Retshjælp og fri proces

Hvem kan få retshjælp og fri proces, og hvordan?

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Retshjælp
  2. Valg af advokat og transportomkostninger
  3. Fri proces

 

Retshjælp

De fleste har en retshjælpsforsikring via. deres familie- eller indboforsikring.

Det er alene muligt at opnå retshjælpsdækning til en retssag. Det er således ikke muligt at få retshjælp til advokatrådgivning, sagsbehandling eller mødedeltagelse, forud for en retssag. Dermed heller ikke til sager som verserer ved Familieretshuset.

Forsikringsselskabernes brancheorganisation “Forsikring & Pension” har lavet standardbetingelser for alle retshjælpsforsikringer, og heraf fremgår, at forsikringsselskaberne tager forbehold for dækning i familieretlige sager, herunder forældremyndighedssager, med undtagelse af ankesager hvor ansøger har fået medhold i byretten.

Det er dog ved nogle forsikringsselskaber muligt at opnå retshjælpsdækning til retssager som udelukkende omhandler børns bopæl.

Hvis der opnås retshjælpsdækning, og ansøgeren ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, skal ansøgeren betale 10 % af sagens omkostninger i selvrisiko. Dog mindst 2.500 kr.

Det er advokaten som sørger for at retshjælpsdækning ved dit forsikringsselskab.

 

Valg af advokat-og-transportomkostninger

Når der er fri proces og retshjælpsdækning tager Retterne og forsikringsselskaberne forbehold for transportomkostninger til advokater, som ikke kommer fra retskredsen. Dette betyder, at hvis forældrene vælger at bruge en advokat fra en anden retskreds. Da skal forældrene selv betale advokatens transportomkostninger.

Hvis du får fri proces eller retshjælpsdækning skal du ikke betale vores transportomkostninger til byretterne i Jylland.

 

Fri proces

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, og der er en rimelig grund til at anlægge retssag. Så er det muligt at opnå gratis advokatbistand til en retssag vedrørende forældremyndighed og barnets bopæl. Det er således først muligt at få fri proces, når sagen er oversendt fra Familieretshuset til Retten.

Det er ikke muligt at få fri proces forud for en retssag eller til sagsbehandling, imens sagen verserer ved Familieretshuset, og det er således ikke muligt at opnå fri proces i samværssager.

I år 2024 lægges årsindkomsten i 2022 til grund for beregningen af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Enlige må derfor ifølge årsopgørelsen fra SKAT fra 2022 højest have tjent 371.000 kr. (2024-beløb), og samlevende og ægtefæller 471.000 kr. i alt (2024-beløb). De anførte beløb forhøjes med 64.000 kr. pr. barn under 18 år (2024-beløb), som bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af ansøgeren.

I sager vedrørende forældremyndighed og barnets bopæl er det, selvom ansøgeren er gift eller samlevende, muligt alene at lægge ansøgerens egen indtægt til grund ved beregningen af årsindtægten, jf. retsplejeloven § 325, stk. 4.

Det er som udgangspunkt Retten, som tager stilling til om sagsøger og sagsøgte kan opnå fri proces. I sager vedrørende ændring af dom eller aftale om forældremyndighed og/eller barnets bopæl, er det Civilstyrelsen som tager stilling til, om sagsøger kan opnå fri proces. Hertil tager Retten også stilling til, om det er sandsynligt, at ansøger får medhold i (vinder) sagen.

Det er advokaten, som ansøger om fri proces. Der skal om muligt altid søges om retshjælp, forinden der kan søges om fri proces.

 

Katrine Borghesi Mogensen advokat testemente dødsbobehandling familieret
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!