Ordliste

Her finder du en ordliste med de mest anvendte termer og begreber inden for dødsboskifte m.v.

A

Adoptant

Den person, der har adopteret et barn.

Adoption

Når der etableres et ikke-biologisk slægtskabsforhold gennem et offentligt dekret ved bevilling gennem statsforvaltningen. Betingelserne for adoption findes i adoptionslovens kapitel 1, og retsvirkningerne af adoption findes i adoptionslovens kapitel 2.

Anerkendt trossamfund

Når medlemmerne af et trossamfund kan få foretaget kirkelig vielse inden for samfundet, såfremt blot en af parterne er medlem af samfundet.

Arv

Ydelser eller genstande med økonomisk værdi, som en arving/efterladt får efter arveladers død.

Arveadkomst

At have ret til arv.

Arveafgift

En afgift som er pålagt arven. Arveafgiften blev erstattet af boafgiften den 1. juli 1995.

Arveafkald

At give afkald på arv er at afslå at få arv, og det kan ske både på forhånd og efter vedkommende er død. Et arveafkald kan afgives med eller uden vederlag.

Arveafkortning

At modregne arveforskud ved udbetaling af falden arv.

Arvefald

Er det tidspunkt, hvor arvingerne erhverver en aktuel ret til arveladers aktiver.

Arveforskud

Er ydelser eller genstande af økonomisk værdi, som en arving modtager, mens arvelader stadig lever. Det er en betingelse, at arvelader har bestemt, at ydelsen eller genstanden skal afkortes i arvingens arv.

Arvefølge

Den måde, hvorpå de forskellige slægtsgrupper/arveklasser kommer i betragtningen som arvinger i henhold til loven.

Arveklasse

Er betegnelsen for den inddeling, som man deler de arveberettigede slægtninge op i.

Arvelod

Er de værdier som en arving arver efter dødsboet/arveladers død.

Arveudlæg

Den udlodning der sker fra dødsboet til hver enkelt arving.

Arving

Den person, som arver hele eller brøkdele af arveladers bo.

B

Blankt arveafkald

Afkald på al arv.

Boafgift

Se arveafgift. Boafgift har afløst arveafgiften i 1995. Selve boafgiften udgør 15 % af det beløb, der overstiger bundfradraget på  kr. 333.100 (2024). Ved arvinger som ikke er børn, forældre mv., betales også en tillægsboafgift på 25 %.

Boafgiftsfritagelse

Er fritagelse for betaling af boafgiften, som bl.a. gælder for ægtefæller og visse fonde og foreninger. Se boafgiftslovens § 3 for mere information.

Bobestyrer

Den person der behandler et dødsbo, når dødsboet ikke skiftes privat, udlægges til en af ægtefællerne eller udlægges uden skiftebehandling. Bobestyreren kan enten være en advokat udpeget af skifteretten eller være den person som arvelader har truffet bestemmelse om i sit testamente.

Bobestyrerbehandling

Den behandling af et dødsbo, som sker ved en bobestyrer.

Bodel

Den del, som en ægtefælle har indført i et fællesbo, og som vedkommende som følge heraf råder over.

Boslod

Den ideelle halvdel af et fællesbo, som tilkommer hver ægtefælle ved formuefællesskabets ophør. Formuefællesskabet ophører ved separation, skilsmisse, bosondring eller død.

Bosondring

Når formuefællesskabet ophører og deles uden separation og skilsmisse.

Børnetestamente

Er en erklæring, hvori den som har forældremyndigheden over et barn angiver, hvem der anses for bedst egnet til at overtage rettighederne over barnet i tilfælde af, at han/hun selv går bort inden barnet fylder 18 år.

Båndlagt arv

Er arv, som modtageren ikke kan råde over. Tvangsarv kan være båndlagt til arvingens 25. fyldte år.

C

Centralregistret for Testamenter

Er et centralregister for testamenter, hvor alle testamenter oprettet for en dansk notar eller for en dansk repræsentation i udlandet er registreret. Registeret findes på notarialkontoret i København.

D

Delingsformue

Delingsformue, som tidligere hed fælleseje, betyder at ægtefæller skal dele hver deres formuer ligeligt mellem sig i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Descendens

Betyder afkom.

Dissens

Foreligger når en eller flere dommere er uenige med flertallet. Det er mindretallets udtalelse i en dom eller retsafgørelse.

Dividende

Er den andel, som bliver udbetalt fra et konkursbo eller et insolvent dødsbo til en kreditor. Dividende er også betegnelsen for det udbytte som udbetales ved endt regnskabsår i andels – eller brugsforeninger eller i aktie- eller anpartsselskaber.

Dividenderet

Kaldes også anmeldelsesret. Er udtryk for den del en kreditor kan få i konkursboet eller det insolvente dødsbo. Enten fuld eller begrænset dividenderet.

Dødsattest

Er en lægeattest, som konstaterer en persons død.

Dødsbobeskatning

Den beskatning, der i nogle tilfælde påhviler dødsboet. Visse boer er fritaget for beskatning.

Dødsgave

Er udtryk for et gaveløfte, som ikke kan gøres gældende før gavegiver er død jf. arvelovens § 93. Er omfattet af reglerne om testamente.

Dødslejegave

En gave, som foræres på et tidspunkt hvor giverens død er nært forestående, og giveren var klar over dette.

E

Én-familieprincippet

Er en betegnelse for, at et adoptivbarn og dets biologiske families forbindelse afbrydes, og at adoptivbarnet i stedet stilles som om det er adoptantens biologiske barn.

Enearving

En person som ene og alene arver arvelader.

F

Faderskab

Faderskabet beskriver, hvem der er barnets far enten genetisk eller socialt. Faderskabet kan enten følge af registrering, anerkendelse ved statsforvaltningen eller i retten jf. børnelovens kapitel 1 – 3.

Familieret

Samlet betegnelse for de privatretlige regler som gælder inden for områder som ugifte sammenlevende, registreret partnerskab, ægteskab og børns tilknytning til forældre.

Forlodsret

Den efterlevende ægtefælles ret til forlods at udtage de genstande i dødsboet, som alene tjener til personligt brug eller til mindreårige børns brug jf. arvelovens § 11.

Fortrinsret

En arveladers ret til gennem testamente, at give en livsarving ret til indenfor sin tvangsarv at overtage bestemte aktiver eller aktiver efter eget valg til samme beløb som vurderet jf. arvelovens § 50 stk. 2.

Forældremyndighed

Når en person har forældremyndigheden over et barn er der en pligt til, at sørge for barnets materielle underhold og opdragelse. Endvidere erhverves en ret til, at bestemme over barnets personlige forhold.

Friarv

Friarv er det modsatte af tvangsarv.

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje medfører, at særejet ikke skal deles ved hverken skilsmisse, separation eller død.

Fællesbo

Er alt hvad der indgår i ægtefællernes formuefællesskab.

Fælles testamente

Er et testamente, der oprettes af flere i fællesskab.Testatorerne kan enten testere over fælles aktiver eller gensidigt indsætte hinanden som enten arvinger eller legatarer. Sidstnævnte kaldes også gensidigt testamente.

G

Gave

En vederlagsfri overdragelse af en genstand/et formueaktiv. Er som regel et udtryk for gavmildhed.

Gaveafgift

En afgift på gaver foræret til en nærmere afgrænset kreds af nærstående jf. boafgiftslovens § 22.

Gensidig forsøgerpligt

Når to personer vælger at indgå ægteskab, så får begge parter en gensidig forsørgelsespligt over for hinanden. Det betyder, at hver part skal bidrage til at skaffe familien det sædvanlige underhold, som anses for passende efter deres livsvilkår.

Gensidigt testamente

Se også fælles testamente. Et testamente, hvori flere personer, indsætter hinanden som arvinger eller legatarer.

Genstandsarving

Den person, der gennem testamente er blevet indsat til at modtage bestemt angivne formuegenstande og som enten gennem testators vilje eller gennem skifteretten har fået medbestemmelsesret i boet, jf. dødsboskifterettens § 13 stk. 2 og § 13 stk. 3.

Genstandslegatar

Den person, der skal arve en bestemt angivet formueaktiv.

Gældsbrev

En skriftlig skylderklæring, hvori udstederen erklærer, at der påhviler ham en ensidig og ubetinget forpligtelse til at betale et nærmere angivet pengebeløb.

H

Habilitet

Habilitet kaldes også en person handleevne, og beskriver en persons evne til gennem egne handlinger at foretage retsgyldige handlinger. Modsat inhabilitet.

Handleevnefratagelse

En person der forhindres i at foretage retlige dispositioner. Dette er en udbygning af et værgemål og reglerne findes i værgemålslovens § 6.

Hæftelse

Bruges som betegnelse for panterettigheder på en fast ejendom eller løsøre.

I

Ideel anpart

Er betegnelsen for en anpart, som ikke er mulig fysisk at afgrænse. En halvpart er eksempelvis 50 % af den del som ejes, men ikke en nærmere angiven del af det ejede

Indbotestamente

Et testamente hvori der er anført, hvem der skal arve sædvanligt indbo samt personlige effekter, jf. arvelovens § 66.

Inhabilitet

Manglende handleevne. Hvis en person erklæres inhabil, kan han ikke foretage retsgyldige handlinger.

Insolvens

En persons manglende evne til at fyldestgøre sine kreditorer og betalingsforpligtelser.

Inter vivos

Rådigheden inter vivos betyder retten til at disponere i levende live.

J

Juridisk person

Er en enhed, som har selvstændig retsevne lige som fysiske personer. Betegnelsen bruges eksempelvis om aktie- og anpartsselskaber, foreninger og fonde.

Jurisdiktion

Betyder retskreds eller domsmyndighed.

Jurist

Er betegnelsen for en person, der har bestået den juridiske embedseksamen.

K

Kodicil

Er betegnelsen for en tillægsbestemmelse tilknyttet et testamente, og underlagt de samme regler som dette.

L

Legal arv

Er den arveret som fastsættes gennem arveloven, såfremt arvelader ikke har oprettet et testamente.

Legal formueordning

Er de retsregler, der regulerer formueforholdet mellem ægtefællerne i levende live, såfremt de ikke har bestemt andet.

Legatar

En person, der skal arve en bestemt angivet pengesum (kaldes sumlegatar) eller en bestemt angivne formuegenstand (kaldes genstandslegatar) jf. dødsboskiftelovens § 13 stk. 1.

Livsarving

Er betegnelsen for en arveladerens børn samt adoptivbørn, børnebørn og oldebørn mv. Arven fordeles mellem disse efter stirpalgrundsætningen jf. arvelovens § 1. Livsarvinger er tvangsarvinger hvilket følger af arvelovens § 5.

Livsforsikring

En forsikring, hvor forsikringssummen udbetales enten ved personens død eller i levende live, hvor nærmere angivne betingelser er opfyldt, eksempelvis når personen opnår en bestemt alder.

Livsgave

Er en gave, der skal opfyldes, mens giveren stadig er i live.

Livstestamente

En erklæring som indeholder ønsker om behandling, hvis vedkommende/arvelader kommer i en tilstand, hvor han ikke selv er i stand til at udøve selvbestemmelsesretten. Dette registreres i et livstestamenteregister.

M

Mortis Causa

Rådigheden mortis causa betyder retten til at bestemme, hvad der skal ske med ens formue, når man er død.

Motivvildfarelse

Når en urigtig forudsætning har været bestemmende for en disposition.

N

Nettorente

Den forrentning der sker efter fradrag af skat og inflationsrate.

Notar

Typisk en dommerfuldmægtig i byretten eller en retsassessor i Skifteretten.

Notarialattest

Notarens påtegning på et dokument med beskrivelse af notarialforretningen. Dette følger af kap. 5 i notarialbekendtgørelsen.

Notartestamente

Et testamente der er oprettet under medvirken af en notar, jf. arvelovens § 63.

Nærmeste

”Nærmeste” er betegnelsen for en gruppe af personer, som ikke kan præcist afgrænses, men som omfatter ægtefælle, børn, forældre og søskende, men som også kan omfatte forlovede, samlevende gennem en længere periode eller lignende.

Nærmeste pårørende

Standardbegreb, der anvendes til begunstigelser i livs- og ulykkesforsikringer samt rate- og kapitalpensioner. Medmindre andet fremgår af omstændighederne vil nærmeste pårørende være ægtefællen alene, hvis en sådan efterlades, afdødes samlever, hvis parterne sammen venter, har eller har haft et barn eller har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år forud for dødsfaldet (gælder kun forsikringer/pensioner, der er oprettet efter 1/1-2008), livsarvinger, hvis sådanne efterlades, testamentsarvinger, hvis sådanne efterlades og legale arvinger.

Nødtestamente

Et testamente, som er oprettet af en person, der pga. sygdom eller lignende nødstilfælde er forhindret i at oprettet en anden form for testamente, jf. arvelovens § 65.

O

Objektivt ansvar

Ansvar uden at der foreligger skyld.

Omstødelse af ægteskab

Når ægteskabet opløses ved dom som følge af særlige omstændigheder som forelå ved ægteskabsindgåelsen. Dette kan f.eks. ske ved for nært slægtskab mellem parterne eller ved bigami.

Overlevelseskrav

Arveret tilfalder kun arvtager, hvis han lever efter arveladers død, eller den som er undfanget forinden, medmindre andet er bestemt ved testamente jf. arvelovens § 94.

P

Permutation

Ændring.

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!