Separation og skilsmisse

Vi er eksperter og hjælper dig bedst muligt videre

Ønsker din ægtefælle og dig at gå fra hinanden, kan I vælge først at blive separeret eller at blive skilt direkte. Reglerne er forskellige, alt efter hvad I vælger, og alt efter om I har fælles børn under 18 år eller ej. Du kan læse mere om både skilsmisse og separation nedenfor samt på de øvrige sider, som du finder i fanen til venstre.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Hvad er forskellen på seperation og skilsmisse?
  2. Hvornår har man ret til at blive separeret/skilt?
  3. Hvordan bliver vi separeret/skilt?
  4. Vilkårene for separation/skilsmisse
  5. Vi er ikke enige, hvad gør vi så?
  6. Fri proces

 

Hvad er forskellen på separation og skilsmisse?

Hvis I er enige om skilsmisse, kan I blive skilt med det samme, hvis I ikke har fælles børn under 18 år. Hvis I er enige om skilsmisse, men I har fælles børn under 18 år, er der en refleksionsperiode på 3 måneder, før I kan blive skilt. I denne refleksionsperiode skal begge forældre gennemføre et obligatorisk digitalt forløb (SES = Samarbejde Efter Skilsmisse), hvorefter I kan blive skilt.

Ønsker I betænkningstid og en “prøveperiode” inden en skilsmisse, måske fordi der kunne være en mulighed for, at I fandt sammen igen, kan I også vælge først at blive separeret. Så længe I fortsat er enige, kan I på ethvert tidspunkt i løbet af prøveperioden søge om at blive skilt.

Den store forskel på separation og skilsmisse er, at hvis I er separeret og flytter sammen igen, bortfalder separationen som altovervejende udgangspunkt, og I er stadig gift.

Allerede ved separationen mister man arveretten efter hinanden, og delingsformuen kan forlanges delt. Når separationsperioden er gået, skal I selv aktivt søge om skilsmisse – sagt med andre ord: en skilsmisse følger ikke automatisk en separation.

 

Hvornår har man ret til at blive separeret/skilt?

En ægtefælle har ret til separation, selv om den anden ikke er enig heri.

Efter 6 måneder

Er I ikke enige om at blive skilt, kan hver af jer forlange skilsmisse, når der er gået 6 måneder fra separationsbevilling er udstedt.

Levet adskilt i 2 år

Det er også muligt at forlange skilsmisse, hvis man har levet adskilt fra sin ægtefælle i 2 år, og dette skyldes uoverensstemmelser. Lever man adskilt fx på grund af arbejde eller uddannelse, er betingelsen ikke opfyldt. Har samlivet været genoptaget men senere afbrudt igen, kan man ikke sammenlægge de perioder, hvor man har været adskilt i relation til 2 års fristen. Der kræves altså en adskillelse i en sammenhængende periode på 2 år.

Utroskab

Endvidere kan man forlange skilsmisse, hvis den anden ægtefælle har været utro eller deltaget i et lignende seksuelt forhold. Dette gælder dog ikke, hvis man har været indforstået med utroskaben. Hvis man er separeret, er det en betingelse for at forlange skilsmisse, at utroskaben er sket inden separationen, fordi troskabspligten bliver ophævet i forbindelse med separationen. Anmodningen om skilsmisse skal indgives senest 6 måneder efter ægtefællen er blevet bekendt med utroskaben, og senest 2 år efter den har fundet sted.

Vold

En ægtefælle kan også forlange skilsmisse, hvis den anden ægtefælle har udøvet forsætlig vold af grovere karakter over for denne eller børnene. Det er ikke en betingelse, at den anden ægtefælle er dømt for volden. Det er tilstrækkeligt, at volden kan godtgøres, fx ved fremlæggelse af en lægejournal eller en rapport fra skadestuen. Selv om man i længere tid har levet i et voldeligt forhold, er man ikke afskåret fra at forlange skilsmisse. Man kan altså ikke sige, at man derved har accepteret volden ved ikke at forlade sin ægtefælle.

Bigamitilfalde

En ægtefælle har også ret til skilsmisse i bigamitilfælde, dvs. når ægtefællen er blevet gift med en tredjepart under ægteskabet.

Ulovlig tilbageholdelse eller bortførelse af barn

Desuden har en ægtefælle ret til at blive skilt, hvis den anden ægtefælle ulovligt har ført førstnævnte ægtefælles barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet. Det er uden betydning, om den anden forælder selv har udført børnebortførelsen eller den er udført af andre. Ægtefællen skal blot have medvirket hertil. Det er også uden betydning, om barnet er et fællesbarn af ægtefællerne eller den efterladte ægtefælles særbarn.

 

Hvordan bliver vi separeret/skilt?

Separation eller skilsmisse gives enten ved bevilling udstedt af Familieretshuset eller ved en dom afsagt af Familieretten.

Sagen skal altid starte i Familieretshuset, uanset om I er enige eller ej.

I kan søge separation/skilsmisse ved at hente og udfylde et ansøgningsskema på Familieretshusets hjemmeside. Skemaet skal sendes til Familieretshuset sammen med et gebyr på kr. 370,00. Man kan kun anmode om separation/skilsmisse digitalt. Hvis ikke man anmoder digitalt, vil anmodningen blive afvist.

Normalt vil I få tilsendt en bevilling med posten efter ca. 14 dage til 3 uger.

 

Vilkårene for separation/skilsmisse

Familieretshuset kan straks udstede en separations- eller skilsmissebevilling for jer, hvis I er enige om separationen eller skilsmissen og om følgende vilkår:

  • Den indbyrdes underholdspligt. Parterne skal altså være enige om, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag og i givet fald hvor længe. Selve størrelsen af bidraget behøver I derimod ikke være enige om. Det kan I overlade til Familieretshuset at træffe afgørelse om. Der behøver heller ikke være enighed om betaling af børnebidrag,
  • Hvem der skal blive boende i den fælles leje- eller andelsbolig og på hvilke vilkår,
  • At I ikke ønsker vilkårsforhandling i Familieretshuset.

Hvis I har fælles børn under 18 år, er der endvidere en tvungen refleksionsperiode på 3 måneder. Her skal I begge have gennemført det obligatoriske digitale forløb kaldes SES (Samarbejde Efter Skilsmisse), såfremt I vil skilles. I skal senest 1 måned efter udløbet af refleksionsperioden bekræfte jeres ansøgning om skilsmisse til Familieretshuset. Hertil skal I skrive under på, at I begge har gennemført det digitale forløb . Gør I ikke dette, vil Familieretshuset afslutte sagen, og I vil fortsat være gift.

Hvis I i stedet ønsker en separation, og I efterfølgende ønsker at blive skilt? Så er der ikke krav om refleksionsperiode og gennemførsel af det digitale forløb SES, når separationsperioden er overstået. I kan derfor blive skilt straks efter separationsperiodens udløb.

 

Vi er ikke enige, hvad gør vi så?

Er I ikke enige i at blive separeret/skilt, kan hver af jer ansøge alene. I vil så begge blive indkaldt til møde i Familieretshuset, hvilket også kaldes en vilkårsforhandling. Gebyret for en vilkårsforhandling er kr. 1.630,00.

På mødet vil Familieretshuset vejlede jer om, hvad det er I skal være enige om for at blive skilt/separeret. Man vil også forsøge at få jer til at nå til enighed om vilkårene for jeres separation/skilsmisse.

Bliver I ikke enige på mødet? Da kan hver af jer forlange, at Familieretshuset eller Familieretten træffer afgørelse om skilsmisse og vilkårene herfor.

 

Fri proces

Hver af jer kan få fri proces til en advokat, hvis den personlige indkomst er mindre end kr. 371.000 + kr. 64.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år (2024-niveau). Ved beregningen tages der udgangspunkt i den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ansøger man om fri proces i 2024, skal der altså tages udgangspunkt i årsopgørelsen for 2022.

Det er domstolene, der behandler ansøgningen om fri proces i ægteskabssager.
Du kan læse mere om de nye regler for skilsmisse, som er blevet tilbagekaldt her.

 

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!