Ordliste

Her finder du en ordliste med de mest anvendte termer og begreber inden for handelsagenter og mellemmænd

AGENTURGIVEREN

Agenturgiveren er hovedmanden i et agentforhold. Handelsagenten handler i agenturgiverens navn og for dennes regning.

AUSGLEICHANSPRUCH

Den tyske betegnelse for godtgørelse ved ophør af agentsamarbejdet. Handelsagentreglerne
i EU – og i Danmark – er meget inspireret af tysk ret.

BASISÅRET

De sidste 12 måneder før ophøret af en handelsagentaftale. Har stor betydning i forbindelse med beregning af godtgørelse til en fratrædende agent, idet omsætningen i basisåret er udgangspunktet ved beregning af godtgørelse.

BESKYTTELSESPRÆCEPTIVITET

En række bestemmelser i handelsagentloven, der udelukker at der kan ske fravigelse til skade for den ene part inden aftalen er ophørt.

Der er primært tale om beskyttelsespræceptive regler til fordel for handelsagenten, såsom retten til en skriftlig aftale, om forfald og betaling af provision, retten til indsigt i provisionsberegning, minimumsopsigelsesvarsler og reglerne om godtgørelse.

EFTERPROVISION

Som udgangspunkt har handelsagenten alene ret til provision af ordrer, der indgår mens agenturforholdet består. – Men handelsagenten har også ret til såkaldt efterprovision, hvis aftalen er bragt i stand under agenturforholdets beståen, og er indgået inden for rimelig tid efter forholdets ophør.

GENERALAGENT

Også betegnelsen for hovedagent, der typisk har antaget underagenter til den direkte kundekontakt.

Betegnelsen bruges også – fejlagtigt – for eneforhandlere.

GODTGØRELSE / KOMPENSATION

Ved handelsagentaftalens ophør har handelsagenten efter handelsagentlovens § 24 ret til en godtgørelse, hvis handelsagenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller udvidet handel med eksisterende kunder, som agenturgiveren også efter aftalens ophør kan drage fordel af. Det er dog yderligere en betingelse, at betaling af godtgørelsen er rimelige, særligt henset til agentens tab af provision på salg til de pågældende kunder.

HANDELSAGENT

Ved ”handelsagent” forstås ifølge handelsagentloven § 2 den, som for en anden (agenturgiveren) mod vederlag har påtaget sig for dennes regning selvstændigt og vedvarende at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud (ordre) til agenturgiveren eller ved i dennes navn at indgå aftale herom.

HANDELSAGENTLOVEN

Handelsagentlovens fulde titel er Lov nr. 272 af 2. maj 1990 om handelsagenter og handelsrejsende.

HOVEDAGENT

I et agenturforhold med underagenter (se “underagenter”) er hovedagenten den agent med hvilken agenturgiveren har indgået den oprindelige aftale. Hovedagenten er ansvarlig over for agenturgiveren for sine underagenter.

INDKØBSAGENT

Den danske handelsagentlov omfatter også indkøbsagenter, dvs. agenter der for agenturgiveren mod vederlag har påtaget sig at foretage køb af varer ved at indhente tilbud(ordrer) til agenturgiveren eller ved i agenturgiverens navn at indgå aftale herom.

INTENSIVEREDE KUNDER

Handelsagenten kan i forbindelse med ophør af samarbejdet have krav på godtgørelse fra agenturgiveren, såfremt handelsagenten har skaffet agenturgiveren nye kunder. – Men handelsagentens kan også have krav på godtgørelse såfremt han har forøget omsætningen væsentligt på de eksisterende kunder – betegnet de intensiverede kunder.

KOMMISSIONSFORHOLD

Ikke at forveksle med agenturforhold. Ligesom handelsagenten handler kommissionæren for sin opdragsgivers regning. Kommissionæren handler dog, i modsætning til handelsagenten, i eget navn.

KONKURRENCEKLAUSUL

Afhængigt af udformningen, forhindrer en konkurrenceklausul vedkommende som er bundet er klausulen i at udøve eller være engageret i konkurrerende virksomhed – også efter aftaleforholdets ophør i en begrænset periode.

KUNDEKLAUSUL

Afhængigt af sin udformning, forhindrer en kundeklausul vedkommende handelsrejsende som er bundet af klausulen i efter aftaleforholdet ophør, i en periode at kontakte kunder med hvem vedkommende handelsrejsende har haft kontakt som et led i aftaleforholdet.

MIGRATIONSRATEN

Den årlige procentdel af omsætningen fra et agentur, der falder bort, fordi kunder forlader agenturgiveren, går konkurs etc. Der er stor forskel på migrationsraten fra agentur til agentur og fra branche til branche, men raten har betydning ved beregning af godtgørelse.

PROVISION

Handelsagenten har efter handelsagentlovens § 9 ret til provision af aftaler som er kommet i stand ved handelsagentens medvirken, aftaler indgået med en tredjemand som handelsagenten har skaffet som kunde, og aftaler indgået med en tredjemand inden for handelsagentens tildelte territorium.

PROVISIONSERSTATNING

Handelsagentens krav på erstatning for tabt provision ved(uberettiget) ophør af agenturaftalen i utide.

Agenten skal økonomisk stilles som en agent der ikke var opsagt. Agenten skal således have den provision han kunne påregne at få i en opsigelsesperiode med fradrag af sparede driftsudgifter som følge af ophøret.

TERRITORIUM

I mange handelsagentaftaler defineres et geografisk territorium inden for hvilket handelsagenten opererer.

UNDERAGENTER

En underagent handler på vegne af den primære agent/hovedagenten og har således ikke nogen aftale med agenturgiveren. Hovedagenten er over for agenturgiveren ansvarlig for sine underagenter.

Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!