Opsagt eller bortvist

Vi står klar til hurtigt og effektivt at hjælpe dig, hvis du er blevet opsagt eller bortvist uberettiget

Som arbejdstager risikerer du på et tidspunkt at blive opsagt eller måske endda bortvist. Begge dele kan selvfølgelig være berettiget i den pågældende situation og på det konkrete grundlag, men hvis ikke, så er det vigtigt at du får den rigtige hjælp til at håndtere situationen.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

  1. Opsagt
  2. Opsigelsesvarslet
  3. Opsigelsesgrunden
  4. Bortvist
  5. Arbejdsgiverens passivitet
  6. Bortvisningsgrunden
  7. Uberettiget bortvisning

Opsagt

Hvis du bliver opsagt af din arbejdsgiver er der en række krav din arbejdsgiver skal opfylde.

Opsigelsesvarslet

Din arbejdsgiver skal for det første opsige dig med det korrekte varsel. Varslet kan være reguleret af både lovgivning, overenskomster og den individuelle ansættelseskontrakt.

For funktionærer er der i Funktionærloven fastsat nogle minimumsvarsler, som din arbejdsgiver skal overholde i forbindelse med en opsigelse.

For andre typer arbejdstagere er opsigelsesvarslerne typisk reguleret i overenskomster og selve ansættelseskontrakten. Funktionærer kan dog også være omfattet af overenskomster.

Opsigelsesgrunden

Det måske væsentligste punkt er, hvorvidt opsigelsen sker på et korrekt grundlag.

For funktionærer er der opstillet et saglighedskrav. Hvorefter en funktionær efter 1 års ansættelse har krav på, at opsigelsen er sagligt begrundet. Er den ikke det er funktionæren i udgangspunktet berettiget til en godtgørelse, hvis størrelse afhænger af både vedkommendes anciennitet og forholdene omkring opsigelsen i øvrigt.

Ligeledes kan der i overenskomster være opstillet nogle kriterier for en opsigelses berettigelse og fastsat sanktioner for en overtrædelse heraf.

Uanset ovenstående skal du være opmærksom på, om din opsigelse evt. er sket i strid med enten ligebehandlings- eller forskelsbehandlingsloven. Det kan f.eks. være tilfældet i hhv. situationer hvor der opsiges på grund af køn, graviditet eller barsel, eller hvor opsigelsen er udtryk for diskrimination på grund af alder, religion, seksuel orientering eller race. Overtrædelse af bestemmelserne i disse to love kan medføre et krav om godtgørelse for en uberettiget opsigelse.

Bortvist

Som bortvist har du ikke ret til løn i nogen opsigelsesperiode og skal med det samme forlade arbejdspladsen.

En bortvisning er en meget alvorlig sanktion, der typisk benyttes ved grov eller gentagen misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvorfor der stilles strenge til en bortvisnings berettigelse. Hos Advokatgruppen kan vi hjælpe dig med at vurdere, hvorvidt din bortvisning er berettiget eller ej og med at håndtere en uberettiget bortvisning.

Arbejdsgivers passivitet

Arbejdsgiveren skal reagere på et forhold, der evt. kan begrunde en bortvisning, i umiddelbar tilknytning til, at arbejdsgiveren bliver opmærksom på forholdet. Som et absolut minimum skal arbejdsgiveren således hurtigst muligt varsle, at det pågældende forhold kan medføre en bortvisning, men vil blive undersøgt nærmere.

Reagerer arbejdsgiveren ikke i umiddelbar tilknytning til, at vedkommende bliver opmærksom på forholdet. Da kan retten til at foretage en bortvisning være fortabt ved passivitet. Dette uanset om bortvisningsgrundlaget i øvrigt er tilstrækkeligt.

Hvis du bliver bortvist skal du derfor være opmærksom på, om din arbejdsgiver har reageret hurtigt nok på det forhold der har begrundet bortvisningen.

Bortvisningsgrunden

Fælles for alle typer ansatte typer medarbejdere er, at en bortvisning kun er berettiget, hvis den sker på et sagligt og rimeligt grundlag. Bortvisningen skal således både være saglig og som sanktion være proportional med det forhold der begrunder den.

Typisk vil bortvisning på grund af mindre forhold kræve, at arbejdsgiveren tidligere har givet medarbejderen advarsler herfor og varslet, at gentagelse kan medføre en bortvisning.

Uberettiget bortvisning

Viser en bortvisning sig at være uberettiget, da har du som bortvist krav på at få erstattet lønnen i perioden svarende til det varsel du gyldigt kunne være opsagt med.

I bortvisningen ligger samtidigt en opsigelse af ansættelsesforholdet. En uberettiget bortvisning indebærer dog ikke i sig selv en uberettiget eller usaglig opsigelse efter f.eks. Funktionærloven. Det vil bero på en konkret vurdering, om bortvisningsgrundlaget sagligt og berettiget ville kunne begrunde en opsigelse i stedet.

Ville bortvisningsgrundlaget ikke sagligt og berettiget kunne begrunde en opsigelse i stedet. Da kan du som bortvist have krav på både erstatning for den mistede løn og godtgørelse for den usaglige afskedigelse efter f.eks. Funktionærloven eller en overenskomst.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!