad er en bistandsadvokats opgaver?

En bistandsadvokat kan bistå den forurettede allerede under afhøring hos politiet. Advokaten kan dermed hjælpe med, at alle relevante oplysninger kommer frem. En bistandsadvokat vil orientere dig om straffesagens forløb. Hertil vil vedkommende også kunne være til stede i retssalen, når sagen skal for retten. Hvis den forurettede ønsker det, kan advokaten fremsætte begæring om, at gerningsmanden ikke må være til stede i retssalen, når der skal afgives forklaring. I det hele taget skal
bistandsadvokaten sikre, at dine rettigheder under sagen bliver respekteret.

Bistandsadvokaten kan også opgøre og rejse et erstatningskrav mod gerningsmanden. Et erstatningskrav kan omfatte flere ting, herunder erstatning for varigt mén, erhvervsevnetab, svie og smerte, tabt arbejdsfortjeneste, tort, udgifter til medicin osv. Krav som disse bliver ikke rejst ved straffesagen af Anklagemyndigheden, men rejses derimod af advokaten. En bistandsadvokat varetager dine personlige interesser, hvorimod Anklagemyndigheden fører sagen om straf overfor gerningsmanden.

Kan gerningsmanden ikke betale erstatning, eller lykkes det ikke at finde gerningsmanden, kan advokaten sørge for, at dit erstatningskrav fremsættes overfor Statens Erstatningsnævn.

Det er dermed en fordel for mange at anvende en bistandsadvokat. Det skyldes, at sådan en advokat udelukkende fokuserer på dine interesser og tager hensyn til dine behov i sagen. I Advokatgruppen er der en række advokater, der har stor erfaring i at være bistandsadvokat for forurettede.

Michael Sønderskov Fredericia advokat Advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!