Sygdom

Bliver man som lønmodtager syg betragtes dette – som udgangspunkt – som lovligt forfald. Det afhænger af den konkrete stilling og ansættelseskontrakten, om man tillige har krav på løn under sygdom. Er du funktionær har du via funktionærloven krav på løn under sygdom.

For at sygdom er lovligt forfald, er det dog en betingelse, at fraværet ud fra en lægelig vurdering kan karakteriseres som en ”sygdom”. Yderligere er det en betingelse, at sygdommen kan begrunde fraværet. Udgangspunktet fraviges, hvis man som lønmodtager ved grov uagtsomhed har pådraget sig sygdommen. Eller hvis man ved tiltrædelsen af stillingen svigagtigt har tilbageholdt oplysninger vedrørende ens sygdom.

Som lønmodtager har man en underretningspligt overfor arbejdsgiveren. Således skal der til arbejdsgiveren – enten direkte til denne, eller på den af virksomhedens foreskrevne måde – meddeles om årsagen til udeblivelsen ved arbejdstidens begyndelse på 1. sygedag. Man er som lønmodtager ikke forpligtiget til, at sygemelde sig hver dag i en sygdomsperiode, dog er det almindeligt, at orientere arbejdsgiveren om forventet tilbagekomst.

I mange ansættelsesbeviser er der indføjet en bestemmelse om den såkaldte ”120-dages regel”. Herefter kan man som lønmodtager blive opsagt med én måneds varsel. Dette gælder dog kun, hvis man i et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder, har oppebåret løn under sygdom på i alt 120 dage. Reglen er betinget af at aftalen er indgået skriftligt mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Hertil skal opsigelsen ske under sygdom og i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage.

Rådgivning af Advokatgruppen

Hos Advokatgruppen har vi specialister i ansættelses- og arbejdsret, og vi står klar, hvis du har brug for rådgivning eller sparring i reglerne om løn under sygdom. Vores advokater har mange års erfaring, når du som lønmodtager skal hjælpes igennem en konflikt af ansættelsesretlig eller arbejdsretlig karakter. Vi er et full-service advokatfirma med 3 kontorer i Østjylland, men vi rådgiver i hele Danmark. Vi står klar til at give dig en gratis og uforpligtende første samtale. Kontakt os i dag.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!