Virksomhedskonkurs

Både juridiske og fysiske personer kan undergives en konkurs. Hvis din virksomhed er ude af stand til at betale sine gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, og betalingsudygtigheden ikke blot er forbigående, betegnes din virksomhed som insolvent i konkurslovens forstand. Når din virksomhed er insolvent, kan din virksomhed blive erklæret konkurs.

Formålet med at tage din virksomhed under konkursbehandling, er at afvikle virksomhedens aktiviteter. Ved en konkurs bliver alle virksomhedens aktiver omsat til penge og fordelt til virksomhedens kreditorer. Hvis det viser sig, at nogle af dine aktiviteter i din virksomhed er levedygtige, kan din virksomhed i stedet blive taget under rekonstruktion Formålet med en rekonstruktion er at gøre din virksomhed solvent igen ved at udskille levedygtige dele af din virksomhed til videre drift.

Hvem kan begære en virksomhed konkurs?

Der er to måder, hvorpå din virksomhed kan blive erklæret konkurs. Der kan være tale om en egen- eller kreditorbegæring. Det er under alle omstændigheder en betingelse, at du er insolvent i konkurslovens forstand. Endvidere er det en betingelse, at der foreligger retlig interesse. Din virksomhed vil som skyldner som hovedregel altid have retlig interesse i sin egen konkurs. En kreditor har derimod ingen retlig interesse, hvis ikke der er nogen udsigt til, at vedkommende kreditor vil modtage dividende i konkursboet. Ved en egenbegæring forstås at du indgiver en konkursbegæring på vegne af din virksomhed. Ved en kreditorbegæring vil én eller flere kreditorer indgive en konkursbegæring mod virksomheden.

Den person, der har indgivet konkursbegæringen, skal betale en retsafgift på 1.500 kr. På samme måde skal den, der har indgivet konkursbegæringen, stille en kontant sikkerhed for omkostningerne ved konkursboets behandling. Sikkerhedsstillelsen udgør efter praksis 30.000 kr. (I Sø- og Handelsretten er sikkerhedsstillelsen 40.000 kr.).

Forløbet i Skifteretten

Konkursbegæringen skal indsendes til skifteretten i den retskreds, hvor skyldner udøver sin erhvervsvirksomhed. Der gælder visse formkrav til konkursbegæringen. Konkursbegæringen skal indeholde visse formelle oplysninger om virksomheden, så denne kan identificeres, en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver og en kreditorliste.

Når skifteretten har modtaget konkursbegæringen, indkalder skifteretten til et møde, hvor konkursbegæringen skal behandles. Hvis skifteretten finder, at din virksomhed er insolvent i konkurslovens forstand, vil din virksomhed blive taget under konkursbehandling. Skifteretten vil på samme møde udpege en kurator for konkursboet, hvis opgave er at varetage kreditorernes interesser.

Retsvirkningen af virksomhedskonkurs

Ved afsigelse af konkursdekretet fratages du, som ledelse i virksomheden, enhver ret over virksomheden, herunder rådigheden over virksomhedens aktiver, da aktiverne fra dette tidspunkt bliver en del af konkursboet. Rådigheden over boets aktiver overgår således til kurator. Skifteretten indrykker herefter en annonce i Statstidende, hvor det bekendtgøres, at din virksomhed er gået konkurs. Efter udløbet af det døgn, hvori denne meddelelse er bekendtgjort i Statstidende, har virksomhedens urådighed virkning over for enhver. Det betyder, at du ikke længere er berettiget til at indgå nye aftaler på vegne af virksomheden. På samme måde kan tredjemand, fra dette tidspunkt heller ikke støtte ret på en aftale, som tredjemand har indgået med din virksomhed som medkontrahent.

Du skal være opmærksom på, at hvis du har drevet din virksomhed i personligt regi, vil du være at betegne som personligt konkurs. Herefter vil dine personlige aktiver som udgangspunkt også være omfattet af konkursboet, hvilket du kan læse mere om her.

Rådgivning fra erfarne og specialiserede advokater

Hvis din virksomhed går konkurs, hvis du overvejer at begære din egen virksomhed konkurs, eller at en kreditor har varslet dette, er der mange ting, som du skal have overblik over, og særlige regler for, hvordan der kan rådes over virksomhedens aktiver, hvis konkursen er nært forestående. Uanset om det er din virksomhed eller dig selv som person, der går konkurs, anbefaler vi derfor, at du får professionel rådgivning til at komme sikkert igennem din konkurs. Hos Advokatgruppen har vi specialiserede advokater, som beskæftiger sig med insolvensret.  Vores konkursadvokater har mange års erfaring, og sidder klar til at hjælpe dig. Kontakt os i dag til en uforpligtende og gratis første samtale om din sag.

advokat til bolighandler boligadvokat aarhus horsens fredericia bobestyrere konkursboer
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!