Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK

Velkommen til Advokatgruppens information om vores behandling af persondata.

Advokatgruppen vil i forbindelse med udøvelse af advokatbistand være dataansvarlig.

Hvis du ønsker at kontakte Advokatgruppen i relation til behandlingen af persondata, finder du vores kontaktoplysninger nedenfor.

Advokatgruppen I/S

Emil Møllers Gade 41

8700 Horsens

CVR-nr.: 37158267

Telefon: +45 70 10 13 30

Mail: kontakt@advokatgruppen.dk

Oplysninger om vores behandling af dine persondata

Når en klient henvender sig til os for at få advokatbistand og anden juridisk rådgivning, vil vi modtage persondata fra klienten, primært dennes egne data, men evt. også persondata om andre personer, herunder modparter.

Klienter vil ved en sags begyndelse modtage separat information om vores behandling af persondata. Parter vil ofte modtage et link med information om behandlingen, men i det omfang Advokatgruppen grundet tavshedspligt, advokatetiske regler mv. ikke kan kontakte en person, oplyses også om vores behandling af persondata her på vores hjemmeside. Nedenstående oplysninger retter sig derfor særligt til modparter, tredjeparter og besøgende på vores hjemmesider.   

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til med det primære formål at levere kvalificeret juridisk rådgivning til vores klienter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger dels af de legitime interesser, vi og vores klient har i at varetage klientens retlige interesser, herunder beskyttelse af klientens ejendom og sundhed, dels af de retlige forpligtelser, Advokatgruppen er underlagt, eksempelvis hvidvaskloven, tavshedspligt og advokatetiske regler, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)-c).

For så vidt angår retsgrundlaget for vores behandling af evt. følsomme oplysninger om dig, vil dette oftest følge af, at behandlingen af oplysningerne er nødvendig for at fastlægge eller forsvare retskrav eller gøre disse gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f), men kan også være nødvendigt for at overholde klientens eller dine arbejds- sundheds- eller socialretlige forpligtelser eller varetage specifikke rettigheder, jf. samme forordnings artikel 9, stk. 2, litra b).

Vores sekundære formål med at behandle dine persondata, herunder din IP-adresse under anvendelse af cookies (se nærmere herom nedenfor), er for at bruge oplysningerne i anonymiseret form til statistik, til forbedring af vores hjemmeside og vores reklame, og behandlingsgrundlaget herfor er vores legitime interesse i at kunne drive, markedsføre og udvikle vores forretning og ydelser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

I forbindelse med vores ydelse af advokatbistand og juridisk rådgivning til vore klienter vil tredjeparters almindelige persondata, herunder navn, adresse, stilling samt kontraktmæssige og familiemæssige relationer til vores klient, blive behandlet.

I visse sagstyper, særligt straffesager, personskadesager, ansættelsessager og familieretlige sager kan det være nødvendigt for at kunne rådgive vores klient, at vi behandler dine oplysninger om rent private forhold, strafferetlige oplysninger og følsomme personoplysninger, såsom helbredsforhold og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor.

Derfor afhænger det af indholdet i vores juridiske bistand og rådgivning, hvilke modtagere, dine oplysninger evt. sendes til.

Overførsel af personoplysninger kan ske til følgende kategorier af modtagere:

  • din egen advokat, hvilket typisk giver dig oplysning om de persondata, vi har registreret om dig hos os.
  • offentlige myndigheder, herunder domstolene, kommuner, regioner, styrelser, politiet, skat samt den digitale portal ”minretssag.dk” mv.
  • sagsspecifikke samarbejdspartnere, herunder ejendomsmægler, skønsmand, leverandør, brancheforening, fagforening, etc.
  • vor klients øvrige relevante professionelle rådgivere, eksempelvis klientens revisor og udenlandske advokat, og
  • vore databehandlere, som behandler data på vore vegne ved drift af vores virksomhed.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil kun overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, hvis det forinden er aftalt med dig og vi har fået samtykke hertil.

Vore databehandlere er beliggende i EU, og dine persondata overføres derfor ikke til tredjelande, medmindre andet er aftalt.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Persondata til brug for vores ydelse af advokatbistand stammer først og fremmest fra vor klient.

Derudover vil vi oftest modtage persondata fra andre involverede i sagen, herunder fra andre parter og parters advokater, og fra domstole, nævn, og andre offentlige myndigheder.

Visse data, som vi har behov for at få fra offentlige registre, vil stamme fra disse offentligt tilgængelige kilder, eksempelvis fra tingbogen og cvr-registeret.

 Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år for at kunne opfylde vore forpligtelser, herunder iht. bogføringsloven og de advokatetiske regler om interessekonfliktcheck. Visse af oplysningerne slettes dog efter 5 år, jf. hvidvaskningsloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som led i behandlingen af dine personoplysninger har afgivet et samtykke hertil, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 Klage til Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til Advokatgruppens behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til os per telefon, email eller post. Kontaktoplysningerne for Advokatgruppen I/S fremgår på vores hjemmeside.

Hvis du efter henvendelse til Advokatgruppen om behandling af dine persondata ønsker dette, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.   For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!