Bodeling

Hvordan får vi delt vores formue ?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hovedprincipperne for delingen
  2. Bodelingsaftalen
  3. Offentligt skifte
  4. Omkostninger og fri proces

 

Hovedprincipperne for delingen

Når I bliver separeret eller skilt skal jeres aktiver fordeles. Dette kaldes for bodeling.

Hvis I ikke har oprettet en ægtepagt, hvori der er indsat en særejebestemmelse, vil alle jeres aktiver indgå i delingsformuen. Denne delingsformue skal deles ligeligt mellem jer ved separation/skilsmisse.

For at dele jeres formue,  skal man lave en opgørelse over hver ægtefælles bodel, hvilket man gør på følgende måde:

Hver ægtefælles aktiver opgøres for sig. Såfremt I ejer aktiver, eksempelvis jeres faste ejendom, i sameje, opgør man værdien på aktivet med halvdelen ved den ene ægtefælle og halvdelen ved den anden. Desuden skal alle passiver, herunder gældsposter, også medregnes.

Når hver ægtefælles bodel er gjort op, og såfremt denne er positiv, dvs. der er flere aktiver end passiver, skal den anden af jer modtage halvdelen af nettooverskuddet.

Er en af jeres bodele (elle begge) negative, dvs. der er flere passiver end aktiver, skal den anden ægtefælle ikke overtage halvdelen af denne nettogæld.

Dog skal pensionsordninger som udgangspunkt holdes uden for denne deling, idet hver ægtefælle har ret til at holde sine pensionsordninger uden for bodelingen. Der gælder dog en række undtagelser hertil, eksempel hvis en af jer har lavet en “urimelig” pensionsopsparing.

Såfremt I måtte have lavet en ægtepagt, hvori I har bestemt, at nogle aktiver/alle aktiver skal være henholdsvis skilsmissesæreje eller fuldstændig særeje, skal disse aktiver også holdes uden for bodelingen, idet den ægtefælle som ejer de pågældende aktiver som særeje, ikke skal dele disse aktiver med den anden ægtefælle.

Når først alle aktiver/passiver er kvantitativt fordelt, dvs. I opgør hvor meget, hver ægtefælle rent værdimæssigt har krav på, skal alle aktiver kvalitativt fordeles, dvs. I skal vælge, hvem der skal have lov til at udtage bilen, huset osv. Såfremt man udtager et aktiv der rent værdimæssigt er højere end det, man kvantitativt, har krav på, skal man betale det overskydende beløb til den anden ægtefælle.

 

Bodelingsaftalen

I forbindelse med jeres separation/skilsmisse er det vigtigt, at der udarbejdes en skriftlig aftale, hvori der tages stilling til delingen af jeres formue.

I kan i princippet selv lave en sådan aftale. Af flere årsager anbefales I dog meget kraftigt at kontakte en advokat og få den pågældende til at udfærdige aftalen for jer. Dette først og fremmest for at sikre, at der er taget stilling til samtlige aktiver og passiver. Ydermere for herved at minimere risikoen for, at delingen af jeres formue senere kan begæres genoptaget. Endvidere vil advokaten sikre, at aftalen kan gennemføres, selv om I måske senere hen bliver uenige.

Reglerne på området er mange og nogle også ret indviklede. Advokatens opgave er at sørge for at sikre, at delingen af formuen sker efter reglerne. Hertil også at du ikke bliver snydt med den aftale, I indgår. Måske er du indforstået med en vis skævdeling, der ikke er i din favør. Advokaten vil da være din garanti for, at du forstår på, hvilken måde og i hvilket omfang aftalen ikke er til din fordel.

Kontakt en af vores dygtige advokater, inden du skriver under på noget! I Advokatgruppen er der pt. 4 advokater, der er autoriserede bobehandlere, og flere andre advokater, der ligeledes har stor erfaring i at rådgive ved bodelinger.

 

Offentligt skifte

Hvis I ikke kan blive enige, kan hver af jer gå til Skifteretten og forlange boet behandlet af en bobehandler. Som udgangspunkt skal man stille sikkerhed for omkostningerne (tit omkring kr. 30.000).

 

Omkostninger og fri proces

Skifteretten kan give fri proces, så man slipper for at stille sikkerhed og betale bobehandlerens honorar. Den personlige indkomst skal være under kr. 371.000 + kr. 64.000 (2024-tal) for hvert hjemmeboende barn, og det må ikke være åbenbart, at man ikke vil få medhold i sagen. Dog er det årsopgørelsen fra 2022 som der tages udgangspunkt i, hvis man ansøger om fri proces i 2024.

Hvis skifteretten har beskikket en advokat for dig, fordi skifteretten synes, at det er nødvendigt. Da er disse omkostninger til advokaten også dækket af fri proces.

Selv med fuld fri proces skal man stadig betale andel af skifteafgift. Denne afgift kan dog højst kan være kr. 10.000 i alt. Hvis man får et større likvidt beløb ved skiftet, kan retten forlange, at man selv betaler udgifterne ved skiftet helt eller delvist.

 

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!