Apportindskud

Hvad er et apportindskud?

Apportindskud er betegnelsen for ikke-kontante værdier, som indskydes i et aktie- eller anpartsselskab. Ved at benytte apportindskud kan selskabet opfylde sit kapitalkrav uden at skulle bruge kontante midler.

Hvilke aktiver kan anvendes ved apportindskud?

Apportindskud kan bestå af en bred vifte af aktiver, med undtagelse af kontanter. Det er afgørende, at disse aktiver har en reel økonomisk værdi, og det er derfor ikke muligt at indskyde tjenesteydelser eller pligter til at udføre arbejde. Nogle eksempler på potentielle apportindskud inkluderer maskiner, udstyr, inventar, fast ejendom, transportmidler og immaterielle aktiver.

Det er dog vigtigt at huske, at det ikke er tilladt at indskyde eller overtage fordringer på stiftere eller kapitalejere, selvom de er sikret ved pant, i henhold til selskabslovens § 35.

Hvor stor skal selskabskapitalen være?

Ved stiftelsen af et kapitalselskab, foreligger der krav til størrelsen på startkapitalen. Denne startkapital udgør også mindstekravet for selskabskapitalen, som skal opretholdes i selskabets balanceregnskab.

Et aktieselskab (A/S) kræver en startkapital på mindst 400.000 kr., mens et anpartsselskab kan stiftes med en startkapital på 40.000 kr.

Du kan også læse mere om de forskellige selskabs- og virksomhedsformer, hvis du vil vide mere om deres forskellige fordele eller betingelser.

Konsekvensen af apportindskud

Hvis du ikke har tilstrækkeligt med kontanter til at opfylde selskabskapitalkravet, kan du stadig starte en virksomhed ved at lave apportindskud. På denne måde kan selskabet oprettes med de indskudte aktiver i stedet for kontanter.

Hvordan foretager du et apportindskud?

Hvis du ønsker at stifte et selskab med apportindskud, er det nødvendigt at få en sagkyndig vurderingsmand til at fastsætte værdien af de aktiver, du ønsker at indskyde i selskabet. Vurderingsmanden er typisk en uvildig revisor, og den vurdering der laves kaldes en vurderingsberetning

Nærmere om vurderingsberetningen

Som tidligere nævnt er vurderingsberetningen en rapport, der angiver værdien af de aktiver, der indskydes i selskabet ved stiftelsen. Vurderingsberetningen skal normalt udarbejdes af en revisor, der er godkendt til dette formål. Vurderingsberetningen skal også indeholde:

  • En dybdegående beskrivelse af hvert enkelt aktiv, der er indskudt i selskabet.
  • En beskrivelse af fremgangsmåden for vurderingsberetningen.
  • En angivelse af det vederlag, som blev fastsat ved overtagelsen.
  • En erklæring der bekræfter, at aktivernes samlede værdi minimum svarer til det aftalte vederlag, som blev fastsat for overtagelsen.

For at stifte et selskab med apportindskud skal vurderingsberetningen vedhæftes stiftelsesdokumentet og indsendes til Erhvervsstyrelsen. Det er desuden en betingelse, at vurderingsberetningen ikke er ældre end 4 uger på tidspunktet for underskrivning af stiftelsesdokumentet.

For at udarbejde vurderingsberetningen skal revisoren have adgang til de nødvendige oplysninger og dokumentation, og selskabets ledelse skal samarbejde med revisoren for at sikre, at dette kan ske på en effektiv måde.

I særlige tilfælde er det muligt at undlade en revisor til udarbejdelse af vurderingsberetningen, hvis der afgives en erklæring fra det centrale ledelsesorgan. Dette gælder kun, hvis de aktiver, der indskydes, udgør værdipapirer og nettoaktiver, som er målt til dagsværdi og præsenteret individuelt i et års- eller koncernregnskab fra det forudgående regnskabsår. Der er dog stadig visse krav, der skal opfyldes.

Hvad er fordelene ved at stifte et selskab ved apportindskud?

En fordel ved at benytte sig af apportindskud er, at det giver mulighed for at stifte et selskab, selvom du ikke kan skaffe det nødvendige kapitalindskud i likvide midler. Selvom du måske har adgang til likvide midler, kan det stadig være en fordel at anvende apportindskud, da det kan give dig mulighed for at undgå at benytte dine kontante midler.

Dette kan især være en fordel, når stiftelsen sker på baggrund af en eksisterende virksomhed, hvor du som eksempelvis håndværker kan indskyde aktiver såsom goodwill, maskiner, udstyr og lignende.

En anden fordel ved apportindskud er, at det kan anvendes i situationer, hvor selskabet har brug for en kapitalforhøjelse. Dette kan være nødvendigt, når en ny kapitalejer skal indgå i selskabet eller når selskabet har behov for yderligere kapital til at drive og udvikle virksomheden.

Når kapitalforhøjelsen foretages ved hjælp af apportindskud, skal dette ske under iagttagelse af de almindelige regler for kapitalforhøjelse. Det betyder, at beslutningen skal træffes på selskabets generalforsamling med et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af stemmerne. Derudover skal der foretages vedtægtsændringer, hvor den nominelle værdi i selskabet forhøjes, og selskabets ejerbog skal opdateres.

Få en gratis uforpligtende samtale hos os

Hos Advokatgruppen tilbyder vi dig en gratis uforpligtende samtale, om dine muligheder for at benytte apportindskud i dit selskab.

Vores selskabsadvokater har siden 1987 arbejdet med diverse selskabsretlige problemstillinger, og kan uden tvivl hjælpe dig med at starte, lukke eller ændre din virksomhed.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller på mail på kontakt@advokatgruppen.dk.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!