Generationsskifte

Skal du til at overdrage din virksomhed til næste generation?

Ved generationsskifte af en familieejet virksomhed er det primære ønske oftest, at virksomheden skal videreføres af familien. Der kan være mange fordele for både virksomhedsejeren og dennes børn ved at generationsskifte en virksomhed, hvilket bl.a. kan ske ved en løbende overdragelse. Et generationsskifte kan dog også være et ønske om, at andre end familiemedlemmerne skal føre virksomheden videre. Vi oplever i stigende grad, at også betroede medarbejdere eller nærtstående venner skal afløse ejeren af virksomheden. Fælles er dog, at der stilles både faglige og ledelsesmæssige krav til den nye ejer, for at et generationsskifte kan blive en succes. Et generationsskifte involverer ofte flere aktører og kræver flere personlige overvejelser, idet der bl.a. skal tages stilling til overdragelsesmetode og tidspunktet for overdragelsen.

Valg af ejerstruktur

Det er i forbindelse med generationsskifte vigtigt at ændre virksomhedens struktur, så den passer til det nye ejerskab. Når der sker overdragelse til en ny generation, vil det ofte være en fordel at oprette et holdingselskab, som indskydes mellem virksomheden (driftsselskabet) og overdrageren. Fordelen med denne struktur er, at holdingselskabet kan oprettes efter reglerne om skattefri aktieombytning. Dermed undgår overdragelsen som udgangspunkt at blive beskattet. Ved at stifte holdingselskaber bliver det også muligt at undgå pengetankreglen, hvorefter et generationsskifte ikke kan lade sig gøre ved aktionærens død. I andre tilfælde kan man med fordel lave en spaltning af virksomheden, hvorved man splitter indholdet af virksomheden op og placerer dem i flere nye virksomheder.

Overdragelsesmetode

Når virksomheden skal overdrages er det vigtigt, at man vælger den rette overdragelsesmetode. En overdragelse kan bl.a. ske ved gaveoverdragelse, gennem testamente, succession eller almindeligt salg af kapitalandele. Ved gaveoverdragelsen sker overdragelsen i form af en gavedisposition. Det har den betydning, at der skal betales almindelig indkomstskat, medmindre erhververen er et nærtstående familiemedlem. I det tilfælde skal der blot skal betale en reduceret gaveafgift. Vælger man at anvende succession-reglerne indebærer det, at den nye ejer overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser. På den måde udskydes skattebetalingen. Et generationsskifte kan også ske efter den såkaldte A/B model, som går ud på, at man opdeler selskabets kapital i både A- og B-aktier. Således, at A-aktierne er tillagt en ret til et nærmere bestemt forlods udbytte.

Skatte- og afgiftsmæssige forhold

Betaling af skatter samt gave- og arveafgifter kan i forbindelse med et generationsskifte være en stor økonomisk byrde, og det kan have stor betydning for virksomhedens videre drift. I mange tilfælde er det muligt i første omgang at undgå at betale en skat, men det er ikke altid, at det er den mest optimale løsning. Den bedste løsning afhænger af den konkrete situation, og valget af overdragelsesmetode spiller naturligvis en stor rolle. Hos Advokatgruppen hjælper vi også med de skatte- og afgiftsmæssige udfordringer ved et generationsskifte.

Hvornår skal der ske overdragelse?

Står du over for et kommende generationsskifte, er der flere fordele ved allerede på et tidligt tidspunkt at tage fat i en rådgiver. Det er muligt at opnå en række økonomiske fordele. Det giver desuden bedre tid til planlægning, så vi sammen kan lave en handleplan ud fra netop dine ønsker. Hos Advokatgruppen står vi klar til at hjælpe dig med dit generationsskifte. Uanset om der er tale om en videreførelse indenfor familien eller hvis virksomheden skal overdrages til anden side.

Vær opmærksom på… Du kan med fordel få udarbejdet en fremtidsfuldmagt, hvis du vil sikre din virksomhed i tilfælde af, at der skulle ske dig noget.

Har du brug for kompetente advokater?

Det er vigtigt at få valgt den bedste ejerstruktur samt overdragelsesmetode i forbindelse med et generationsskifte. Ligeledes er processen forbundet med komplekse skatte- og afgiftsregler. Det er derfor en fordel at være allieret med en kompetent og erfaren advokat. Hos Advokatgruppen er vi specialiseret i selskabsret og generationsskifte. Du er mere end velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!