Ægtefællebidrag

Kan jeg få hustrubidrag?

Der er aftalefrihed, og det vil sige, at er ægtefællerne enige, kan der som udgangspunkt bindende aftales hvad som helst omkring bidragspligten.

Parterne er dog meget tit uenige om hustrubidrag, og disse sager går derfor videre til retten. Det er retten, der har kompetence til at afgøre spørgsmålet om selve bidragspligten samt dennes varighed, medens Statsforvaltningen kan fastsætte bidragets størrelse.

Retten ser meget på, om ægteskabet har været en hindring for den ene ægtefælles erhvervskarriere – f.eks. fordi den andens karriere krævede at man tit skulle flytte så langt væk at ægtefællen måtte opgive sit job.

Praksis har udviklet sig i retning af, at der opstilles strengere krav for at pålægge bidragspligt, sådan at der oftere ikke pålægges bidrag, at bidraget oftere tidsbegrænses, hvor der tidligere blev tillagt tidsubegrænset bidrag, og at bidragsperioderne forkortes.

Juridisk er der stor forskel på om parterne selv aftaler et bidrag eller om bidragets størrelse fastsættes af Statsforvaltningen, så her skal man passe meget på.

Senere ændring/bortfald

Har ægtefællerne truffet aftale om bidragspligten eller bidragets størrelse, kan denne aftale kun ændres ved dom, hvis der er væsentligt forandrede forhold, der gør det urimeligt at opretholde aftalen. Som eksempler kan nævnes, hvor den bidragsforpligtede mister sit arbejde og derfor økonomisk bliver ude af stand til at overholde aftalen. Eller hvor den bidragsberettigede senere hen bliver uarbejdsdygtig på grund af sygdom, og derved ikke længere er i stand til at forsørge sig selv.

Selv om parterne er enige, er det ikke muligt på forhånd at bestemme, at en aftale om hustrubidrag ikke senere hen kan ændres. Der stilles dog generelt strenge krav til en senere ændring af en aftale om hustrubidrag.

Er der tale om en afgørelse om bidragspligten truffet ved dom, kan den senere ændres ved en ny dom, hvis der er væsentligt forandrede forhold, og særlige grunde i øvrigt taler herfor. Betingelserne for at få en dom ændret senere hen er ikke så strenge, som betingelserne for at få ændret en aftale mellem ægtefællerne. Der skal dog stadig noget til, idet det altid kræves, at der foreligger tungtvejende grunde. Det står altid parterne frit for på et senere tidspunkt at lave en frivillig aftale om ændring af en dom om bidragspligten.

Har Statsforvaltningen truffet afgørelse om bidragets størrelse, kan Statsforvaltningen senere hen ændre denne afgørelse, hvis omstændighederne taler derfor. Dette er typisk tilfældet, hvor der er ændringer i parternes indtægtsforhold. Bidraget kan både sættes op og ned eller måske helt bortfalde. Der er også mulighed for, at en sætte en ægtefælle i bidrag, der ifølge en tidligere afgørelse ikke skulle betale noget.

Pligten til at betale bidrag bortfalder, hvis enten den bidragsforpligtede dør, eller hvis den bidragsberettigede indgår nyt ægteskab.

Bidrag og skat

Hustrubidrag er skattepligtig indkomst hos modtageren og kan fratrækkes hos betaleren.

Hvis du enten er blevet sat i bidrag, eller du er berettiget til at modtage bidrag, skal du sørge for at tjekke, at beløbet figurerer på din årsopgørelse for det pågældende år. Hvis det ikke er tilfældet, skal du selv sørge for at indberette det. Du bør også sørge for at ændre din forskudsopgørelse.