Huslejeinkasso

Har din lejer ikke betalt huslejen til tiden?

Hvad er huslejeinkasso?

Når huslejen ikke bliver betalt, har du som udlejer mulighed for at udsætte lejeren af lejemålet, så du kan få udlejet lejemålet på ny.

Hvis lejeren ikke flytter frivilligt, er det muligt at få fogedrettens bistand til at udsætte lejeren, men inden en udsættelse kan blive iværksat, er der en række detaljerede formkrav og ikke mindst tidsfrister, der skal overholdes til punkt og prikke.

For at du hurtigst muligt kan blive indsat i besiddelsen af lejemålet, er det vigtigt, at hele processen gennemføres korrekt fra starten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på lejeloven og almenboligloven, da almene boliger ikke er underlagt lejelovens bestemmelser, men derimod bestemmelserne i almenlejeloven. En almen bolig drives efter et beboerdemokratisk princip og non-profit. Det vil sige, at det på det årlige beboermøde besluttes blandt beboerne selv, hvordan budgettet skal se ud, hvad huslejen skal være, og hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen og lignende.

Bemærk dog, at hvis du har fremlejet din almene bolig, så gælder reglerne efter lejeloven i forholdet mellem dig som fremlejegiver og din fremlejetager!

Hvad er en påkravsskrivelse?

Når du har konstateret, at lejer ikke har betalt sin husleje skal du sende en påkravsskrivelse til lejer. En påkravsskrivelse må tidligst sendes til lejeren dagen efter den sidste rettidige betalingsdag. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at betaling af lejen indtil 3 hverdage efter den egentlige betalingsfrist i praksis betragtes som rettidig.

Påkravsskrivelsen er et brev, hvor du opgør det skyldige beløb, som lejeren skal betale for at undgå en ophævelse af lejemålet. Opgørelsen må kun indeholde pligtige pengeydelser herunder selvfølgelig selve lejen, men også f.eks. vand og varme. Lejer skal have en frist på 14 dage til at betale det skyldige beløb. De 14 dage skal beregnes fra den dag, hvor lejeren modtager påkravsskrivelsen. Endelig skal det fremgå, at lejemålet kan ophæves, såfremt det skyldige beløb ikke betales inden for fristen.

Hvis betaling af det skyldige beløb fortsat udebliver, skal der fremsendes en ophævelsesskrivelse.

Der gælder nogle formelle krav til påkravsskrivelse. I påkravet skal du angive følgende:

 • At der er tale om et påkrav i brevets overskrift
 • Dato for påkravsskrivelse
 • Lejers navn og adresse
 • Hvilket lejemål påkravet vedrører
 • Beløbets størrelse, herunder en udspecificering af beregningerne
 • Bankoplysninger til indbetaling
 • Påkravsgebyr, jf. lejelovens § 93, stk. 2, 3. pkt. / almenboliglovens § 90, stk. 2
 • En betalingsfrist – ”senest 14 dage efter påkravet er kommet frem”
 • At lejemålet kan ophæves, såfremt restancen ikke betales inden fristens udløb

Ophævelsesskrivelse

Ophævelsesskrivelsen må tidligst komme frem efter 14 dages fristens udløb i påkravsskrivelsen. I ophævelsesskrivelsen fastsættes en frist for lejers fraflytning af lejemålet herunder f.eks. en frist for aflevering af nøgler o.lign.

Hvis lejeren ikke flytter frivilligt, er det muligt at anmode fogedretten om hjælp til at udsætte lejeren af lejemålet ved en umiddelbar fogedforretning.

For såvel påkravsskrivelsen som ophævelsesskrivelsen gælder det, at disse af bevismæssige grunde bør fremsendes med afleveringsattest.

For så vidt angår ophævelsesskrivelsen, gælder der nogle krav til indholdet, navnlig:

 • Dato for ophævelsesskrivelse
 • Beløbets størrelse med udspecificering af beregningerne inklusive påkravsgebyr
 • Bankoplysninger til indbetaling
 • Meddelelse om at lejemålet ophæves samt en frist for fraflytning af lejemålet
 • Meddelelse om at sagen behandles ved fogedretten

Udsættelse

Når lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt, fremsendes en anmodning til fogedretten, der herefter kan udsætte lejer.

Fogedretten vil give lejer nogle dage til at flytte, men samtidig vil der blive fastlagt en dato for den effektive udsættelse, hvor lejer fysisk vil blive sat ud af lejemålet.

Hvorfor bør du overveje Huslejeinkasso?

Huslejeinkasso er en vigtig foranstaltning for udlejere, som skal sikre, at lejere betaler deres husleje til tiden. Når lejeren ikke betaler, har udlejeren mulighed for at gøre brug af huslejeinkasso. Huslejeinkasso består af følgende trin:

Udarbejdelse af påkravsskrivelse:

Udarbejdelse af en påkravsskrivelse er den første foranstaltning ved huslejeinkasso. Påkravsskrivelsen skal indeholde informationer som f.eks. lejers navn og adresse, hvilket lejemål påkravet vedrører, beløbets størrelse med en udspecificering af beregningerne samt bankoplysninger til indbetaling. Påkravsskrivelsen bør også angive, at lejemålet kan ophæves, såfremt det skyldige beløb ikke betales inden for fristen.

Ophævelsesskrivelse:

Hvis lejeren stadig ikke har betalt efter den første frist i påkravsskrivelsen, bør udlejeren vælge at udarbejde en ophævelsesskrivelse. Ophævelsesskrivelsen skal også indeholde informationer som f.eks. lejers navn og adresse, hvilket lejemål ophævelsen vedrører, beløbets størrelse med en udspecificering af beregningerne, samt bankoplysninger til indbetaling. Desuden skal ophævelsesskrivelsen indeholde en frist for lejers fraflytning af lejemålet, herunder f.eks. en frist for aflevering af nøgler o.lign. Såfremt lejeren ikke har betalt det skyldige beløb inden for fristen, bør udlejeren overveje at gøre brug af fogedretten.

Hvad skal du være opmærksom på, når du anvender Huslejeinkasso?

Når du anvender Huslejeinkasso skal du være opmærksom på forskellige forhold. Det er vigtigt at sikre, at påkravsskrivelsen og ophævelsesskrivelsen er udfærdiget korrekt, så de indeholder den nødvendige information. Det er også vigtigt at sørge for, at fristerne i skrivelserne overholdes, så du kan undgå at løbe ind i unødige omkostninger.
Desuden skal du være opmærksom på, at når lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt, skal udlejer fremsende en anmodning til fogedretten, der vil udsætte lejer. Fogedretten vil give lejer nogle dage til at flytte, men samtidig vil der blive fastlagt en effektiv udsættelsesdato, hvor lejer fysisk bliver sat ud af lejemålet.

Hvor lang tid tager Huslejeinkasso?

Tiden for Huslejeinkasso afhænger af flere forskellige forhold som f.eks. hvor hurtigt lejer reagerer på påkravsskrivelsen og ophævelsesskrivelsen. Det kan tage ca. 2-3 uger fra at man sender påkravsskrivelsen, til at der er en afgørelse om ophævelse af lejemålet. Herefter vil fogedretten give lejer et antal dage til at fraflytte lejemålet, som kan tage flere uger. Det er derfor en god idé at være godt forberedt på at den samlede Huslejeinkasso-proces kan tage mellem 1-2 måneder og længere.

Hvilke omkostninger er der ved Huslejeinkasso?

Der er nogle omkostninger forbundet med Huslejeinkasso. Udlejer skal først og fremmest betale for udgifterne forbundet med udfærdigelsen af påkravsskrivelsen og ophævelsesskrivelsen. Derudover skal udlejer betale fogedretten for meddelelse af udsættelse, samt et gebyr for udsættelsen selv. Desuden kan der være omkostninger forbundet med håndhævelse af udsættelsen såsom ekstraordinære udgifter til avisen, forberedelse af håndhævelse, samt ekstraordinære fogedudgifter.

Fordelene ved at bruge Huslejeinkasso

Huslejeinkasso er en god løsning, hvis lejer ikke betaler leje, eller hvis lejer ikke fraflytter lejemålet frivilligt. Det giver udlejer mulighed for at få erstattet de skyldige beløb, samt at få lejemålet fraflyttet. Desuden er processen hurtigere end at gå rettens vej, hvilket betyder at du hurtigere får den manglende betaling, erstatning og starte udlejning igen.
Huslejeinkasso er en effektiv måde at håndtere lejeindbetalinger på og dermed inddrive huslejen. Processen tager udgangspunkt i, at udlejeren sender en påkravsskrivelse til lejeren og beder om at beløbet skyldes bliver indbetalt indenfor en bestemt frist. Hvis lejeren ikke betaler inden for denne frist, kan udlejeren anmode fogedretten om at udsætte lejeren. Fogedretten vil herefter give lejeren et antal dage til at fraflytte lejemålet. Gør lejeren ikke det, vil fogedretten håndhæve udsættelsen ved at sørge for fysisk at sætte lejeren ud af lejemålet.

Hvilke konsekvenser har det for udlejer at anvende huslejeinkasso?

Når en udlejer anvender huslejeinkasso, sparer de enormt meget tid på at håndtere ubetalte huslejer. Derudover kan det hjælpe med at forbedre forholdet mellem udlejer og lejer, da udlejeren ikke selv skal konfrontere lejerne, hvis huslejen ikke bliver betalt. Inkassobureauet håndterer deres krav på udlejerens vegne og holder styr på huslejen og lejernes betalinger. Det giver også udlejer større sikkerhed, da de kan få deres penge tilbage, hvis lejerne ikke betaler, selvom de skal betale et gebyr for tjenesten.

Advokatgruppen kan hjælpe dig

Vil du gerne vide mere om huslejeinkasso og hvordan du kan få hjælp til at håndtere en inkassosag? Hos Advokatgruppen hjælper vi dig gerne med at gennemgå inkassoloven og hvordan du kan håndtere en inkassosag. Kontakt os i dag, så hjælper vi dig med at finde den bedste løsning for din huslejeinkasso!

Johan Johnsen advokat boligadvokat husadvokat huskøb boligrådgivning Århus
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!