Formalia

Her kan du læse om vores forretningsbetingelser m.v.

Her på siden finder du Advokatgruppens formalia og mere information om de regler, som vi er underlagt.

Advokatgruppen er underlagt retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed, og dermed bl.a. de advokatetiske regler og reglerne om advokaters pligter vedrørende behandling af betroede midler. Læs nærmere under www.advokatsamfundet.dk.

Opdragsaftale

Opdraget udføres på grundlag af de indledende mundtlige og/eller skriftlige drøftelser og vil typisk ikke være detaljeret beskrevet i skriftlig form. Hvor klienten eller Advokatgruppen ønsker dette, eller hvor regler eller omstændighederne i øvrigt tilsiger dette, udarbejdes et Engagement Letter.

Klientinformationer 

I forbindelse med en sags oprettelse, overførsel af penge m.v. skal klienten i henhold til skattelovgivningen, reglerne om hvidvaskning af penge m.v. på forespørgsel meddele Advokatgruppen en række identificerende og andre oplysninger.

Klienten skal af egen drift straks skriftligt underrette Advokatgruppen, hvis der under sagsbehandlingen sker ændringer vedrørende de således meddelte oplysninger, idet Advokatgruppen ellers ikke er ansvarlig for tab eller ulemper, som klienten eventuelt påføres på grund af den manglende opdatering.

Honorar 

Advokatgruppens honorar fastsættes i hvert enkelt tilfælde på grundlag af en række faktorer, navnlig

 • Tidsforbrug
 • Sagens eventuelt hastende karakter
 • Sagens art og kompleksitet
 • Sagsbehandlerens anciennitet
 • Krav om specialviden
 • Sagsgenstandens værdi
 • Sagens udfald
 • Den potentielle ansvarsrisiko vedrørende rådgivningen
 • Sagens betydning for klienten
 • Det med sagen forbundne ansvar

Hvor en klient ønsker dette, eller hvor dette ifølge advokatreglerne er obligatorisk, afgiver Advokatgruppen gerne et honoraroverslag. Det er i mange tilfælde ikke på forhånd muligt at bedømme, hvorledes en sag vil udvikle sig, hvorfor overslag kan være ganske usikre. Viser det sig, at den faktisk ydede bistand vil afvige væsentligt fra det afgivne overslag, vil Advokatgruppen under sagens forløb meddele klienten dette. Advokatgruppen er uden ansvar eller risiko herfor, hvis et honorar er anslået for lavt, medmindre dette skyldes uforsvarlighed.

Om ønsket indgår Advokatgruppen, hvor dette er muligt og rimeligt, særlige salæraftaler, f.eks. om et fast salær for sagsbehandlingen eller om en fast timepris.

Omkostninger i øvrigt 

Ud over honoraret påløber i forbindelse med en sags behandling ofte en række omkostninger, som ligeledes skal betales af klienten. Der kan være tale om retsafgifter, registreringsafgifter, befordringsgodtgørelse, honorarer til syns- og skønsmænd, øvrige rådgivere m.v.

Betaling 

Advokatgruppen anmoder vedrørende visse sagstyper m.v. om, at klienten foretager deponering for honorarer og omkostninger, inden en sag tages under behandling eller behandlingen af en igangværende sag fortsættes. Deponerede beløb er undergivet reglerne om advokaters behandling af betroede midler. Advokatgruppen er uden ansvar for de mulige økonomiske og andre følger af, at sagsbehandlingen eventuelt stoppes, fordi depositum ikke betales rettidigt.

Omkostninger, der påløber i forbindelse med en sags behandling, kræves normalt indbetalt forud eller refunderet umiddelbart efter omkostningens afholdelse og ikke først ved sagens afslutning.

Fakturering af honorar foretages ved sagens afslutning, men tillige løbende under sagsbehandlingen, hvis forholdene tilsiger dette. Fakturering af honorar vil således typisk finde sted allerede, mens sagsbehandlingen pågår, hvis et ikke ubetydeligt tidsforbrug er anvendt, hvis et vist tidsrum er forløbet (f.eks. 1 måned eller 1 år, eller ved udløbet af en kalendermåned eller et kalenderår), hvis en milestone er nået (eksempelvis afslutningen af en retssag i første instans eller udarbejdelse af et kontraktudkast), eller hvis klientens forhold eller omstændighederne i øvrigt tilsiger dette.

Betaling skal ske senest 14 dage efter udstedelse af en faktura. Ved forsinket betaling påløber, ud over eventuelle rykker- og andre gebyrer, rente i h.t. Rentelovens § 3. Ved manglende eller forsinket betaling forbeholder Advokatgruppen sig efter forudgående skriftlig tilkendegivelse med kort varsel at indstille behandlingen af en verserende sag og fraskriver sig ansvaret for eventuelle følger heraf.

Bankforbindelser

Advokatgruppens bankforbindelser er (alfabetisk rækkefølge):

 • Danske Bank
 • Middelfart Sparekasse
 • Spar Nord Bank

Du kan læse mere om vores  klientbankkonti her!

Fortrolighed 

Advokatgruppen og firmaets medarbejdere er undergivet de advokatetiske regler om fortrolig omgang med informationer modtaget fra og vedrørende klienter.

Informationer vedrørende børsnoterede selskaber behandles i overensstemmelse med fortrolighedskravene i værdipapirhandelsloven og andre relevante regelsæt.

Immaterielle rettigheder 

Klienten må til eget brug og til det aftalte formål benytte de af Advokatgruppen udfærdigede dokumenter og andre tekster. Medmindre dette skriftligt er aftalt, må klienten således ikke lade andre benytte dokumenter eller tekster i øvrigt udarbejdet af Advokatgruppen. Klienten må heller ikke til eget brug modificere dokumenter eller andre tekster udfærdiget af Advokatgruppen, hvis det ikke kan udelukkes, at den modificerede tekst kan give tredjemand anledning til at antage, at teksten er udfærdiget af Advokatgruppen.

Advokatgruppen bevarer alle ophavsrettigheder m.v. til layout, designs og paradigmer m.v., der måtte være anvendt ved udarbejdelse af dokumenter og andre tekster, og er således berettiget til bl.a. at benytte disse i forhold til andre klienter.

Kommunikation m.v. 

Tilkendegives andet ikke af klienten, går Advokatgruppen ud fra, at denne er indforstået med, at Advokatgruppen kommunikerer med klienten og tredjemand pr. brevpost, telefax, e-mail, fastnets- og mobiltelefon m.v. uden anvendelse af særlige sikkerhedsforanstaltninger i form af kryptering, pdf-konvertering m.v.

Advokatgruppen går endvidere, hvis andet ikke meddeles, ud fra, at alle forsendelser kan sendes til klientens sædvanlige postadresse, telefaxnummer m.v. uden særlige anførsler om fortrolighed, attention-person eller lign., således at klienten selv træffer eventuelt nødvendige diskretionsforanstaltninger, og at beskeder trygt kan efterlades på eventuelle telefonsvarere.

Advokatgruppen kan ikke garantere, at e-mails er fri for virus m.v., men træffer sædvanlige og rimelige foranstaltninger til at imødegå dette. Vi går derfor også ud fra, at klienten gør det samme. Advokatgruppen gør opmærksom på, at e-mail til Advokatgruppen eventuelt vil blive slettet eller stoppet af antivirus- eller firewallforanstaltninger, hvorefter hastende eller vigtige meddelelser ikke bør sendes til Advokatgruppen udelukkende pr. e-mail. E-mails til Advokatgruppen må ikke forventes læst tidligere end samme meddelelse fremsendt pr. almindelig brevpost.

Ansvar 

Advokatgruppen drives i interessentskabsform, og interessentskabet og dets interessenter hæfter i henhold til almindelige retsregler for eventuel fejlrådgivning m.v. En interessent hæfter dog kun personligt for en anden interessents eller dennes i det konkrete tilfælde underordnede medarbejders eventuelle fejlrådgivning m.v., hvis dette følger af præceptive regler.

Advokater, der fremtræder som partnere i Advokatgruppen, er ikke nødvendigvis interessenter i Advokatgruppen og dermed medhæftende. På relevant forespørgsel oplyses navnene på Advokatgruppens interessenter.

Medmindre andet skriftligt måtte være aftalt i enkeltstående tilfælde eller følger af præceptive regler, er Advokatgruppen og/eller firmaets interessenters erstatningsansvar over for klienten begrænset til DKK 10.000.000 pr. opdrag. Advokatgruppen er kun hvis dette følger af særskilt skriftlig aftale eller præceptive regler ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af fortjeneste, anseelse/goodwill m.v.

Advokatgruppen er ansvarsforsikret i anerkendt dansk forsikringsselskab (se andetsteds på dette website).

Opbevaring og behandling af informationer, bilag m.v. 

Advokatgruppen opbevarer og behandler alle informationer, dokumenter m.v. i overensstemmelse med gældende regler, herunder advokatetiske regler og persondatalovgivningen.

Dokumenter og andre papirer, der er overgivet til Advokatgruppen, vil blive sikkerhedsdestrueret 5 år efter en sags afslutning. Dette kan fraviges, hvis klienten inden da har rettet henvendelse med anmodning om udlevering eller forlænget opbevaring. Forlænget opbevaring sker eventuelt mod gebyr.

Overladte dokumenter og andre papirer, der under sagsbehandlingen i kopi eller original er overgivet til klienten eller tredjemand, opbevares ikke nødvendigvis i kopi eller original efter at sådan overgivelse har fundet sted.

Lovvalg og værneting m.v. 

Al rådgivning og anden bistand ydet af Advokatgruppens danske jurister er undergivet dansk ret. Det betyder at eventuelle tvister skal indbringes for den relevante danske domstol og bedømmes efter dansk ret.

Klagemulighederne

Som klient er du altid velkommen til at henvende dig til administrerende partner Nicolai Brommann Carøe, hvis du er utilfreds med vores rådgivning eller behandling af din sag.

Advokatgruppen er underlagt Advokatsamfundets advokatetiske regler. De advokatetiske regler kan læses på www.advokatsamfundet.dk.  Som klient kan du vælge at indgive klage over vores rådgivning og/eller salær til Advokatnævnet.

Advokatnævnets kontaktoplysninger:

Advokatnævnet

Kronprinsessegade 28

1306 København K

Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Web: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!