Samvær

Barnet har ret til samvær med den forælder, det ikke bor hos.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Aftaler om samvær og samværsresolutioner
  2. Hvad sker der hvis forældre ikke kan blive enige om samvær?
  3. Hvornår kan samvær ændres?
  4. Møde i familieretshuset

 

Aftaler om samvær og samværsresolutioner

Det fremgår såvel af Børnekonventionen som af forældreansvarsloven, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Der ikke eksisterer noget “standard-samvær”. Der tages således udgangspunkt i barnets behov for at kende og blive passet af begge barnets forældre.

Forældre kan selv aftale en samværsordning, og der findes ikke regler eller standarder for forældrenes aftalefrihed. Det er en god ide, at lave en skriftlig aftale, og på den måde undgå tvivl og diskussioner senere hen. Der findes en aftaleblanket vedrørende samvær på Familieretshusets hjemmeside. Såfremt I er enige om samværet, afsluttes jeres sag i Familieretshuset, når I har indsendt jeres aftale.

 

Hvad sker der, hvis forældre ikke kan blive enige om samvær?

Hvis forældre ikke kan blive enige om omfang og placering af samvær, skal Familieretshuset oplyse og undersøge jeres sag, herunder indkalde jer til et møde for at forsøge at opnå enighed mellem jer. Såfremt der ikke opnås enighed, skal Familieretshuset træffe afgørelse om samvær , hvis det vurderes, at afgørelsen ikke vil være indgribende for barnet. Hvis det derimod vurderes, at afgørelsen vil være indgribende for barnet, skal Familieretshuset oversende sagen til Familieretten, som skal træffe afgørelse.

Afgørelser truffet af Familieretshuset påklages til Familieretten, og afgørelser truffet af Familieretten kan påklages til Landsretten efter retsplejelovens regler.

Forældre skal selv aftale transport, altså hvem der henter og bringer barnet i forbindelse med samværet. Familieretshuset og Familieretten tager ikke stilling til uenighed om transport.

Familieretshuset og Familieretten arbejder efter Vejledning om samvær, som kan findes på retsinfo.dk

Der eksisterer ikke noget standard-samvær, og omfanget kan fastsættes fra ½ times varighed til 7 ud af 14 dage (7/7 deleordning). Alle sager vurderes konkret efter, hvad der er til barnets bedste.

Børn over 12 år ikke må bestemme selv, hverken hvor de ønsker at bo, eller hvor meget samvær de ønsker, men børnene skal høres. Afhængig af børns alder og modenhed, i praksis fra skolealderen, skal børn høres. Børnene får uanset alder ikke lov til selv at bestemme omfanget eller placering af samvær, men Statsforvaltningen lægger vægt på børns holdning.

 

Hvornår kan samvær ændres?

En samværsresolution eller samværsaftale kan ændres, når der er sket “væsentlige ændringer”.

“Væsentlige ændringer” kan f.eks. være:

  • at barnet er blevet ældre
  • hvis barnet selv ønsker mere eller mindre samvær
  • hvis bopæls- eller samværsforældren er flyttet (større afstand mellem forældrenes bopæle)
  • hvis barnet mistrives
  • hvis samværsresolutionenen/samværsaftalen ikke er blevet overholdt
  • hvis samværsforælderen ikke er i stand til at have samvær (sygdom, misbrug, fængselsophold, udenlandsophold).

Hvis henholdsvis Familieretshuset og/eller Familieretten vurderer, at der ikke er sket væsentlige ændringer, kan anmodning om ændring af samvær afvises. En afvisning kan prøves af domstolene.

 

Møder i Familieretshuset

Du kan søge om samvær på Familieretshusets hjemmeside, hvorefter Familieretshuset vil indkalde dig og dit barns anden forælder til et møde i Familieretshuset.

Familieretshuset vil forsøge at hjælpe jer forældre med at blive enige og indgå aftale om omfanget og placering af samværet. Opnås der ikke enighed, vil Familieretshuset eller Familieretten træffe afgørelse om samværet (samværsresolution).

En aftale om samvær er lige så bindende, som en afgørelse truffet af Familieretshuset eller Familieretten (samværsresolution). Der skal være sket væsentlige ændringer for at en aftale om samværsresolution kan ændres, det er derfor vigtigt at du ikke indgår en bindende aftale, som du senere fortryder.

Du har ret til at medbringe en advokat til mødet i Familieretshuset. En advokat er partsrepræsentant i modsætning til en bisidder (ven/familiemedlem/sagsbehandler mv.) En advokat må derfor gerne komme med bemærkninger under mødet samt rådgive dig. En advokat kan udover at støtte dig under mødet hjælpe dig med at få det væsentlige frem, inden Familieretshuset eller Familieretten træffer afgørelse, men en advokat kan også hjælpe og rådgive dig, så du kan indgå en fornuftig aftale i overensstemmelse med dine egne ønsker og dit barns behov.

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!