Inkassoforløbet

En effektiv rykkerprocedure betyder meget for din virksomheds likviditet og lønsomhed, men selv en effektiv intern rykkerprocedure vil nu og da komme til korte overfor enkelte af din virksomheds debitorer. Derfor kan det bliver nødvendigt at følge rykkerproceduren op med inkasso hos en advokat – og hos Advokatgruppen er vi klar til at hjælpe dig allerede i dag.

Inkasso: Sådan er processen

Hvad er inkasso?

Inkasso er indkassering af forfalden gæld, hvor gælden overdrages til fx en advokat eller et inkassobureau, der herefter tager de næste skridt til inddrivelse af gælden.

Reglerne for inddrivelse af gæld via inkasso reguleres i inkassoloven. Loven sætter således også rammerne for, hvem der kan drive inkassovirksomhed. Der gælder nemlig, at:

  • kun virksomheder eller personer autorisation må drive inkassovirksomhed
  • autorisation kan kun gives, hvis ansøgeren med stor sandsynlighed kan og vil drive inkassovirksomhed i overensstemmelse med god inkassoskik

God inkassoskik fremgår af inkassolovens § 9. Her sigtes der efter, at der ikke anvendes metoder, som sætter skyldnere under et urimeligt pres eller problemer. Det kan fx være ved at true med at opgive oplysninger om skyldnerens økonomiske forhold til arbejdsgiver, familie eller lignende.

Vær opmærksom på
En faktura forældes som udgangspunkt 3 år efter den er dateret/arbejdet er udført. Herefter har kreditor, som udgangspunkt, ikke længere krav på betaling. Så der er ingen grund til at vente.

Hvad gør du, når kunden ikke betaler?

Når din kunde ikke betaler, har du mulighed for at sende sagen videre til inkasso. Du skal dog forinden have iagttaget nogle krav, inden du sender sagen i inkasso!

Vi guider dig igennem processen her:

Rykkerprocedure

Hvis kunden ikke betaler, kan du efter rentelovens § 9b fremsende rykkerskrivelser med gebyr. Du har herefter ret til at fremsende 3 rykkerskrivelser med gebyr.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at debitor skal være bekendt med kravet, fx ved fremsendelse af faktura eller betalingspåmindelse uden gebyr, og at debitor må ikke have gjort indsigelse mod kravet.

Bemærk at det er din ret som kreditor at fremsende rykkerskrivelser og ikke din pligt.

Særligt for erhvervsdrivende
Hvis du og din kunde begge er erhvervsdrivende, og gælden er opstået i tilknytning hertil, kan du desuden efter rentelovens § 9 a, stk. 3 pålægge debitor et kompensationsbeløb, der af justitsministeren er fastsat til 310,00 kr. Du kan allerede kræve kompensationsbeløbet, når kunden overskrider betalingsfristen. Vi anbefaler, at kompensationsbeløbet medtages i første rykkerskrivelse til erhvervskunden.

Skriftligt varsel med frist på 10 dage

Inkassolovens § 10 bestemmer, at inden gælden kan overgå til inkasso, skal du have sendt et skriftligt varsel til debitor med en frist på 10 dage til betaling. Fristen beregnes fra afsendelsesdatoen.

Som anført ovenfor har du ikke pligt til at fremsende rykkerskrivelser, hvorfor kun inkassovarslingen blot skal være iagttaget før sagen sendes til inkasso.

Du kan vælge at gøre dette selv, men vi kan også hjælpe dig.

En påkravsskrivelse kan eksempelvis formuleres således:

Du har, så vidt vi kan konstatere, ikke betalt vores faktura nr. (XXX) af den (XXX), der forfaldt til betaling den (XXX).

Såfremt betaling ikke er os i hænde senest 10 dage fra dato, overgives fordringen uden yderligere varsel til inkasso hos Advokatgruppen. Herved påløber betydelige yderligere omkostninger. Denne meddelelse er således at betragte som et påkrav i henhold til Inkassoloven.

Sker der herefter ikke betaling bør sagen overgives til advokaten med det samme – tid er penge!

Sag sendes til inkasso

Hvis kunden ikke har betalt efter udløbet af betalingsfristen ved inkassovarslet, kan sagen nu overdrages til inkasso.

Når inkassosagen fremsendes til advokaten, kan debitor pålægges et inkassogebyr på 100,00 kr.

Når advokaten har modtaget sagen til inkasso, vil advokaten forsøge at få debitor til at betale det fulde beløb inkl. renter og omkostninger med det samme eller til som det næstbedste at indgå en afdragsordning. En afdragsordning kombineres ofte med et krav om, at debitor underskriver et frivilligt forlig.

Hvis debitor gør indsigelse

Undervejs har debitor mulighed for at gøre indsigelse mod kravet. Det kan være, at debitor ikke er enig i fakturaen, og derfor mener at fakturaen skal ændres eller helt bortfalde.

En bestridt fordring kan godt tages til inkasso, men det kræver, at advokaten forholder sig til indsigelse i inkassoskrivelsen.

Sådan kan vi hjælpe dig med inkasso

Som advokater kan vi repræsentere både kreditor og debitor. Hvis du er kreditor, kan vi hjælpe dig, hvis du har udsendt en faktura, som ikke er blevet betalt.

Vi har en inkasso-pakke, hvor vores inkassoadvokater hjælper dig igennem hele forløbet.

I denne pakke får du:

  • Rådgivning under hele forløbet
  • Inkassovarsel / inkassopåkrav
  • Inkassoskrivelse
  • Rykker 2 – herunder information om registrering i RKI
  • Fastholdelsesskrivelse ved evt. indsigelse fra debitor
  • Administrering af afdragsordning

Vi kan også hjælpe dig, hvis du er debitor, der har fået et inkassobrev om at du skylder penge, men du har en indsigelse.

Hvis du har spørgsmål til inkasso er du altid velkommen til at kontakte os.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!