Interessentskaber (I/S)

To eller flere ejere

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab er en selskabsform, der udgør en selvstændig juridisk enhed. Interessentskaber minder om en enkeltmandsvirksomhed – dog adskiller den sig ved, at der skal være minimum to ejere. Et interessentskab kan dog både være ejet af fysiske personer eller andre selskaber.

Interessentskaber adskiller sig fra aktieselskaber og anpartsselskaber, idet der ikke er noget kapitalkrav. Det vil sige, at du ikke skal indbetale en startkapital ved registrering og stiftelse af et I/S. Dog skal du være opmærksom på, at der er solidarisk hæftelse for selskabets interessenter. Det betyder, at interessenterne hæfter for selskabets gæld med sin personlige formue.

Når man danner et interessentskab, skal der oprettes en aftale, der beskriver rollefordelingen og arbejdsopgaverne for hver interessent, samt hvordan overskuddet og tabene fordeles. Det er derfor vigtigt at lave en korrekt og fyldestgørende interessentskabsaftale. Læs mere om dette straks nedenfor.

Hvad er en interessentskabskontrakt?

En I/S-kontrakt vil skabe rammerne for jeres samarbejde, og kan sidestilles med en ejeraftale. En ejeraftale er et dokument, der regulerer det indbyrdes forhold mellem ejerne af et selskab.

I/S-kontrakten vil altså danne grundlag for jeres samarbejde, og dermed vil I, med stor sandsynlighed, kunne finde en løsning i denne, hvis der skulle opstå en tvist.

Eftersom et I/S er en personlig virksomhedsform, hæfter I personligt, ubegrænset og solidarisk. Det medfører således, at selskabets kreditorer har mulighed for at forfølge sine krav hos selskabets interessenter personligt.

Hvad vil det betyde for jer:

  • Hvis én interessent pådrager I/S’et et erstatningsansvar? Hvor står I øvrige interessenter i forhold til dette?
  • Hvis en af jer går personligt konkurs?

Spørgsmålene er mange… og derfor kan du læse mere om fordelene ved at udarbejde en interessentskabskontrakt nedenfor.

Hvorfor skal man have en interessentskabsaftale?

En interessentskabsaftale fastsætter de overordnede rammer for samarbejdet og regulerer forholdet mellem interessenterne. Det er vigtigt at have en interessentskabsaftale, da den kan forebygge konflikter og uenigheder mellem interessenterne, samt give klarhed omkring de forskellige interessenters rettigheder og pligter i samarbejdet. Aftalen kan også indeholde bestemmelser om økonomi, ansvar, beslutningsprocesser og eventuelle udtrædelsesmuligheder. En godt skrevet og gennemtænkt interessentskabsaftale kan derfor være en afgørende faktor for et vellykket samarbejde.

Hvad bør I overveje at have reguleret i jeres interessentskabskontrakt?

En interessentskabsaftale skal indeholde en række vigtige oplysninger. Ifølge vores eksperter er der mindst 27 emner, som I bør overveje at få reguleret i en interessentskabskontrakt. Det kan derfor godt virke ret overvældende at gå i gang.

Som eksempel kan nævnes, at forhold og spørgsmål vedrørende interessentskabets lovvalg og værneting. Ydermere skal I overveje retningslinjerne for jeres à conto hævninger og indbetalinger af det realiseret underskud. Derudover skal kontrakten også indeholde informationer vedrørende navnene på alle interessenterne samt deres roller og ansvar i selskabet, herunder selskabets formål, ophørsbetingelser og væsentlige forhold om selskabets drift.

Det er vigtigt at sikre, at alle interessenter er enige om vilkårene og betingelserne i aftalen, da denne vil fungere som en juridisk bindende kontrakt mellem alle parterne i selskabet.

Lad vores advokater rådgive dig

Advokatgruppen har siden 1987 udarbejdet interessentskabskontrakter for vores klienter, med stor succes. Vores advokater er specialister i selskabsret, og de har stor erfaring i at vejlede inden for retsområdet. Vi har advokater i Horsens, Århus og Fredericia.

Så tøv ikke med at ringe til os på 70 10 13 30. Du vil få en venlig advokat i røret, og hos os koster det ikke noget at spørge. Den indledende samtale er

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!