Voldgift

 Hvad er forskellen på voldgiftsret og almindelig ret?

Voldgiftsretten er en parallel ret, hvor virksomheder kan få afgjort en given uenighed ved lukkede retsmøder. I en voldgiftsag er der som regel udpeget tre dommere, som skal afgøre sagen. Heraf er to af parterne udpeget af virksomhederne selv, mens den tredje oftest er udpeget af domstolene.  Virksomhederne kan dog også have aftalt, at Voldgiftsinstituttet udpeger dommerne, jfr. nedenfor.

I samarbejdskontrakter, oftest mellem virksomheder, er det ofte aftalt, at uenighed ikke skal afgøres ved de almindelige domstole, men i stedet i en voldgiftsret.

En af de klare fordele ved en voldgiftsretssag er, at parterne har indflydelse på hvem dommerne er. Der er tre udvalgte dommere, hvorimod der i byretten udelukkende er én dommer, som er jurist. De to udvalgte dommere i voldgiftsretten har oftest en dybdegående viden indenfor det emne retssagen omhandler, eller den branche virksomhederne opererer i. Ofte er den tredje dommer jurist. I nogle tilfælde kan alle tre dommer være jurister, fx hvis uenigheden handler om fortolkning af kontrakter.

En anden fordel er, at retsmøderne er lukkede, så offentligheden, herunder konkurrenter, ikke kan få kendskab til dét der foregår. Almindelige retssager er normalt offentligt tilgængelige.
Det er også en fordel, at processen i voldgiftssager er hurtigere, og at en afgørelse i voldgiftsretten ikke kan ankes.

Eksempel:

Forsikringsselskaber kan i kontrakten med en erhvervsforsikringstager have valgt voldgiftsret ved uenighed indenfor erhvervsforsikringssager. Det kan være relevant, hvis en person har en erhvervsudygtighedsforsikring, og kommer til skade og dermed skal have erstatning, og parterne er uenige om denne erstatning. Her vil det give mening, at to af dommerne har en lægefaglig baggrund, med specialviden indenfor det område som skaden eller lidelsen drejer sig om. Overdommeren vil oftest være jurist.

Indenfor byggeri og anlæg er der et fast voldgiftsnævn, der løser konflikter indenfor dette område, når parterne er enige herom.

Hvornår er voldgiftssager relevante?

Voldgiftssager er relevante for virksomheder, der indgår kontrakter med hinanden. Her kan parterne have aftalt, at hvis der skulle opstå uenighed, så er det en voldgiftsret, der skal afgøre det.

Vidste du… Voldgiftsinstituttet er en selvejende institution, der medvirker til løsning af tvister. Voldgiftsinstituttet kan udpege voldgiftsdommere, der er specielt egnede i den konkrete sag. Voldgiftsinstituttet har en række anbefalinger og  regler, som man kan referere til i kontrakten. På den måde behøver man ikke formulere alle paragrafferne, idet man har en færdig pakkeløsning.

Hvordan foregår voldgiftssager?

Normalt er processen som ved de almindelige domstole – det vil sige, hvor bl.a. sagen forelægges af advokaterne, parter og vidner afhøres og advokaterne procederer afslutningsvis sagen for Voldgiftsretten.

Hvordan vælger man voldgiftsdommer?

Som beskrevet tidligere, skal voldgiftsdommerne udpeges efter de regler, som parterne har aftalt. Den udpegede dommer må ikke være inhabil, som fx en fra den samme virksomhed.

Man kan også i kontrakten have aftalt, at det er Voldgiftsinstituttet, der udpeger voldgiftsdommerne.

Hvor foregår voldsgiftssager?

Der er ikke en fysisk Ret ligesom domstolene har. Dvs. at voldgiftsssager kan foregå i de lokaler, der passer bedst. Voldgiftsinstituttet kan stille lokaler til rådighed..

Voldgiftsinstituttet har også regler om forenklet voldgiftsproces og om mediation. Ved at benytte disse regler, vil tvister kunne løses med mindre omkostninger.

Vi kan hjælpe dig

Advokatgruppen fører sager for voldgiftsretten. Vores advokat Jørgen Merrild Bie er certificeret voldgiftsdommer. Det betyder, at du kan vælge Jørgen som voldgiftsdommer i voldgiftssager.

Den erfaring og viden, som vi i Advokatgruppen har opbygget vedrørende voldgiftssager, bruger vi også i andre sammenhænge, for ud over at repræsentere en klient i en sag, kan vi i andre sager være den neutrale tredjemand, der skal finde en løsning på en tvist.

Det kan selvfølgelig være i egenskab af voldgiftsdommer, men det kan også være som mediator, hvor advokat Helle Brandt er uddannet retsmediator, i bodelingssager, hvor advokat Jørgen Merrild Bie og advokat Helle Brandt er autoriserede bobehandlere. Det kan også være ved dødsbobehandling, hvor advokat Martin Høj LauridsenKatrine B. Mogensen og Jørgen Merrild Bie er autoriserede bobestyrere.

Advokat Claus Winther og advokat Michael Bach Jensen fører især sager indenfor bygge og anlæg i entrepriseret, hvor det ofte er som voldgift.

Jørgen Merrild Bie advokat horsens advokatgruppen strafferet
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!