Forældreansvarssager

Barnets bopæl – gratis advokathjælp – ring direkte 70 10 13 30

Er du og den anden forælder uenige om, hvor jeres barn/børn skal bo, har I mulighed for at starte en bopælssag ved Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen kan ikke træffe en endelig afgørelse om barnets bopæl, og hvis enighed ikke opnås på mødet i Statsforvaltningen, kan sagen oversendes til retten.

Hvis du har en retshjælpsforsikring via. din familieforsikring, så er det muligt at få gratis advokat-hjælp under retssagen om barnets bopæl. Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, så skal du ikke betale selvrisiko.

Du kan læse mere om bopælssager, fri proces og retshjælp på disse sider.

Samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos.

Forældre kan selv aftale samvær, men hvis de ikke kan blive enige, kan Statsforvaltningen fastsætte samvær.

Det er en misforståelse, at en deleordning eller 7/7-samværsordning er udgangspunktet. Samvær fastsættes individuelt med udgangspunkt i barnets bedste. Statsforvaltningen arbejder med udgangspunkt i “Vejledning om samvær”, som beskriver praksis for samvær.

Til mæglingsmøde på Statsforvaltningen vedrørende samvær vil Statsforvaltningen forsøge at få forældrene til at blive enige om en samværsaftale. En sådan samværsaftale er lige så bindende som en afgørelse truffet af Statsforvaltningen, og der skal være sket væsentlige ændringer for at en aftale eller afgørelse om samvær kan ændres.

Du har ret til at medbringe en advokat til mødet på Statsforvaltningen, så du kan få rådgivning inden du indgår en bindende aftale.

Advokat med til møde på Statsforvaltningen

Du har ret til at medbringe en advokat til møde på Statsforvaltningen uanset om det handler om samvær, barnets bopæl eller forældremyndighed. Det er dog en god ide forinden at orientere den anden forælder og Statsforvaltningen.

Fordelen ved at have en advokat med til mødet på Statsforvaltningen er, at advokaten rådgiver dig og hjælper med at få alle væsentlige aspekter frem, inden du indgår en bindende aftale eller der træffes afgørelse.

Ring til os og hør nærmere på direkte tlf. 76 28 14 23.

Forældremyndighed – gratis advokathjælp

Udgangspunktet i forældreansvarsloven er, at der skal være fælles forældremyndighed.

Der skal foreligge tungtvejende grunde, hvis den fælles forældremyndighed skal ophæves, ligesom alle afgørelser skal træffes ud fra barnets bedste.

Alle sager om forældremyndighed skal startes ved Statsforvaltningen, men Statsforvaltningen kan ikke træffe en endelig afgørelse om forældremyndighed. Retten har kompetencen til at træffe afgørelser om forældremyndighed.

Det er muligt at få gratis advokat-hjælp til din forældremyndighedssag i retten, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.

Du kan læse mere om forældremyndighed og fri proces på disse sider.

Samværschikane – samarbejdschikane

Hvis barnet ikke bliver udleveret til aftalt samvær eller fastsat samvær, eller barnet ikke bliver udleveret efter endt samvær, er det muligt at få fogedrettens hjælp til udlevering af barnet.

Det er alene muligt at få fogedrettens hjælp, hvis samværet fremgår af en samværsafgørelse eller en samværsaftale indgået på Statsforvaltningen eller i retten, Statsforvaltningens samværsblanket eller en anden samværsaftale med fuldbyrdelsesklausul.

Du kan få fogedrettens hjælp ved at møde personligt op i den fogedret, hvor barnet bor eller opholder sig. Du kan også udfylde en blanket på domstol.dk.

Tvangsfjernelse af børn

Vi repræsenterer både forældre og børn og unge mellem 12-18 år i sager vedrørende anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet uden samtykke fra forældrene og/eller barnet/den unge.

Læs mere under tvangsfjernelse.