Huslejeinkasso

Har din lejer ikke betalt huslejen til tiden?

Hvad er huslejeinkasso?

Når huslejen ikke bliver betalt, har du som udlejer mulighed for at udsætte lejeren af lejemålet, så du kan få udlejet lejemålet på ny.

Hvis lejeren ikke flytter frivilligt, er det muligt at få fogedrettens bistand til at udsætte lejeren, men inden en udsættelse kan blive iværksat, er der en række detaljerede formkrav og ikke mindst tidsfrister, der skal overholdes til punkt og prikke.

For at du hurtigst muligt kan blive indsat i besiddelsen af lejemålet, er det vigtigt, at hele processen gennemføres korrekt fra starten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på lejeloven og almenboligloven, da almene boliger ikke er underlagt lejelovens bestemmelser, men derimod bestemmelserne i almenlejeloven. En almen bolig drives efter et beboerdemokratisk princip og non-profit. Det vil sige, at det på det årlige beboermøde besluttes blandt beboerne selv, hvordan budgettet skal se ud, hvad huslejen skal være, og hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen og lignende.

Bemærk dog, at hvis du har fremlejet din almene bolig, så gælder reglerne efter lejeloven i forholdet mellem dig som fremlejegiver og din fremlejetager!

Hvad er en påkravsskrivelse?

Når du har konstateret, at lejer ikke har betalt sin husleje skal du sende en påkravsskrivelse til lejer. En påkravsskrivelse må tidligst sendes til lejeren dagen efter den sidste rettidige betalingsdag. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at betaling af lejen indtil 3 hverdage efter den egentlige betalingsfrist i praksis betragtes som rettidig.

Påkravsskrivelsen er et brev, hvor du opgør det skyldige beløb, som lejeren skal betale for at undgå en ophævelse af lejemålet. Opgørelsen må kun indeholde pligtige pengeydelser herunder selvfølgelig selve lejen, men også f.eks. vand og varme. Lejer skal have en frist på 14 dage til at betale det skyldige beløb. De 14 dage skal beregnes fra den dag, hvor lejeren modtager påkravsskrivelsen. Endelig skal det fremgå, at lejemålet kan ophæves, såfremt det skyldige beløb ikke betales inden for fristen.

Hvis betaling af det skyldige beløb fortsat udebliver, skal der fremsendes en ophævelsesskrivelse.

Der gælder nogle formelle krav til påkravsskrivelse. I påkravet skal du angive følgende:

 • At der er tale om et påkrav i brevets overskrift
 • Dato for påkravsskrivelse
 • Lejers navn og adresse
 • Hvilket lejemål påkravet vedrører
 • Beløbets størrelse, herunder en udspecificering af beregningerne
 • Bankoplysninger til indbetaling
 • Påkravsgebyr, jf. lejelovens § 93, stk. 2, 3. pkt. / almenboliglovens § 90, stk. 2
 • En betalingsfrist – ”senest 14 dage efter påkravet er kommet frem”
 • At lejemålet kan ophæves, såfremt restancen ikke betales inden fristens udløb

Ophævelsesskrivelse

Ophævelsesskrivelsen må tidligst komme frem efter 14 dages fristens udløb i påkravsskrivelsen. I ophævelsesskrivelsen fastsættes en frist for lejers fraflytning af lejemålet herunder f.eks. en frist for aflevering af nøgler o.lign.

Hvis lejeren ikke flytter frivilligt, er det muligt at anmode fogedretten om hjælp til at udsætte lejeren af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning.

For såvel påkravsskrivelsen som ophævelsesskrivelsen gælder det, at disse af bevismæssige grunde bør fremsendes med afleveringsattest.

For så vidt angår ophævelsesskrivelsen, gælder der nogle krav til indholdet, navnlig:

 • Dato for ophævelsesskrivelse
 • Beløbets størrelse med udspecificering af beregningerne inklusive påkravsgebyr
 • Bankoplysninger til indbetaling
 • Meddelelse om at lejemålet ophæves samt en frist for fraflytning af lejemålet
 • Meddelelse om at sagen behandles ved fogedretten

Udsættelse

Når lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt, fremsendes en anmodning til fogedretten, der herefter kan udsætte lejer.

Fogedretten vil give lejer nogle dage til at flytte, men samtidig vil der blive fastlagt en dato for den effektive udsættelse, hvor lejer fysisk vil blive sat ud af lejemålet.