Refleksionsperiode og tvungen delt bopæl ved skilsmisse droppes

Social- og Indenrigsministeriet har i februar 2020 fremsat et lovforslag om at afskaffe de ellers ”nye” regler om henholdsvis tvungen refleksionsperiode på 3 måneder for ægtefæller med fælles børn under 18 år, som vil skilles, og tvungen delt bopæl over børnene de første 3 måneder, når forældre med fælles børn under 18 år, vil skilles eller ophæve samlivet. Lovforslaget indebærer en ændring af reglerne, som allerede forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2020.

NUGÆLDENDE REGLER

Den 1. april 2019 blev der indført nye regler på skilsmisse-området. Idet ægtefæller med fælles børn under 18 år blev tvunget til at gennemgå en refleksionsperiode på 3 måneder. Her skulle de gennemføre et digitalt kursusforløb, før de kunne blive skilt. Dermed var det ikke muligt at blive skilt direkte, selvom ægtefællerne var enige herom. Formålet med lovændringen i april 2019 var at sikre, at forældre skulle reflektere grundigt over deres ønske om skilsmisse. Hertil med de konsekvenser for børnene, som det har, inden en skilsmisse kunne træde i kraft.

Herudover blev det fra 1. april 2019 også en realitet, at forældre, som har fælles forældremyndighed over deres børn, som udgangspunkt skulle have delt bopæl over børnene i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen. Medmindre forældrene var enige om, hvem der skulle have bopælen med det samme. Formålet med denne regel var, at forældre ikke straks ved samlivsophævelsen skulle beslutte, hvem der skulle være bopælsforælder. Men at der i stedet var god tid til at tænke over det og planlægge det. Så det blev en beslutning truffet til bedste for børnene.

Således har intentionerne med de nye regler været gode. Idet formålet for begge regler ene og alene har været at sikre, at børnenes perspektiv i skilsmisserne var det vigtigste. Hertil at de beslutninger der skulle træffes, skulle være efter grundige overvejelser, så skilsmissen ville påvirke børnene mindst muligt.

Reglerne har dog vist sig at give mange udfordringer. Hvilket er årsag til, at reglerne derfor også – allerede mindre end 1 år efter vedtagelsen – foreslås afskaffet.

UDFORDRINGER

En udfordring med de nugældende regler består i, at den tvungne refleksionsperiode og den tvungne delte bopæl fastholder forældrene i en konflikt, uden at forældrene får hjælp, i længere tid end nødvendigt. Dermed har reglerne fra 1. april 2019 i realiteten alene medført, at en i forvejen konfliktfyldt og svær situation for skilsmisseramte familier, er blevet forlænget. Hvilket har den direkte konsekvens, at det går udover børnene.

Kombinationen af, at forældrene bliver fastholdt i et ægteskab, som man har besluttet skal opløses, og af at Familieretshuset har meget lange sagsbehandlingstider, så man ikke når at yde vejledning og støtte i refleksionsperioden, medfører derfor, at både forældre og børn bliver fastlåst i en uholdbar situation uden at kunne få hjælp til at løse konflikterne. Hvis forældrene ikke er enige om børnenes bopæl straks ved samlivsophævelsen, er forældrene derfor som oftest heller ikke enige herom 3 måneder efter – snarere tværtimod. Desto længere tid konflikten varer, desto større risiko er der for, at konflikterne optrappes, og at uenigheden dermed blot er vokset. Denne situation og de nugældende reglerne har altså vist sig uholdbare og skaber i langt større grad problemer for skilsmisseramte familier, end de gavner til at få skilsmisseramte familier til at ”reflektere” over situationen.

Praktiske problemer

Endvidere medfører reglerne også nogle praktiske problemer. Idet forældrene ofte ikke vil kunne finde ny bolig, før de kender deres familiesituation og dermed deres økonomiske situation. I praksis betyder reglerne også, at nogle par føler sig nødsaget til at blive boende under samme tag. Til trods for et måske højt konfliktniveau, mens de venter på, at de kan indlede en sag om barnets bopæl og få en afgørelse herom. Det skyldes, at de er bange for at komme til at stå dårligt i bopælssagen. Dette lider både forældre og børnene under. Eftersom det ikke er i hverken forældrenes eller børnenes tarv, at alle bor under samme tag, når beslutningen om en skilsmisse/samlivsophævelse er truffet.

Reglerne fra 1. april 2019 har altså på ingen måde opfyldt det ellers meget anerkendelsesværdige formål, som der blev sigtet imod.

DET NYE LOVFORSLAG

På grund af disse udfordringer og store negative konsekvenser for skilsmisseramte familier. Da har Social- og Indenrigsministeriet allerede i februar 2020 – og dermed mindre end 1 år efter reglerne trådte i kraft – fremsat et lovforslag om at ændre reglerne og dermed afskaffe den tvungne refleksionsperiode og den tvungne delte bopæl. Samtlige regeringens støttepartier og Alternativet støtter dette lovforslag, og derfor er der altså et flertal for at ændre reglerne. Således tyder alt på, at lovforslaget vil blive vedtaget snarest muligt.

Således vil ægtefæller igen kunne blive skilt direkte, hvis der er enighed herom, og dermed forkortes konflikten, og dermed er der mindre risiko for, at konflikten bliver længere end nødvendig.

Afskaffelsen af tvungen delt bopæl vil betyde, at forældre, der ved samlivsophævelse er uenige om barnets bopæl, straks kan henvende sig til Familieretshuset og få hjælp til at løse uenigheden, herunder ved at der bliver truffet en afgørelse om bopæl. Dermed skal forældre ikke længere vente 3 måneder, før de kan starte en bopælssag op. Forældrene vil således ikke længere opleve sig fastlåst på grund af den tvungne delte bopæl. Hertil vil de kunne forfølge beslutningen om at bryde med hinanden med det samme.

Afskaffelsen af reglerne vil dermed medvirke til, at forældrene efter en samlivsophævelse hurtigere kan få en afklaring af deres situation. Dermed kan konflikterne mellem dem mindskes, hvilket vil være til gavn for børnene. Samlet set er lovforslaget således et meget vigtigt skridt for skilsmisseramte familier. Særligt for de børn, hvis forældre skal skilles. Familien kan nu hurtigere komme ud på den anden side, end hvad det er tilfældet med de nugældende regler.

Et vedtaget lovforslag, vil medføre, at reglerne om tvungen refleksionsperiode og tvungen delt bopæl vil være afskaffet allerede pr. 1. juli 2020.

SPØRGSMÅL?

Hvis der måtte være spørgsmål til ovenstående eller behov for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte en af Advokatgruppens advokater for en gratis uforpligtende drøftelse af din situation.

Anna Wendelboe Hansen skilsmisseadvokat privatret børnesager forældremyndighed horsens aarhus fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!