Spaltning af selskab

I løbet af selskabets levetid kan der opstå behov for at foretage strukturelle ændringer. Det kan både skyldes ydre omstændigheder, som markedets udvikling, eller interne forhold, som en udskiftning i ejerkredsen. En sådan omstrukturering kan for eksempel bestå i en spaltning af selskabet. 

Der kan være mange fordele i at spalte virksomheder, og vores eksperter kan rådgive dig om, hvad der er mest fordelagtigt for din virksomhed. Der kan nemlig være både skatte- og lovmæssige udfordringer, når du spalter din virksomhed.

Hvad betyder spaltning af et selskab?

En spaltning indebærer, lidt forenklet, at ét selskab bliver til flere. Spaltning står derfor i modsætning til en fusion, hvor flere selskaber bliver til ét. 

Der sondres mellem to former for spaltning: Fuldstændig og delvis spaltning.

En fuldstændig spaltning foreligger, hvor et selskab overdrager alle sine aktiver og sin gæld til to eller flere bestående eller nye selskaber, for derefter selv at ophøre med at eksistere. 

Et eksempel på en sådan fuldstændig spaltning kan være et selskab, der beskæftiger sig med både produktion og salg, men som nu ønsker at opdele produktion og salg i to separate selskaber. Her kan selskabet gennemføre en spaltning, hvor alle aktiver og gæld vedrørende produktion overdrages til et nyt produktionsselskab, mens alle salgsaktiviteterne overdrages til et nyt salgsselskab.

Anderledes forholder det sig med en delvis spaltning. Her overdrager selskabet ikke alle sine aktiver og hele sin gæld til andre selskaber, men kun en del. Det overdragende selskab fortsætter derfor med at bestå efter spaltningen – blot i en mindre ”udgave” end før. 

Hvordan foregår en spaltning?

Der er i selskabsloven angivet en fast procedure for, hvordan en spaltning skal gennemføres. Reglerne er en spejling af fusionsreglerne, og ligesom ved fusioner, stiller selskabsloven derfor krav om, at der skal udarbejdes en række dokumenter. 

De dokumenter, der skal udarbejdes, er:

  • Spaltningsplan
  • Spaltningsredegørelse
  • Mellembalance
  • Vurderingsberetning ved kapitalforhøjelser
  • Vurderingsmandsudtalelse
  • Kreditorerklæring

Flere af disse dokumentkrav kan dog fraviges, hvis der opnås enighed herom mellem kapitalejerne. 

Spaltningsplanen og kreditorerklæringen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, der offentliggør dokumenterne. Spaltningen må tidligst gennemføres 4 uger efter denne offentliggørelse. Hvis der alene deltager anpartsselskaber i spaltningen, er der dog mulighed for en ”straksspaltning”. En straksspaltning betyder, at spaltningen kan gennemføres inden efter, at de 4 uger er forløbet. 

Hvilke fordele er der ved spaltning af et selskab?

Der kan være flere gode grunde til at gennemføre en spaltning af selskabet.

Ved et generationsskifte hvor forældrene har flere børn, som skal overtage selskabet, kan det være en fordel at gennemføre en spaltning. Ved spaltningen opdeles det oprindelige selskab i flere mindre selskaber, og hvert barn kan derefter overtage sit eget selskab. Dermed sikres det, at alle børnene får en andel i virksomheden.

En spaltning kan også være løsningen på en konflikt mellem selskabets ejere. Mange selskaber ejes af flere kapitalejere, og hvis der opstår uenighed mellem dem, kan det være vanskeligt at se sig ud af problemerne. Der kan f.eks. opstå uenighed om selskabets fremtidige strategi. Her kan en spaltning være vejen frem. Gennem spaltningen får hver ejer sit eget selskab, som vedkommende kan styre i lige netop den retning, som findes mest fordelagtig.

En hyppigt anvendt konstellation inden for selskabsretten er holdingselskaber. Ved at spalte et holdingselskab, kan ejerne få hvert sit holdingselskab. Fordelen herved er, at ejerne derefter selv bestemmer, hvorledes formuen i holdingselskabet skal forvaltes.

Køb og salg af virksomheder

En spaltning af selskabet kan være særdeles fordelagtig i forbindelse med køb og salg af virksomheder. 

For det første giver en spaltning mulighed for at sælge bare en del af selskabets aktiviteter. Hvis et selskab er beskæftiget inden for flere forskellige aktivitetsområder, men ønsker at frasælge et enkelt område, kan dette ske via en spaltning. Her udspaltes det pågældende aktivitetsområde til et selvstændigt selskab, der efterfølgende kan frasælges separat. Den resterende del af selskabet fortsætter som hidtil med de eksisterende ejere efter spaltningen. 

En sådan spaltning er også en fordel for køberen. Det skyldes, at han efter spaltningen har mulighed for at erhverve lige netop den del af selskabet, som han er interesseret i. En spaltning kan derfor lette både køb og salg af virksomheder. 

Sikker hjælp til spaltning af dit selskab

Hos Advokatgruppen står vi altid klar til at hjælpe dig og din virksomhed videre. Vi har mange års erfaring inden for spaltning af selskaber, og vi kan derfor hjælpe både små og store selskaber inden for alle typer af erhverv. Kontakt vores dygtige advokater i dag til en uforpligtende og gratis samtale. 

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!