Retssager og mægling

Hvordan skal du forholde dig, hvis du ønsker at opstarte en retssag eller har modtaget en stævning fra retten. Det kan du læse mere om her.

Hos Advokatgruppen har vi et stærkt team af procesadvokater, der altid står klar til at hjælpe dig med din retssag og/ eller mægling. Vi kan møde for alle retter inkl. Højesteret.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvordan behandles en retssag?
 2. Sagen anlægges
 3. Det forberedende møde
 4. Hovedforhandling
 5. Hvad koster det at føre en sag ved Retten?
 6. Erstatning til modparten
 7. Fri proces
 8. Beregn dine sagsomkostninger

 

Hvordan behandles en retssag?

Ønsker du at anlægge sag ved domstolene, eller er du blevet stævnet, kan du her læse om et typisk sagsforløb ved Retten.

 

Sagen anlægges

Sagen anlægges ved indlevering af stævning til Retten. Dette gøres på den digitale sagsportal www.minretssag.dk, hvorefter al kommunikation til og fra Retten foregår via denne portal.
Stævningen skal indeholde:

 • sagsøgers og modpartens navn og adresse,
 • angivelse af den ret, hvor sagen anlægges,
 • sagsøgers påstand,
 • fremstilling af de faktiske samt retlige omstændigheder,
 • angivelse af dokumenter og andre beviser, som sagsøger vil påberåbe sig samt forslag til sagens behandling.

Retten ser, om stævningen opfylder kravene. Hvis kravene er opfyldt, vil Retten lade stævningen forkynde for sagsøgte på grundlag af stævningens indhold.
Forkyndelse er betegnelsen for Rettens fremsættelse af officielle juridiske meddelelser. Således forkyndes indkaldelser og andre vigtige beskeder til dem, der skal have beskederne, så Retten er sikker på, at beskederne er modtaget.
Når der er sket forkyndelse, vil Retten bede sagsøgte om at indlevere et svarskrift. Svarskriftet indeholder:

 • sagsøgtes påstand,
 • angivelse af modkrav,
 • dokumenter og andre beviser, som sagsøgte agter at påberåbe sig,
 • postadresse,
 • sagsøgtes forslag til sagens behandling.

 

Det forberedende møde

Det forberedende møde afholdes med henblik på at tilrettelægge sagens videre behandling. På mødet drøftes således parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder, tilrettelæggelse af og tidsrammer for en eventuel yderligere forberedelse, tidspunktet for forberedelsens afslutning samt tidspunktet for hovedforhandlingen.

 

Hovedforhandlingen

Under hovedforhandlingen nedlægger parternes deres påstande. Parterne vil ligeså her have mulighed for at gøre rede for deres opfattelse sagen, navnlig under proceduren.
Bevisførelsen sker ligeledes under hovedforhandlingen – denne sker blandt andet ved partsforklaringer, vidneafhøringer, syn og skøn m.v.
Retten vil afslutningsvis mægle forlig, såfremt det må antages, at mægling ikke er forgæves.
Sagen vil hernæst optages til dom eller udsættes med henblik på stillingtagen til Rettens forligsforsalg.

Efter hovedforhandlingens afslutning afsiges der dom hurtigst muligt.

 

Hvad koster det at føre en sag ved Retten?

Der følger omkostninger med i en retssag. Udgifterne indbefatter typisk retsafgift til Retten, udgifter til advokatbistand, omkostninger til syn og skøn samt omkostninger til vidner. Hvis du overvejer at anlægge en sag ved Retten, bør du derfor have det økonomiske aspekt med i dine overvejelser, idet der som udgangspunkt gælder, at du som part foreløbig selv skal betale sagsomkostningerne. Du kan dog efter omstændighederne kræve sagsomkostningerne dækket enten af modparten ved sagens afslutning, staten efter reglerne om fri proces eller af en retshjælpsforsikring.

 

Erstatning til modparten

Hvorvidt du kan få sagsomkostningerne dækket af modparten, afhænger af sagens udfald. Her gælder der som klar hovedregel, at den tabende part skal erstatte modparten de udgifter, retssagen har påført modparten.
Hvis hverken du eller din modpart får fuldt ud medhold, kan Retten bestemme delvis betaling fra enten dig eller din modpart, eller at ingen af jer skal betale sagsomkostninger til den anden.

 

Fri proces

Du kan efter ansøgning meddeles fri proces, hvis du opfylder de økonomiske betingelser og ikke har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved sagen. Det betyder med andre ord, at statskassen dækker alle dine sagsomkostninger, hvis du opfylder betingelserne for fri proces.
Afgørende for, om du kan få fri proces, er din indkomst for det forrige år. Det vil sige, at du skal bruge dine indkomstforhold fra 2022, hvis du vil søge friproces i 2024.
De aktuelle beløbsgrænser fremgår af Civilstyrelsens hjemmeside og bliver reguleret hvert år den 1. januar.

 

Beregn dine sagsomkostninger

Du kan beregne den retsafgift, som du skal betale, på Domstolenes hjemmeside. De aktuelle salærer og takster forefindes  her.

 

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!