Konflikter med udlejer

Huslejenævn og Beboerklagenævn

For beboelseslejemål er der mulighed for at klage til et nævn, hvis der opstår konflikt mellem parterne.

Huslejenævnet (private lejemål) og Beboerklagenævnet (almene lejemål) er i mange tilfælde den første klageinstans, hvis der opstår tvist mellem udlejer og lejer omkring forhold ved lejemålet. Der findes et nævn i hver kommune.

Nævnene tager bl.a. stilling til:

  • Størrelsen af huslejen
  • Udlejers og lejers vedligeholdelsespligt
  • Mangler ved lejemålet
  • Klager over vand- og varmeregnskaber
  • Afregning af depositum ved fraflytning
  • Lejers overtrædelse af husordenen, herunder hvis lejers husdyr er til gene for andre beboere.

Det koster 139 kr. at klage til et af nævnene.

Man kan ikke få retshjælp eller fri proces til at føre en sag for Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet. Hvis du ønsker advokatbistand til at føre en sag for Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, skal du derfor være klar på selv at betale for det. Kontakt os for at høre nærmere om de forventede omkostninger.

Boligretten

I de tilfælde hvor en sag ikke kan afgøres i Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet, eller hvor en af parterne er utilfredse med nævnets afgørelse, så kan man anlægge en retssag ved boligretten.

Konflikter vedrørende erhvervslejemål kan ikke behandles ved et nævn, og skal derfor altid starte i boligretten.

Boligretten fungerer som enhver anden domstol med den forskel, at man kan bede om, at der tilknyttes boligdommere. I så fald vil der være 3 dommere på sagen, hvoraf den ene repræsenterer udlejers interesser, den anden lejers interesser og den tredje er dommer ved byretten.

For sager ved boligretten kan man ansøge om retshjælpsdækning eller fri proces.