Forældremyndighed

Hvad med børnene?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Udgangspunktet
  2. Hvad indebærer forældremyndighed?
  3. Ændring
  4. Ved skilsmisse/samlivsophævelse

 

Udgangspunktet

Børn og unge under 18 år er som udgangspunkt under forældremyndighed. Dette gælder dog ikke, hvis de har indgået ægteskab.

Er forældrene gift med hinanden ved barnets fødsel, eller indgår de senere ægteskab, har de fælles forældremyndighed. Den fælles forældremyndighed fortsætter, selvom forældrene senere bliver separeret eller skilt, medmindre der ved aftale eller dom bliver ændret herpå.

Er forældrene separeret ved barnets fødsel, har moren som udgangspunkt forældremyndigheden alene. Dette gælder dog ikke, hvis forældrene har afgivet en erklæring om, at de sammen vil varetage ansvaret og omsorgen for barnet. Eller hvis der er indgået en aftale mellem forældrene om fælles forældremyndighed.

Forældre, som lever sammen uden at være gift, skal underskrive en såkaldt omsorgs- og ansvarserklæring for at opnå fælles forældremyndighed.

 

Hvad indebærer forældremyndighed?

Forældremyndighed indebærer, at man skal drage omsorg for barnet, og at man skal træffe beslutninger om barnets personlige forhold. Man skal beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for, at alle barnets behov bliver dækket.

At have fælles forældremyndighed betyder, at man skal være fælles om at træffe væsentlige beslutninger vedrørende barnet. Eksempelvis navnevalg, skole- og skolefritidsordninger, religiøse og medicinske forhold samt flytning til udlandet.

Den forælder, der i det daglige har barnet boende, også kaldet bopælsforælderen, har derimod selv lov til at bestemme overordnede forhold i barnets daglige liv. For eksempel mad, tøj, sengetider, fritidsaktiviteter og flytning indenlands. Ønsker den forælder, der har barnet boende, at flytte med barnet til et andet sted i Danmark. Da kræver det dog, at den anden forælder bliver varslet herom senest 6 uger før flytningen.

 

Ændring

Ønsker man en nuværende aftale om forældremyndighed ændret, kan dette ske ved en aftale mellem forældrene eller ved Familierettens afgørelse.

Familieretten vil normalt træffe afgørelse om, at forældrene skal have fælles forældremyndighed. Kun hvor der foreligger ganske særlige og tungtvejende grunde, vil Familieretten fravige dette udgangspunkt og tillægge den ene forælder forældremyndigheden alene.

 

Ved skilsmisse/samlivsophævelse

Når man søger om separation/skilsmisse, eller når man som et samlevende ugift par går fra hinanden. Foretager Familieretshuset ikke noget af sig selv med hensyn til forældremyndigheden over børnene.

Den fælles forældremyndighed fortsætter. Forældrene skal derfor selv finde ud af, hvem der skal være bopælsforælder, og hvordan samværet skal være.

Kan man ikke blive enige, skal man oplyse dette til Familieretshuset, som normalt vil indkalde til et møde.

Såfremt man ikke bliver enige i Familieretshuset om forældremyndigheden og bopælen for børnene, kan hver part forlange sagen oversendt til Familieretten.

 

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!