Personlig konkurs

Både juridiske og fysiske personer kan undergives en konkurs. Du kan blive erklæret personlig konkurs, hvis du er insolvent. Du er insolvent i konkurslovens forstand, hvis du ikke længere er i stand til at betale dine gældsforpligtelser, efterhånden som de forfalder, og betalingsudygtigheden ikke blot er forbigående.

Personlig konkurs betyder, at du som privatperson bliver erklæret konkurs. En personlig konkurs indebærer, at dine egne personlige aktiver indgår i konkursboet. En personlig konkurs medfører ikke, at din gæld er slettet. Din gæld vil altså fortsat bestå, når de aktiver du har haft, er solgt og fordelt mellem kreditorerne. Efter konkursen kan din gæld blive slettet, hvis den bliver indfriet fuldt ud eller akkorderes. Akkordering kan f.eks. ske ved gældssanering eller ved en frivillig akkord.

Hvem kan begære dig personlig konkurs?

Du kan blive erklæret personlig konkurs, hvis enten du selv indgiver en konkursbegæring, en såkaldt egenbegæring, eller hvis én eller flere kreditorer indgiver en konkursbegæring, en kreditorbegæring. Det er i begge tilfælde en betingelse, at du er insolvent i konkurslovens forstand. Det er også en betingelse, at der foreligger retlig interesse. Du vil som skyldner som hovedregel altid have retlig interesse i din egen konkurs. En kreditor har derimod ingen retlig interesse, hvis ikke der er nogen udsigt til, at vedkommende kreditor vil modtage dividende i konkursboet.

Den person, der har indgivet konkursbegæringen, skal betale en retsafgift på 1.500 kr. Derudover skal den person, der har indgivet konkursbegæringen, stille en kontant sikkerhed for omkostningerne ved konkursboets behandling. Sikkerhedsstillelsen udgør efter praksis 30.000 kr. (I Sø- og Handelsretten er sikkerhedsstillelsen 40.000 kr.).

Hvad sker der med mine personlige ejendele ved en personlig konkurs?

Konsekvenserne af personlig konkurs er omfattende. Når du går personlig konkurs, vil hele din personlige formue indgå i konkursboet. Personlig konkurs betyder dog ikke, at du er tvunget til at flytte fra hus og hjem. Dette skyldes de særlige beskyttelsesregler om trangsbeneficiet, som findes i retsplejeloven. I kraft af trangsbeneficiet vil du stadigvæk have lov til at beholde de aktiver, der er nødvendige for, at du kan opretholde et ”beskedent hjem” og en ”beskeden levefod”. De personer, der er beskyttet af trangsbeneficiet, er dig og din husstand (din ægtefælle, samlever, børn mv.).

Din bolig

Hvis du har en bolig, og din bolig tjener som bolig for dig og din familie, så er den ikke omfattet af trangsbeneficiet, og dermed ikke undtaget kreditorerne. Det betyder, at kreditorerne som udgangspunkt kan kræve din bolig solgt og salgssummen fordelt med kreditorerne. Der kan ikke opstilles nogle entydige retningslinjer for, hvad der forstås ved et beskedent hjem. Det er samfundsudviklingen, der sætter grænserne for, hvad der omfattes af et beskedent hjem. Det er dog ikke tvivl om, at møbler (såsom stole, et bord, seng mv.), er omfattet af trangsbeneficiet, og dermed undtaget fra kreditorerne – medmindre, at der er tale om usædvanligt indbo.

Sædvanligt indbo

Sædvanligt indbo i dit hjem er omfattet af trangsbeneficiet. Almindelige møbler og lamper vil være at betegne som sædvanligt indbo, hvorimod f.eks. et dyrt maleri og designermøbler er usædvanligt indbo. Hvis aktiverne på grund af deres art eller værdi klart overstiger, hvad der er nødvendigt for, at du kan opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod, så er der tale om usædvanligt indbo. Usædvanligt indbo er ikke omfattet af trangsbeneficiet, og dermed ikke beskyttet mod kreditorerne.

Øvrige aktiver

Øvrige aktiver, der er nødvendige for husstanden, er også omfattet af trangsbeneficiet, såfremt det samlede beløb for de øvrige aktiver ikke overstiger et beløb på 3.000 kr. Et aktiv med særlig affektionsværdi for dig eller øvrige i din husstand, vil også være undtaget kreditorerne, hvis genstanden ikke er af en sådan værdi, at det vil være urimeligt at undtage den fra kreditorerne. Hvis genstandens værdi er over 5.000 kr., vil den formentlig ikke være undtaget kreditorerne.

Din løn

Din løn er undtaget fra kreditorerne, såfremt den er nødvendig for at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod. Det afhænger af husstandens størrelse, omkostninger og andre indtægter i øvrigt, hvor stor en del af din løn, der er undtaget kreditorerne. Dette gælder dog ikke en opsparing, som tilfalder kreditorerne som led i konkursen.

Forløbet i skifteretten

Konkursbegæringen skal indsendes til Skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Når skifteretten har modtaget konkursbegæringen, indkalder skifteretten til et møde, hvor konkursbegæringen skal behandles. Såfremt skifteretten finder, at du er insolvent i konkurslovens forstand, vil du blive taget under konkursbehandling. Skifteretten vil på dette møde også udpege en kurator for konkursboet, som skal varetage konkursboets interesser bedst muligt.

Retsvirkningen af personlig konkurs

Ved afsigelse af konkursdekretet fratages du, som debitor, rådigheden over dine aktiver, da aktiverne fra dette tidspunkt bliver en del af konkursboet. Rådigheden over boets aktiver overgår på tidspunktet for dekretets afsigelse til kurator. Skifteretten indrykker herefter en annonce i Statstidende, hvor det bekendtgøres, at du er gået personlig konkurs. Efter udløbet af det døgn, hvori denne meddelelse er bekendtgjort i Statstidende, har debitors urådighed virkning over for enhver. Det betyder, at du ikke længere er berettiget til at indgå nye aftaler. På samme måde kan tredjemand heller ikke støtte ret på en aftale, som tredjemand har indgået med dig som debitor.

Gældssanering i forbindelse med personlig konkurs

Gældssanering betyder, at din gæld sættes ned eller slettes helt. Hvis din gæld bliver sat ned, laves der typisk en afdragsordning for restgælden. Det er kun privatpersoner, der kan ansøge om gældssanering, og det er langt fra alle der får gældssanering. Det kan være en fordel for dig at søge gældssanering i forbindelse med din konkurs, da gældssanering i forbindelse med en personlig konkurs, eller gældssanering afledt af en virksomheds konkurs, hvis gæld du hæfter helt eller delvist for, som regel gives på et lempeligere grundlag end gældssanering generelt. Hvis du ønsker gældssanering i forbindelse med konkurs, skal du sende en ansøgning til skifteretten, som sammen med en vejledning kan printes på www.domstol.dk. Ansøgningen skal sendes før der indkaldes til den afsluttende skiftesamling i konkursboet.

Rådgivning fra professionelle advokater

Hvis du går personlig konkurs, overvejer at begære dig selv konkurs, eller hvis en kreditor har varslet dette, er der mange ting, som du skal være opmærksom på, og der er særlige regler for, hvordan du kan råde over dine aktiver, hvis konkursen er nært forestående. Vi anbefaler derfor, at du søger professionel rådgivning, så du kan komme igennem din konkurs på bedst mulige vis. Hos Advokatgruppen har vi en række specialiserede advokater med mange års erfaring i konkursbehandling. Kontakt os i dag til en uforpligtende og gratis samtale om din sag.

advokat til bolighandler boligadvokat aarhus horsens fredericia bobestyrere konkursboer
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!