Spaltning af virksomheder

Hvad er spaltning af en virksomhed?

Når en virksomhed bliver spaltet, betyder det, at den bliver opdelt i separate enheder. Dette kan ske ved at sælge eller udskille dele af virksomheden, oprette nye datterselskaber eller joint ventures. Hvis man modsat spaltning vil sammensmelte to virksomheder, er der tale om fusion.

Formålet med en spaltning kan være at fokusere på specifikke forretningsområder, øge værdien for aktionærerne eller reducere risici. Det er vigtigt at bemærke, at spaltninger kan medføre øget regulering eller konkurrence for de involverede selskaber.

Positive og negative aspekter af spaltning

En virksomhedsspaltning kan have både positive og negative effekter.

På den positive side kan spaltningen øge fokus og effektivitet for hver enhed, øge værdien for aktionærerne og reducere risici gennem diversificering. På den negative side kan spaltningen resultere i øgede omkostninger og tab af synergier, kontrol og talent.

Juridiske forhold ved spaltning

Ved en virksomhedsspaltning er det vigtigt at overveje de juridiske aspekter, herunder regulering, kontrakter og aktionæraftaler samt skatte- og regnskabsmæssige konsekvenser. Kreditorernes stilling er også vigtig at tage hensyn til, da en positiv kreditorerklæring er nødvendig for at gennemføre spaltningen.

Vi anbefaler derfor at du konsulterer dig med en selskabsadvokat for at sikre, at spaltningen overholder lovgivningen og at risiciene for virksomheden og dens ejere minimeres.

Hvordan vil spaltning påvirke medarbejderne?

En virksomhedsspaltning kan have både positive og negative konsekvenser for medarbejderne.

Positive aspekter kan være, at medarbejderne får mulighed for at specialisere sig i bestemte områder, hvilket kan øge deres faglige ekspertise og engagement i arbejdet. Det skaber mulighed for, at de kan vokse og udvikle sig i deres karriere, da de kan blive ansvarlige for deres eget område eller team. Virksomhedsspaltningen kan også bringe ny energi og motivation i organisationen, da medarbejderne får nye udfordringer og muligheder.

Negative aspekter kunne være medarbejdernes øgede usikkerhed og bekymring ved ændringerne, især hvis de er i fare for at miste deres nuværende stilling eller ansvarsområde. Spaltningen kan også føre til konflikter mellem de forskellige teams eller enheder, hvilket kan skade samarbejdet og den generelle arbejdsmoral. Derudover kan spaltning skabe en del omkostninger til omorganisering og træning af medarbejderne, hvilket kan påvirke organisationens økonomi.

Hvad det betyder for virksomheden: positive og negative aspekter

Der kan komme meget positivt ud af spaltning, f.eks.:

 1. Øget fokus og effektivitet for hver enhed
 2. Øget værdi for aktionærerne
 3. Reduktion af risici gennem diversificering
 4. Mulighed for specialisering og øget faglig ekspertise for medarbejderne
 5. Ny energi og motivation i organisationen

Men der er også negative aspekter, f.eks.:

 1. Øgede omkostninger og tab af synergier
 2. Tab af kontrol og talent
 3. Usikkerhed og bekymring for medarbejderne
 4. Konflikter mellem forskellige teams eller enheder
 5. Omkostninger til omorganisering og træning af medarbejderne

Disse er blot nogle af de punkter, som kan være værd at overveje i forbindelse med en spaltning. Det er derfor vigtigt, at du rådfører dig med en advokat, som kender til og kan undersøge de potentielle ulemper og risici for netop din virksomhed.

Hvorfor spalte en virksomhed?

En virksomhedsspaltning kan være en beslutning, der træffes af forskellige årsager. Spaltning kan være med til at øge fokus og effektivitet, da virksomheden kan spaltes for at skabe separate enheder med forskellige fokusområder.

Spaltning kan bidrage til at øge værdien af aktierne i virksomheden gennem diversificering af investeringer og fokus på specifikke forretningsområder. Derudover kan spaltning reducere risikoen for virksomheden og dens ejere, da de nu mindre enheder bedre kan håndtere risici mere effektivt. En virksomhedsspaltning kan også være en strategisk tilpasning til en ændret markedssituation eller en ny forretningsmodel.

Spaltning kan give mulighed for specialisering og øget faglig ekspertise for medarbejderne, da de kan fokusere på specifikke områder og udvikle deres ekspertise inden for disse områder. En spaltning kan også være en måde at øge produktiviteten og reducere omkostninger på, da en mindre enhed kan være mere fleksibel og reagere hurtigere på ændringer i markedet.

De forskellige spaltningsformer

Spaltning af kapitalselskaber

Spaltning af kapitalselskaber er en metode til at opdele en virksomheds aktiviteter. Det indebærer en hel eller delvis overdragelse af selskabets aktiver og forpligtelser til flere eksisterende eller nye selskaber.

Der er forskellige måder at udføre og organisere spaltning af et selskab på, afhængigt af de konkrete omstændigheder. Det kan være en ophørsspaltning, hvor de oprindelige aktionærer modtager nye aktier eller anparter i det nye selskab, eller en grenspaltning, hvor en del af virksomheden ophører med at eksistere som en selvstændig enhed.

Grenspaltning

Grenspaltning af en virksomhed indebærer, at en del af virksomheden skilles fra og bliver til en selvstændig enhed. Dette kan ske ved at overføre aktiver og passiver til den nye enhed, som så bliver videreført som en selvstændig virksomhed. Efter grenspaltningen vil den oprindelige virksomhed stadig eksistere, men nu som en mindre enhed end tidligere.

Ved grenspaltning af aktie- og anpartsselskaber vil de oprindelige aktionærer modtage nye aktier eller anparter i det nye selskab, som del af deres eksisterende aktiebeholdning.

Grenspaltning kan være et oplagt træk, hvis virksomheden forsøger at fokusere sine forretningsområder, og evt. øge værdien for sine aktionærer.

Ophørsspaltning

Ophørsspaltning af en virksomhed indebærer, at virksomheden ophører med at eksistere som en selvstændig enhed. I stedet overføres aktiver og passiver til en anden eksisterende virksomhed eller til en nystiftet virksomhed. Efter ophørsspaltningen vil den oprindelige virksomhed ikke længere eksistere, og den nye enhed vil videreføre de aktiver og passiver, der er overført til den.

Uanset årsagen, er det vigtigt at virksomheden overvejer nøje, om en ophørsspaltning er den rette løsning, og om den vil bidrage positivt til virksomhedens langsigtede strategi og mål. Det kræver en grundig analyse af de forskellige faktorer, der påvirker virksomheden og dens muligheder, samt en klar kommunikation til berørte

Hvad sker der med eventuelle kreditorer ved spaltning af selskab?

Ved en ophørsspaltning af et selskab kan kreditorerne potentielt påvirkes på forskellige måder. En vigtig faktor er fordelingen af aktiver mellem de nye enheder, da dette kan have indflydelse på kreditorernes sikkerhed for at få deres krav tilbagebetalt.

Desuden kan spaltningen ændre selskabernes økonomiske situation, hvilket kan påvirke kreditorernes forventninger til tilbagebetaling af deres krav. For at sikre, at kreditorerne ikke lider tab som følge af spaltningen, er det derfor nødvendigt at undersøge deres stilling og få deres godkendelse før gennemførelse af spaltningen.

En selskabsadvokat kan være behjælpelig med at sikre overholdelse af regler og beskyttelse af kreditorernes interesser.

Dokumentkrav til spaltning

Der foreligger en række dokumenter, der skal udarbejdes, bl.a. en spaltningsplan, en spaltningsredegørelse og en spaltningsbalance, for at sikre at spaltningen opfylder de gældende regler.

Når man overvejer at gennemføre en spaltning, er det vigtigt at være opmærksom på de potentielle skattemæssige konsekvenser for begge parter. Det kan derfor være nødvendigt at konsultere en ekspert, der kan hjælpe med at forstå og dokumentere de skattemæssige implikationer.

Selskabsloven stiller krav om udfærdigelse af disse dokumenter:

 • Spaltningsplan: her klargøres planen for selve opdelingen af virksomheden.
 • Spaltningsredegørelse: beskriver årsagerne til og konsekvenserne af en spaltning i detaljer.
 • Spaltningsbalance: et overblik over økonomien hos hver af de nye, spaltede enheder, og deres finansielle stilling.
 • Mellembalance: et overblik over økonomien mellem de to regnskabsår i den oprindelige virksomhed.
 • Vurderingsberetning ved kapitalforhøjelser: et dokument der giver en vurdering af virksomhedens værdi i forbindelse med en kapitalforhøjelse.
 • Vurderingsmandsudtalelse: en erklæring fra en uafhængig vurderingsmand om virksomhedens værdi.
 • Kreditorerklæring: en erklæring fra en virksomheds kreditorer om deres forventninger til virksomhedens fremtidige økonomiske situation.

Selvom der er faste regler og procedurer i forbindelse med spaltning af selskaber, er det vigtigt at huske på, at der altid kan være undtagelser og muligheder for at fravige visse dokumenter, hvis der er enighed blandt kapitalejerne. Det er derfor afgørende at diskutere og afklare eventuelle undtagelser og fravigelser på forhånd. Udover dette har selskabsloven fastlagt en præcis procedure, der skal følges for at gennemføre en spaltning i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvad er straksspaltning?

Hvis samtlige kapitalejere er enige om at spalte selskabets aktiviteter, kan det i visse tilfælde være muligt at gennemføre en hurtigere spaltning, kendt som en straksspaltning.

Ved en straksspaltning skal der dog stadig opfyldes visse krav, herunder kravet om en positiv kreditorerklæring fra en revisor. En positiv kreditorerklæring sikrer, at selskabets kreditorer er tilstrækkeligt beskyttet i forbindelse med spaltningen.

Hvis kreditorerklæringen er negativ, kan man ikke fravige kravet om udarbejdelse af spaltningsplan og -redegørelse, og det vil ikke være muligt at gennemføre en straksspaltning.

Kan man spalte et holdingselskab?

Ja, spaltning af et holdingselskab er muligt, og kan tjene flere formål og have forskellige konsekvenser, både økonomisk, juridisk og skattemæssigt. Det kan eksempelvis være at skabe flere selvstændige enheder eller at øge ejernes kontrol over deres investeringer.

Inden man går i gang med at gennemføre en spaltning af et holdingselskab, er det vigtigt at undersøge de forskellige konsekvenser, som spaltningen kan medføre, og overveje, om det er det bedste valg for selskabet og dets ejere. Derfor anbefales det, at man søger professionel rådgivning fra en skattespecialist eller revisor, der kan hjælpe med at sikre, at spaltningen overholder de gældende regler og betingelser.

Hvad skal Erhvervsstyrelsen gøre i forhold til spaltning af virksomhed?

Før en virksomhed kan spaltes i Danmark, er det nødvendigt at anmelde spaltningen til Erhvervsstyrelsen og få dens godkendelse. Denne proces kræver, at virksomheden indsender en ansøgning, der indeholder detaljerede oplysninger om spaltningen, herunder formål, forretningsplaner og organisering af ejerskab og ledelse af de nye virksomheder.

Efter modtagelsen af ansøgningen vil Erhvervsstyrelsen foretage en grundig undersøgelse og træffe en beslutning om, hvorvidt spaltningen kan godkendes eller ej. Det er vigtigt at bemærke, at godkendelse af spaltningen ikke er garanteret, og at en afvisning kan have alvorlige konsekvenser for virksomheden og dens ejere.

Hvordan kan man lave en skattefri spaltning?

For at opnå en skattefri spaltning af et selskab, er det nødvendigt at overholde visse regler og betingelser i forbindelse med spaltningsprocessen.

For at opnå en skattefri spaltning af et selskab, er det afgørende at have styr på nogle centrale skattekrav. For det første skal spaltningen være en reel overførsel af aktiver og ikke blot en skatteoptimerende transaktion.

Derudover skal spaltningen ske ved overdragelse af aktiver til en eller flere andre virksomheder, og overdragelsen skal ske mod vederlag i form af aktier eller andele i den modtagende virksomhed.

Det er også en betingelse, at den overdragende virksomhed efter overdragelsen ejer mindst 50% af aktierne eller andelene i de modtagende virksomheder. Endelig skal de modtagende virksomheder være skattepligtige i Danmark eller et andet EU-land.

Det er værd at bemærke, at der kan være særlige regler for spaltning af virksomheder, der er underlagt specifikke skatteregler, såsom selskaber i koncerner. Der kan også være andre forhold, der skal overvejes, før man går i gang med spaltningen. Derfor anbefales det at søge rådgivning fra en erfaren advokat, der kan sikre, at spaltningen sker i overensstemmelse med de gældende regler og retningslinjer.

Skal vi bistå spaltningen af dit selskab?

Siden 1987 har Advokatgruppens selskabsadvokater ydet professionel rådgivning indenfor selskabsret.

Hvis du har en forestående spaltning, altså en planlagt spaltning, der endnu ikke er gennemført, så kan vi hjælpe dig. Med hjælp fra Advokatgruppen, sikrer du, at dit selskab spaltes korrekt. Vi hjælper dig fra startskuddet og hele vejen til målet, så du får en tryg rådgivning i øjenhøjde.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen – første samtale er gratis.

 

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!