Likvidation

Likvidation af dit selskab: Hvad du skal vide?

Hvad er en likvidation af et selskab?

Når et selskab er på vej til at blive afviklet, sælges dets aktiver for at betale dets kreditorer. Efter likvidationen ophører selskabets eksistens. Likvidation kan ske frivilligt, hvis selskabets ledelse beslutter at lukke det ned. Men det er kun muligt, hvis selskabet er solvent.

Hvis selskabet er insolvent, kan tvangsopløsning i stedet være nødvendigt, hvor selskabet lukkes på grund af manglende overholdelse af lovmæssige krav ifølge konkursloven.

Frivillig afvikling

For at lukke et selskab (f.eks. ApS eller A/S) frivilligt gennem likvidation, skal det være solvent, hvilket betyder, at dets aktiver overstiger dets gældsposter og forpligtelser, så det har økonomisk mulighed for at blive afviklet.

I en frivillig likvidation træffer selskabets generalforsamling beslutning om afvikling og ansætter en likvidator til at gennemføre processen. Likvidatoren er ansvarlig for at sælge selskabets aktiver og betale kreditorerne. Efter afviklingen skal der udarbejdes et endeligt likvidationsregnskab, og likvidationen offentliggøres.

I løbet af likvidationsprocessen er selskabet forpligtet til at betale alle sine kreditorer, og hvis der er et overskud, vil det blive fordelt blandt selskabets ejere.

Endeligt likvidationsregnskab skal godkendes på en afsluttende generalforsamling, og likvidationen skal registreres hos Erhvervsstyrelsen inden for to uger efter beslutningen om likvidation er truffet.

Tvangsopløsning

Hvis en virksomhed overholder reglerne for virksomhedsdrift og er økonomisk solvent, men af andre årsager ikke opfylder kravene, kan den stadig risikere at blive tvangsopløst ved likvidation.

Tvangsopløsning er en juridisk proces, hvor en virksomhed tvinges til at opløse sig selv og afslutte sine aktiviteter. Dette kan ske, hvis virksomheden ikke efterlever lovgivningen, ikke er i stand til at betale sine regninger eller er insolvent.

Beslutningen om at tvangsopløse et selskab ligger hos Erhvervsstyrelsen, som indsender sagen til Skifteretten. Hvis domstolen finder en tvangsopløsning berettiget, vil den udstede en ordre om, at selskabet skal opløses og dens aktiver sælges for at betale dens gæld. Skifteretten kan også opløse et selskab ved konkurs.

Tvangsopløsning er en alvorlig situation for enhver virksomhed, da det kan resultere i tab af arbejdspladser, investeringer og omdømme. Derfor er det vigtigt for virksomheder at overholde lovgivningen og have en sund økonomi for at undgå tvangsopløsning.

Processen med frivillig likvidation

Når et selskab træffer beslutning om at likvidere, sker det ved en generalforsamling. Her bliver det også besluttet, hvem der skal indsættes som likvidator for at varetage ledelsen i afviklingsperioden.

Beslutningen om frivillig likvidation skal efterfølgende indberettes til Erhvervsstyrelsen via deres selvbetjeningssystem på Virk.dk. Erhvervsstyrelsen vil herefter offentliggøre beslutningen, således at kreditorer bliver opfordret til at anmelde eventuelle krav.

Efter indberetning skal der afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor likvidationsregnskabet endeligt godkendes. Det er en god idé at have styr på selskabets skattekvittance, som kan indhentes ved at kontakte Skattestyrelsen i denne forbindelse.

Når al gæld er betalt, kan evt. provenu udbetales, dog tidligst tre måneder efter at selskabet er blevet offentliggjort som ophørt for kreditorerne. Til sidst slettes selskabet officielt fra erhvervsstyrelsens register (CVR).

Likvidation og regnskab

Der er tre mulige måder at opløse et selskab på: betalingserklæring, frivillig likvidation og tvangsopløsning. Ved frivillig likvidation er det selskabets ledelse, der træffer beslutning om at afvikle selskabet, og en likvidator forestår likvidationen ved at betale kreditorerne og afhænde selskabets aktiver. Hvis der er et overskud, kan dette udbetales til selskabets ejere.

Frivillig likvidation er en typisk valgmulighed, når selskabet er solvent og ikke ønsker at fortsætte sin virksomhed, eller hvis ejerne ønsker at realisere deres investeringer og trække sig tilbage.

En fordel ved at vælge frivillig likvidation frem for betalingserklæring er, at ejerne ikke hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset, men i stedet overlader likvidatoren ansvaret for at lukke selskabet.

Hvornår er en likvidation en god løsning?

Frivillig likvidation kan være den rigtige løsning i flere tilfælde. Nogle almindelige eksempler er:

  • Hvis selskabets ejer ønsker at ophøre med sin virksomhed, og derfor at afvikle aktiver og passiver.
  • Hvis der er overskud i selskabet, som ejerne ønsker at fordele blandt sig (efter alle kreditorer er betalt).
  • Hvis selskabets ejere ønsker at starte en ny virksomhed.
  • Hvis der opstår en tvist mellem ejerne af selskabet, hvor den bedste løsning bliver at afvikle selskabet.

Risici forbundet med likvidation af selskab

Når et selskab overvejer frivillig likvidation som en mulighed, er det vigtigt at tage hensyn til både fordele og ulemper. På den ene side kan likvidation være en fordelagtig beslutning, hvis selskabet er solvent og ønsker at afvikle sine aktiviteter, eller hvis ejerne ønsker at realisere deres investeringer. På den anden side er der også potentielle omkostninger og risici forbundet med likvidationen.

Når selskabet træffer beslutning om likvidation, er der flere trin, der skal følges. Først skal selskabet informere kreditorer om likvidationen. Dette kan gøres ved at henvende sig direkte til kreditorer eller ved at offentliggøre informationen hos Erhvervsstyrelsen.

Det er vigtigt at bemærke, at frivillig likvidation kun bør overvejes efter professionel rådgivning og omhyggelig overvejelse af alle omkostninger. Selskabet skal tage højde for omkostningerne ved at betale kreditorer og eventuelle garantier til dækning af fremtidige krav. En beslutning om likvidation bør derfor træffes med omhu og efter grundig analyse af selskabets økonomiske situation.

Få den rette juridiske rådgivning her

Ejer du et selskab, og ønsker du at afvikle det ved frivillig likvidation? Hos os kan du få hjælp til at gennemføre lukningen af dit selskab på den bedst mulige måde, og i overensstemmelse med loven.

Kontakt os i dag på tlf. 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for en gratis indledende samtale med vores selskabsretslige team.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!