Kapitalforhøjelse

Hvad du skal vide, før du begynder?

Overvejer du at foretage en kapitalforhøjelse i dit selskab? Der kan være mange fordele ved at tage denne beslutning, men det er også vigtigt at være opmærksom på de forskellige muligheder og krav, der følger med en kapitalforhøjelse.

En kapitalforhøjelse kan være relevant, hvis du ønsker at tilføre selskabet ekstra kapital til investeringer eller vækst. Det kan også være en måde at forbedre selskabets solvens og kreditværdighed på, hvilket kan have en positiv indvirkning på relationen til bankerne og kunderne.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på 70 10 13 30 – vi tilbyder en gratis indledende samtale, hvor vi finder ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.

Hvad er en kapitalforhøjelse?

Kapitalforhøjelse er en proces, hvor et selskabs aktiekapital øges – i modsætning til kapitalnedsættelse. Dette kan gøres på forskellige måder, såsom ved at udstede nye aktier, ved kapitaludvidelse eller ved gældskonvertering. Processen med kapitalforhøjelse kan hjælpe selskabet med at indsamle mere kapital og styrke selskabets finansielle position, hvilket kan øge mulighederne for fremtidig vækst og udvikling.

Kapitaludvidelse

Kapitaludvidelse er en metode til kapitalforhøjelse, hvor et selskab udsteder nye aktier til dets eksisterende aktionærer. Dermed øges kapitalen i selskabet, uden at antallet af aktionærer ændres.

Gældskonvertering

En alternativ metode til kapitalforhøjelse er ved gældskonvertering, hvor selskabet omdanner en del af sin gæld til egenkapital. Gældskonvertering gør det muligt for selskabet at nedbringe sin gæld og samtidig øge sin kapital.

Overkurs eller parikurs

En kapitalforhøjelse kan udføres enten til pari-kurs eller til overkurs. Kurs pari er det samme som markedsværdien på et værdipapir, når det svarer til dets reelle værdi. Hvis nye aktier udstedes til en pris højere end den nuværende markedsværdi, kaldes det en kapitalforhøjelse til overkurs, hvilket muliggør en større stigning i selskabets kapital end ved en almindelig kapitalforhøjelse.

For eksempel:

Ved parikurs, betales 1.000 kr. for 1.000 kr. i nominel selskabskapital (kurs 100), mens ved overkurs, betales 1.500 kr. for samme nominelle selskabskapital (kurs 150).

Hvis selskabets værdi er steget siden den nominelle selskabskapital blev fastsat, kan det være hensigtsmæssigt at tillade nye partnere eller investorer at betale overkurs for deres anpart eller aktie. Det er dog vigtigt at bemærke, at det er ulovligt at udføre en kapitalforhøjelse til en pris under parikurs eller uden passende forhold, da man ikke må modtage mindre end selskabskapitalen.

Årsager til kapitalforhøjelse

Der kan være forskellige formål med at gennemføre en kapitalforhøjelse. Nogle af de mest typiske formål inkluderer:

  • Finansiering af vækst: Et selskab kan gennemføre en kapitalforhøjelse for at indsamle kapital til at finansiere vækststrategier såsom opkøb af andre selskaber eller udvikling af nye produkter eller tjenester.
  • Reduktion af gæld: Gennem en kapitalforhøjelse ved gældskonvertering kan et selskab mindske sin gæld og øge sin egenkapital.
  • Forbedring af likviditet: En kapitalforhøjelse kan øge likviditeten i selskabet, hvilket kan forbedre dets evne til at håndtere kortsigtede forpligtelser og potentielle kriser.
  • Opkøb af aktier: Et selskab kan gennemføre en kapitalforhøjelse for at tilbagekøbe aktier fra aktionærer eller øge antallet af aktier i omløb for at forbedre likviditeten i aktien.
  • Tiltrække og fastholde investorer: En kapitalforhøjelse kan tiltrække nye investorer eller fastholde eksisterende investorer ved at give dem mulighed for at investere i selskabet igen.

Sådan gennemføres kapitalforhøjelse

Det er generalforsamlingen i et selskab, som har ansvaret for at træffe beslutning om kapitalforhøjelse, og det kræver et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af stemmerne.

Hvis generalforsamlingen giver det centrale ledelsesorgan bemyndigelse til at beslutte kapitalforhøjelse i op til fem år, kan dette gøres uden at generalforsamlingen skal godkende det. Bemyndigelsen skal dog indføres i selskabets vedtægter.

Det er vigtigt at overholde de formelle krav i selskabsloven ved gennemførelse af kapitalforhøjelse, og hvis der træffes beslutning om ændringer i kapitalen på generalforsamlingen, skal de opdaterede vedtægter anmeldes digitalt til Erhvervsstyrelsen senest to uger efter den endelige beslutning.

Typer af kapitalforhøjelse

Normalt foregår en kapitalforhøjelse ved, at der tegnes nye kapitalandele ved indbetaling af kontanter. Der eksisterer dog også muligheder som apportindskud af frie aktiver og gældskonvertering.

Kontant kapitalforhøjelse

En kontant kapitalforhøjelse er den mest almindelige metode til at øge kapitalen i et selskab. Her indskydes kontanter, og der tegnes nye kapitalandele i form af aktier eller anparter. Når der foretages en kontant kapitalforhøjelse, skal kapitalen bekræftes af en tredjepart. Erhvervsstyrelsen vil normalt kræve bekræftelse fra en advokat, revisor eller bank for at godkende aftalen.

Det er vigtigt at opdatere en eksisterende ejeraftale, hvis der tilføjes nye ejere som følge af kapitalforhøjelsen. Dette sikrer, at de nye ejere er korrekt repræsenteret i aftalen og har de nødvendige rettigheder og forpligtelser.

Apportindskud

En måde at foretage en kapitalforhøjelse på er ved at indbetale andre værdier end penge, som repræsenterer en økonomisk værdi. Eksempler på apportindskud af aktiver af værdi kan være aktier, maskiner eller lignende. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der stilles krav om en vurderingsberetning.

Da der er tale om aktiver, som nu er ejet af selskabet, betyder dette også, at selskabet nu er ansvarligt for eventuelle forpligtelser, der måtte være i forbindelse med disse aktiver.

Konvertible gældsbreve eller warrants

Kapitalforhøjelse kan også ske ved gældskonvertering, hvor allerede eksisterende gæld konverteres til kapitalandele, hvilket gør kreditorer til kapitalejere i selskabet. Kursen på gælden fastsættes, og derefter konverteres den til kapitalandele.

En alternativ mulighed er at udstede konvertible gældsbreve ved gældens stiftelse. Dette giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til kapitalandele i selskabet. Långiveren, som nu er aktionær, kan vælge mellem at kræve betaling eller konvertere til kapitalandele i en nærmere fastsat periode.

En warrant giver i stedet ret til at købe kapitalandele til en forudbestemt pris. For eksempel kan en medarbejder have aftalt med virksomheden at købe aktier eller anparter til en fastsat pris inden for en defineret tidsperiode.

Spaltning

Kapitalforhøjelse kan forekomme i forbindelse med spaltning af et selskab, men kun hvis der er tale om en delvis spaltning, hvor det oprindelige selskab forgrener sig og et nyt selskab opstår, mens det oprindelige selskab stadig vil eksistere.

Hvis der forekommer kapitalforhøjelse i det bestående selskab, vil de almindelige regler om kapitalforhøjelse i selskabsloven være gældende.

Ved en fuldstændig spaltning vil det oprindelige selskab ophøre med at eksistere, da det deles op i to eller flere nye selskaber. I dette tilfælde er det derfor ikke relevant at tale om kapitalforhøjelse af det oprindelige selskab.

Fordele og ulemper ved kapitalforhøjelse

En kapitalforhøjelse kan have både fordele og ulemper for et selskab og dets aktionærer.

Fordele

En kapitalforhøjelse kan have flere fordele for et selskab, herunder finansiering af vækststrategier som opkøb af andre selskaber eller udvikling af nye produkter og tjenester.

Ved en kapitalforhøjelse ved gældskonvertering kan selskabet reducere sin gæld og øge sin egenkapital.

Desuden kan en kapitalforhøjelse øge selskabets likviditet, hvilket kan forbedre dets evne til at håndtere kortsigtede forpligtelser og eventuelle kriser.

Endelig kan en kapitalforhøjelse også tiltrække og fastholde investorer, idet det giver dem mulighed for at investere yderligere i selskabet.

Ulemper

Nogle af ulemperne ved en kapitalforhøjelse kan omfatte, at eksisterende aktionærers ejerandele i selskabet kan blive udvandet på grund af det øgede antal aktier i omløb. Dette kan føre til en større konkurrence om investeringer på markedet, som kan øge risikoen for eksisterende aktionærer og resultere i et fald i aktiekursen.

Derudover kan gennemførelsen af en kapitalforhøjelse være en stor omkostning, da det kan kræve juridisk og finansiel rådgivning samt offentliggørelse af prospekt.

Få hjælp til kapitalforhøjelse i dit selskab

Det kan være relevant for dig og dit selskab at overveje kapitalforhøjelse som en mulighed for at dække finansieringsbehov uden at tage fremmedkapital. Dette kan have både fordele og ulemper, og det er vigtigt at nøje overveje alle aspekter af en kapitalforhøjelse, før man beslutter sig for at gennemføre den.

Hvis du vælger at gennemføre en kapitalforhøjelse, er det en god idé at alliere dig med en erfaren selskabsadvokat, som kan give kvalificeret rådgivning og hjælp til at navigere gennem de juridiske aspekter af processen.

Hos Advokatgruppen har vi specialiserede advokater i selskabsret. Kontakt os på telefon 70 10 13 30 for en gratis, uforpligtende samtale om mulighederne for kapitalforhøjelse i dit selskab.

selskabsret advokat advokathjælp til oprette selskab opret cvr generationsskifte aarhus horsens fredericia
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!