Retshjælp og fri proces

Her kan du finde information om, hvordan du søger om fri proces

Fri proces – private

Under visse omstændigheder kan man som privatperson få økonomisk hjælp fra det offentlige til at føre en retssag med advokatbistand.

Adgangen til fri proces følger af Retsplejelovens kap. 31. Reglerne tager udgangspunkt i ansøgerens indkomst samt i en skønsmæssig vurdering af ansøgerens grund til at føre en retssag.

Der kan ikke gives fri proces til personer, som har en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. Kun i tilfælde, hvor forsikringsselskabet har givet afslag på retshjælpsdækning, er det muligt at søge om fri proces.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2016 anvendes således årsopgørelsen for 2014.

Er ansøgeren under 18 år, kan der tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold, jf. bekendtgørelsens § 3.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2016 er følgende:

 • Enlige ansøgere – 308.000 kr.
 • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold – 391.000 kr.
 • Forhøjelse for hvert barn – 53.000 kr.

Du kan se de til enhver tid gældende beløbsgrænser her.

Til at ansøge om fri proces skal vi bruge:

 • Kopi af din (og din eventuelle ægtefælles eller samlevers) årsopgørelse for det forrige kalenderår. Hvis årsopgørelserne ikke længere er retvisende for indtægten, skal kopi af lønsedler for de sidste 3 måneder vedlægges.
 • Oplysning om, hvor mange børn, stedbørn og plejebørn under 18 år, som enten bor hos dig eller forsørges af dig.
 • Oplysning om, hvorvidt der er en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, som dækker omkostningerne ved sagen.
 • Kopi af eventuelle nævns- eller myndighedsafgørelser, stævning, svarskrift og andre processkrifter samt ved appelsager kopi af afgørelsen i første instans.
 • Navne og adresser på begge/alle parter i sagen.
 • Din påstand og dine argumenter (anbringender eller indsigelser)
 • Modpartens påstand og argumenter (anbringender eller indsigelser)

Du kan finde yderligere information om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside.

Fri proces – erhverv

Under visse omstændigheder kan man som erhvervsvirksomhed få økonomisk hjælp fra det offentlige til at føre en retssag med advokatbistand – men der skal rigtig meget til.

Adgangen til fri proces følger af reglerne i Retsplejelovens kap. 31, hvorefter der kun undtagelsesvis kan gives fri proces til erhvervsdrivende og juridiske personer. Der er ikke opstillet klare retningslinjer for, hvornår det er muligt at opnå fri proces, som der er for privatpersoner.


Erhvervsdrivende

Fri proces kan kun undtagelsesvis gives til sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed, jf. rpl § 328, stk. 4 nr. 1. Navnlig er der en chance, når retssagen angår forhold, der har betydning for virksomhedens fortsatte eksistens.

Det er derfor vigtigt, at du udførligt informerer os om sagens betydning for din virksomhed.


Selskaber, foreninger og andre juridiske personer

For juridiske personer – fx et selskab, en forening, en selvejende institution, et dødsbo under offentlig skiftebehandling eller et konkursbo – er det efter praksis en betingelse for at opnå fri proces, at den juridiske person ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Ved denne vurdering lægges der vægt på den økonomiske bæreevne både hos den kollektive enhed og hos de personer, som har direkte interesse i den juridiske person, fx aktionærerne, anpartshaverne, medlemmerne af foreningen eller andre.

Vi skal derfor i forbindelse med ansøgningen om fri proces kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, hvorfor det ikke er muligt, at afholde omkostningerne til at føre sagen.

Information vedrørende fri proces kan findes på Civilstyrelsens hjemmeside.

Forsikringsretshjælp

Retshjælpsforsikring – Privat

En retshjælpsforsikring dækker omkostningerne i forbindelse med visse retssager.

Retshjælpsforsikring er typisk en del af en specialforsikring, fx en hus-, båd- eller indboforsikring. Derfor har langt de fleste en retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikringsbetingelserne er typisk de samme fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Der vil dog navnlig kunne være forskel på maksimumsdækningen, præmien og selvrisikoen. Du skal som regel betale en selvrisiko på 10% af de samlede omkostninger, dog minimum 2.500 kr.

Der vil i forsikringsbetingelserne være nævnt en række sager, som ikke dækkes af retshjælpsforsikringen.

For at ansøge om bekræftelse på retshjælpsforsikringsdækning skal vi bl.a. bruge:

 • Dit navn og din adresse.
 • Navn og kontaktoplysninger på dit forsikringsselskab.
 • En kopi af den relevante forsikringspolice og af forsikringsbetingelserne.
 • En kort og præcis beskrivelse af, hvad sagen vedrører.

Læs nærmere på Forsikring & Pensions hjemmeside.

Retshjælpsforsikring – Erhverv

En erhvervs-retshjælpsforsikring vil typisk ikke være en del af en specialforsikring sådan som det normalt er tilfældet med privatforsikringer (hus, bil, båd mv.). Den vil som regel være en tilvalgsforsikring til en generel erhvervsansvarsforsikring.

Forsikringsvilkår og -betingelser varierer fra selskab til selskab.

For at ansøge om bekræftelse på retshjælpsforsikringsdækning hos dit forsikringsselskab skal vi bl.a. bruge:

 • Din virksomheds navn og adresse.
 • Navn og kontaktoplysninger på dit forsikringsselskab.
 • En kopi af den relevante forsikringspolice og af forsikringsbetingelserne.
 • En kort og præcis beskrivelse af, hvad sagen vedrører.

 

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!